Особлива інформація емітента (Дата розміщення на сайті: 22.08.2014)


Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння
Швець Нiна Наумiвна

(посада)


(підпис)


М. П.


(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 04073 м.Київ вул. Фрунзе, 142

4. Код за ЄДРПОУ: 00376449

5. Міжміський код та телефон, факс: 044 468-50-37 468-03-32

6. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


25.04.2014

(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у

81 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"


29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kmf.kiev.ua

в мережі Інтернет


29.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Баленко Олег Олександрович

СН 302283 15.10.1996 Дніпровським  РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Баленко Олег Олександрович (паспорт: серія СН номер 302283 виданий 15.10.1996 р. Дніпровським  РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Григорук Ганна Григорiвна

СО 534533 06.12.2001 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,005

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Григорук Ганна Григорiвна (паспорт: серія СО номер 534533 виданий 06.12.2001 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Маковеєва Марiя Петрiвна

СН 335672 29.10.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Маковеєва Марiя Петрiвна (паспорт: серія СН номер 335672 виданий 29.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Швець Василь Петрович

СО 173692 23.07.1999 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Швець Василь Петрович (паспорт: серія СО номер 173692 виданий 23.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.24.04.2014

Звільнено

Голова Правління

Швець Нiна Наумiвна

СН 687729 03.02.1998 Мінським  РУГУ МВС України в м.Києві

10,325

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Швець Нiна Наумiвна (паспорт: серія СН номер 687729 виданий 03.02.1998 р. Мінським  РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,325%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Говоруха Надія Миколаївна

СН 748554 12.03.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Говоруха Надія Миколаївна (паспорт: серія СН номер 748554 виданий 12.03.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Коваль Вячеслав Анатолійович

СН 028931 26.12.1995 Жовтневим  РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Коваль Вячеслав Анатолійович (паспорт: серія СН номер 028931 виданий 26.12.1995 р. Жовтневим  РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Білашенко Марія Йосипівна

СН 767752 02.04.1998 Ленінградськким  РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Білашенко Марія Йосипівна (паспорт: серія СН номер 767752 виданий 02.04.1998 р. Ленінградськким  РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Слободняк Надія  Петрівна

СН 722528 10.02.1998 Харківським  РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Слободняк Надія  Петрівна (паспорт: серія СН номер 722528 виданий 10.02.1998 р. Харківським  РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Середа Віктор Борисович

СО 311774 28.12.1993 Ватутінським   РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Середа Віктор Борисович (паспорт: серія СО номер 311774 виданий 28.12.1993 р. Ватутінським   РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.24.04.2014

Звільнено

Член Правління

Казімірчук Сергій Валентинович

СН 692051 30.12.1997 Подільським   РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Казімірчук Сергій Валентинович (паспорт: серія СН номер 692051 виданий 30.12.1997 р. Подільським   РУГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік.24.04.2014

Звільнено

Член Наглядової ради

Грибков Вiталiй Вiкторович

СО 914066 27.06.2002 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,007

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Грибков Вiталiй Вiкторович (паспорт: серія СО номер 914066 виданий 27.06.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,007%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.24.04.2014

Звільнено

Член Наглядової ради

Строкач Надiя Феофанiвна

СО 950030 02.07.2002 Оболонський РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,005

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Строкач Надiя Феофанiвна (паспорт: серія СО номер 950030 виданий 02.07.2002 р. Оболонський РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.24.04.2014

Звільнено

Член Наглядової ради

Коноваленко Євген Миколайович, представник ТОВ "Євросервіс Україна"

МЕ 092699 25.06.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято <Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб> 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі <зазначення підстав такого рішення>.

Посадова особа Коноваленко Євген Миколайович, представник ТОВ "Євросервіс Україна" (паспорт: серія МЕ номер 092699 виданий 25.06.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <зазначення строку>.

<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>24.04.2014

Звільнено

Член Наглядової ради

Федоренко Микола Львович, представник ДП "Пiдприємство Продпрогрес"

СН 404052 28.03.1998 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Федоренко Микола Львович, представник ДП "Пiдприємство Продпрогрес" (паспорт: серія СН номер 404052 виданий 28.03.1998 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.24.04.2014

Звільнено

Голова Наглядової ради

Мiхаелi Реваз, представник Компанії "Фесс Ентерпрайсез Лімітед"

д/н д/н  д/н

13,9225

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Мiхаелi Реваз, представник Компанії "Фесс Ентерпрайсез Лімітед" (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 13,9225%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.24.04.2014

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Чирко Валентина Олександрівна

СО 436659 03.08.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,005

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Чирко Валентина Олександрівна (паспорт: серія СО номер 436659 виданий 03.08.2000 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.24.04.2014

Звільнено

Член Ревізійної комісії

Кленіна Валентина Трохимівна

СО 417888 18.07.2000 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,005

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Кленіна Валентина Трохимівна (паспорт: серія СО номер 417888 виданий 18.07.2000 р. Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років.24.04.2014

