Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (Дата розміщення на сайті: 10.09.2014)Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни (призначено,                                                     Прізвище, ім'я, по батькові або повне    Паспортні дані фізичної            Розмір частки в статутному

Дата прийняття    звільнено, обрано або                Посада(*)                        найменування юридичної особи особи (серія, номер, дата капіталі емітента (у відсотках)

рішення                 припинено                                                                                                видачі, орган, який видав)**

повноваження)                                                                                                        або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1                              2                                     3                                                    4                                                 5           6

09.09.2014            призначено         Голова Наглядової ради                                                                  Куценко Аліна Юріївна         д/н д/н  д/н          0,000

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Макаронна фабрика" 09.09.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу № 18 від 09.09.2014 року засідання Наглядової Ради ПАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа Куценко Аліна Юріївна, призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.04.2003 р. по 08.07.2011р. - ПІІ "Віталмар Агро", фінансовий директор; з 20.11.2012 р. по

теперішній час - ТОВ "Аграманта", фінансовий директор. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної

особи не отримано.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.