Звіт про власний капітал за 2013р.(Дата розміщення на сайті: 28.10.2014)


Звіт про власний капітал
за


2 013р.Форма №4


Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстро-ваний (пайовий) капітал Капітал у дооцін-ках Додатко-вий капітал Резер-вний капітал Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток) Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок
на початок року
4000 63 - - 16 22 402 - - 22 481
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - -


Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 63 - - 16 22 402 - - 22 481
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - -

.(294) -
.(294)
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необороних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спеціальних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116
- - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - .(294) - - .(294)
Залишок
на кінець року
4300 63 - - 16 22 108 - - 22 187