Звільнено

Голова Ревізійної комісії

Федорчук Світлана Євгенівна

СО  736665 21.08.2001 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,005

Зміст інформації:

Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Федорчук Світлана Євгенівна (паспорт: серія СО номер  736665 виданий 21.08.2001 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:13 років.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Бурмистров Анатолій Петрович

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Бурмистров Анатолій Петрович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заст. Головного інженера ПАТ "Макаронна фабрика".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Вівсяний Юрій Михайлович

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Вівсяний Юрій Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний енергетик.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Маковеєва Марiя Петрiвна

СН 335672 29.10.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Маковеєва Марiя Петрiвна (паспорт: серія СН номер 335672 виданий 29.10.1996 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Макаронна фабрика", начальник відділу кадрів.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Швець Василь Петрович

СО 173692 23.07.1999 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Швець Василь Петрович (паспорт: серія СО номер 173692 виданий 23.07.1999 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Макаронна фабрика", заступник президента з комерційних і соціальних питань.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Голова Правління

Швець Нiна Наумiвна

СН 687729 03.02.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

10,325

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Швець Нiна Наумiвна (паспорт: серія СН номер 687729 виданий 03.02.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 10,325%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Макаронна фабрика", президент.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6209 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Говоруха Надія Миколаївна

СН 748554 12.03.1998 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Говоруха Надія Миколаївна (паспорт: серія СН номер 748554 виданий 12.03.1998 р. Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Макаронна фобрика", головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Коваль Вячеслав Анатолійович

СН 028931 26.12.1995 Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Коваль Вячеслав Анатолійович (паспорт: серія СН номер 028931 виданий 26.12.1995 р. Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ВАТ “Київметробуд” - гірничий   майстер..

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Білашенко Марія Йосипівна

СН 767752 02.04.1998 Ленінградськким  РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Білашенко Марія Йосипівна (паспорт: серія СН номер 767752 виданий 02.04.1998 р. Ленінградськким  РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: нач. зміни   ПАТ “Макаронна фабрика”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Слободняк Надія  Петрівна

СН 722528 10.02.1998 Харківським  РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Слободняк Надія  Петрівна (паспорт: серія СН номер 722528 виданий 10.02.1998 р. Харківським  РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер по якості   ПАТ “Макаронна фабрика”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Середа Віктор Борисович

СО 311774 28.12.1993 Ватутінським   РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Середа Віктор Борисович (паспорт: серія СО номер 311774 виданий 28.12.1993 р. Ватутінським   РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: водій  ПАТ “Макаронна фабрика”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Правління

Казімірчук Сергій Валентинович

СН 692051 30.12.1997 Подільським РУГУ МВС України в м.Києві

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Казімірчук Сергій Валентинович (паспорт: серія СН номер 692051 виданий 30.12.1997 р. Подільським РУГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: невизначений.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Київський завод шампанських вин “Столичний”  - нач. юридичного відділу.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Наглядової ради

Грибков Вiталiй Вiкторович

СО 914066 27.06.2002 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,007

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Грибков Вiталiй Вiкторович (паспорт: серія СО номер 914066 виданий 27.06.2002 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,007%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: електромеханік 6 розряду ПАТ «Макаронна фабрика» .

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Наглядової ради

Строкач Надія Феофанівна

СО 950030 02.07.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві

0,005

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Строкач Надія Феофанівна (паспорт: серія СО номер 950030 виданий 02.07.2002 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: в.о. начальника планово-економічного відділу ПАТ “Макаронна фабрика”.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 3 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Наглядової ради

Стрельченко Оксана Борисівна

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Стрельченко Оксана Борисівна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ “Аграманта”, директор .

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Голова Наглядової ради

Томіленко Валерій Михайлович

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Томіленко Валерій Михайлович (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 14.04.2003 року по 15.08.2011 року ПІІ «Віталмар Агро», Генеральний директор; з 01.09.2011 року по теперішній час ТОВ «Сільгосп-продукт», заступник директора.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Наглядової ради

Куценко Аліна Юріївна

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Куценко Аліна Юріївна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.04.2003р. по 08.07.2011р. ПІІ «Віталмар Агро», фінансовий директор; з 20.11.2012 року по теперішній час ТОВ “Аграманта”, фінансовий директор.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Голова Ревізійної комісії

Белушкіна Ірина Борисівна

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Белушкіна Ірина Борисівна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ “Аграманта”, головний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Ревізійної комісії

Мельниченко Ірина Володимирівна

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Мельниченко Ірина Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ “Аграманта”, помічник директора.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.24.04.2014

Призначено

Член Ревізійної комісії

Очкуленко Надія Володимирівна

д/н д/н  д/н

0

Зміст інформації:

Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» 24.04.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика»  від 24.04.2014р.

Посадова особа Очкуленко Надія Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не отримано), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ “Макаронна фабрика”, провідний бухгалтер.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.