Загальні збори 24.04.2014 р. (Дата розміщення на сайті: 02.04.2014)

Загальні збори акціонерів 24.04.2014 рокуПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)


Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2014 року за адресою: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142 (актовий зал)

Початок зборів о 14 годині.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 12.00 до 13.30 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів - 18 квітня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2013 рік.

2. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

5. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік.


Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ „Макаронна фабрика”

(тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2013 рік

Попередній

2013 рік


Усього активів

55839

56782

Основні засоби

10731

11264

Довгострокові фінансові інвестиції

3290

3290

Запаси

27554

28189

Сумарна дебіторська заборгованість

11241

11318

Грошові кошти та їх еквіваленти

76

184

Нерозподілений прибуток

22108

22402

Власний капітал

22187

22481

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

33652

33933

Чистий прибуток (збиток)

(294)

281

Середньорічна кількість акцій, штук

60133

60133

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

202

218


Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті головного юрисконсульта Товариства Казімірчука С.В. (третій поверх адміністративного корпусу ПАТ “Макаронна фабрика”, номер кабінету — 7)

Телефон для довідок (044) 468-50-89

Для участі у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПАТ “Макаронна фабрика”

Голова правління Швець Н.Н.