Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013р.(Дата розміщення на сайті: 28.10.2014)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік  2013 р.Форма №3


Код за ДКУД

1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період
попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000 77 973 80 995
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 202 228
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 104 -
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 2025 514 156
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені0 2035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 411 855
Витрачання на оплату: 3100

Товарів (робіт, послуг) ( 62 776 ) ( 65 284 )
Праці 3105 ( 7 095 ) ( 7 537 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 410 ) ( 3 705 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 4 670 ) ( 4 750 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 408 ) ( 400 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2 522 ) ( 2 545 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( - ) ( 1 805 )
Витрати на оплату авансів 3135 ( - ) ( 552 )
Витрати на оплату поверення авансів 3140 ( 65 ) ( - )
Витрати на оплату цивільних внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( - ) ( - )
Витрачання фінансових установ на подання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 1 116 ) ( 399 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 72 72
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200 - -
фінансових інвестицій
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 3215 - -
відсотків - -
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання: 3255

фінансових інвестицій (
) ( 3 000 )
необоротних активів 3260 ( 41 ) ( 177 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Виплати на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Виплати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -41 -3 177
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300 - -
Власного капіталу
Отримання позик 3305 - 3 151
Надходження від продажу частки дочірньому підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 - 270
Витрачання на: 3345

Викуп власних акцій ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 151 263
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрати на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрати на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )
Витрати на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( - ) ( - )
Витрати на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( - ) ( - )
Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -151 3 158
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -120 -12
Залишок коштів на початок року 3405 184 195
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410

121Залишок коштів на кінець року 3415 76 184