Річна інформація емітента цінних паперів (Дата розміщення на сайті: 20.05.2013)

Річна інформація емітента цінних паперів  за рік 2012

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова правлiння (Голова комісії з Швець Нiна Наумiвна

припинення)

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

17.04.2013

М.П. (дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за рік 2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МАКАРОННА ФАБРИКА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00376449

1.4. Місцезнаходження емітента вул. Фрунзе, 142, м.Київ, Оболонський, Київська

область, 04073, Україна

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 8-044 468-50-37, 468-03-32

1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії 18.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація 75 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних

опублікована у паперів та фондового ринку"

18.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація kmf.kiev.ua в мережі

розміщена на власній Інтернет 25.04.2013

сторінці (дата)

(адреса сторінки)
Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X

е) інформація про рейтингове агентство; X

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X

(розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди. X

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента; X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; X

г) інформація про похідні цінні папери; X

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X

10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента; X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X

виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного

періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для X

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до

Комісії).

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової X

звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)

житлового будівництва)

30. Примітки: Загальні збори Товариства відбудуться 18 квітня 2013р. Товариством не

здiйснювався випуск сертифiкатiв ФОН, облiгацiй, iнших цiнних паперів (випуск яких підлягає

реєстрації), похідних цінних паперів. Емітент не здійснює види діяльності, що класифікуються як

переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за

класифікатором видів економічної діяльності (Рішення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006) тому

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про

собівартість реалізованої продукції не надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не

здiйснювался. Зобов'язання у емiтента по випуску облiгацiй, по фiнансовим iнвестицiям в

корпоративнi права вiдсутнi. Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного

управлiння не відбувалось.

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що:

- у статутному фондi товариства державної частки немає;

- товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави;

- товариство не займае монопольного становища.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

3.1.2. Скорочене ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"

найменування

3.1.3. Організаційно-

правова форма

3.1.4. Поштовий індекс 04073

3.1.5. Область, район Оболонський

3.1.6. Населений пункт М.КИЇВ

3.1.7. Вулиця, будинок вул. Фрунзе, 142

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва ААБ №528280

3.2.2. Дата державної реєстрації 31.01.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний 63140,00

капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний 63140,00

капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку 322313

3.3.3. Поточний рахунок 2600101285506

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку 322313

3.3.6. Поточний рахунок 2600101285506

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

[2010]Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 10.73

[2010]Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 10.71

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

[2010]Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 46.38

ракоподібними та молюсками


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Державний орган, що видав Дата

(дозволу) закінчення

дії ліцензії

(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання послуг з АА №323413 27.03.2008 Головавтотранс інспекція м.Київ 27.03.2012

внутрiшнiх перевезень

вантажiв автомобiльним

транспортом

Опис: ПАТ "Макоронна фабрика" ліцензію не продовжувало.3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Український холдинг ТОВ"Євросервiс Україна"

Місцезнаходження 04080 м. Київ вул.Фрунзе, 142

об’єднання

ПАТ "Макаронна фабрика" до інших асоціацій, корпорацій, консорціуму, концерну, та інших

об'єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами не належить.3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового Ознака рейтингового Дата визначення Рівень кредитного рейтингу емітента або

агентства агентства (уповноважене, або поновлення цінних паперів емітента

міжнародне) рейтингової

оцінки емітента

або цінних паперів

емітента

1 2 3 4

Емітент послугами рейтингових Уповноважене рейтингове Визначення д/н

агентств не користується агентство рейтингової

оцінки емітента

31.12.20124. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру

часток, паїв)

Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Відсоток акцій

особи засновника та/або ЄДРПОУ (часток, паїв), які

учасника засновника належать

засновнику та/або

та/або учаснику (від

учасника загальної кількості)

Організація орендарів „Київська 00376449 вул. Фрунзе, 142, м.Київ, Подільський, 04073 60,20000000000

макаронна фабрика”

Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій

фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної кількості)

2500 фізичних осіб д/н, д/н, 31.12.2012, д/н 39,80000000000

Усього: 100,000000000005. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 218


Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 6


Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 17


Фонд оплати праці: 9084,0 тис.грн.


Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього

року:

Фонд оплати праці ПАТ “ Макаронна фабрика ” в звітном періоді зменшено на 332,6 тис.грн. в

зв'язку зменшенням середньооблікової чисельності та збільшенням працівників з неповним

робочим часом.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників

операційним потребам емітента: Персонал ПАТ “ Макаронна фабрика ” в 2012 році навчався за

програмами переатистації , до якої ввійшли основні питання підвищення кваліфікації (електриків,

ІТР, технологів) .6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння - Президент

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Швець Нiна Наумiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СН, 687729, 03.02.1998, Мінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна Фабрика " начальник відділу кадрів,

та попередня посада, яку займав начал.відділу

матеріал.технічного постачання та збуту, заступник директора

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Голови правління визначені Статутом та Положенням

про Правління товариства. Отримує зарплату згідно контракту, укладеного з наглядовою радою.

Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 32

Попередні посади: ВАТ "Макаронна Фабрика" начальник відділу кадрів, начал.відділу

матеріал.технічного постачання та збуту, заступник директора

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ханiн Володимир Васильович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СН, 422566, 18.02.1997, Дарницьким РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1938

6.1.5. Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової i холодильної

промисловостi, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 36

6.1.7. Найменування підприємства Начальник відділу постачання Укрхарчопром, заступник

та попередня посада, яку займав президента з комерційних і соціальних питань

6.1.8. Опис: Повноваження та обов"язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 36

Попередні посади: Начальник відділу постачання Укрхарчопром, заступник президента з

комерційних і соціальних питань

Посадова особа не працює - пенсіонер.

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Шушпан Любов Павлiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 541663, 28.12.2000, Мінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1943

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна Фабрика" старший товаровід, старший

та попередня посада, яку займав економіст, начальник планового виробничого відділу

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 22

Попередні посади: ВАТ "Макаронна Фабрика" старший товаровід, старший економіст, начальник

планового виробничого відділу

Посадова особа не працює - пенсіонер .

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Швець Василь Петрович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 173692, 23.07.1999, Мінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1948

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 33

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна Фабрика " інженер-економіст, начальник

та попередня посада, яку займав відділу праці і зар. Плати

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Маковеєва Марiя Петрiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СН, 335672, 29.10.1996, Мінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.5. Освіта Вища, Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка,

юрист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 29

6.1.7. Найменування підприємства Старший юристконсульт Мінхарчопрому УССР , ВАТ

та попередня посада, яку займав "Макаронна Фабрика"старший юрист

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 29

Попередні посади: Старший юристконсульт Мінхарчопрому УССР , ВАТ "Макаронна Фабрика

"старший юрист

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика" начальником відділу кадрів.


6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Старцева Надiя Петрiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 420189, 06.07.2000, Дніпровським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.5. Освіта Середня-спецiальна, Одеський технiкум харчової

промисловостi, технiк-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна Фабрика " старший комірник, економіст,

та попередня посада, яку займав начальник відділу збуту

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента

не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 19

Попередні посади: ВАТ "Макаронна Фабрика " старший комірник, економіст , начальник відділу

збуту

Посадова особа не працює.

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Грибкова Галина Григорiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 914090, 27.06.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України

(серія, номер, дата видачі, орган, в м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1932

6.1.5. Освіта Середня-спецiальна, Київський технiкум харчової

промисловостi, технiк плановик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 56

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна фабрика", технолог

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента

не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 56

Попередні посади: ВАТ "Макаронна фабрика", технолог

Посадова особа не працює, пенсіонер.

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Григорук Ганна Григорiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 534533, 27.02.2001, Ватутінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна фабрика" економіст, ведучий економіст

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. . Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента

не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18

Попередні посади: ВАТ "Макаронна фабрика" економіст, ведучий економіст

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика", начальник вiддiлу постачання

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Васильєва Галина Олександрiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СН, 773769, 17.03.1998, Ватутінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-технолог; iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна фабрика", інженер-економіст, головний

та попередня посада, яку займав бухгалтер

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 20

Попередні посади: ВАТ "Макаронна фабрика", інженер-економіст , головний бухгалтер

Посадова особа не працює - пенсіонер.

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Сачик Михайло Петрович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 580039, 31.05.2001, Подільським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1947

6.1.5. Освіта Середня -спецiальна, Стрійський технiкум механiзації та

електрофiкацiї, технiк електрик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства Польова пошта 49526, ВАТ "Макаронна фабрика", головний

та попередня посада, яку займав енергетик

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена правління визначені Статутом та Положенням про

Правління товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не

виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 18

Попередні посади: Польова пошта 49526, ВАТ "Макаронна фабрика", головний енергетик

Посадова особа працює - електромеханік.

6.1.1. Посада Член Правління, Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Говоруха Надія Миколаївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СН, 748554, 12.03.1998, Мінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.5. Освіта Середня спеціальна, Київський індустріальний технікум,

бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна фобрика"бухгалтер, заступник головного

та попередня посада, яку займав бухгалтера

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмiр

оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у

натуральнiй формi не виплачувалося. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 11

Попередні посади: ВАТ "Макаронна фобрика"бухгалтер, заступник головного бухгалтера

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фобрика" головним бухгалтером.

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Федорчук Світлана Євгенівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 736665, 21.08.2001, Мінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1946

6.1.5. Освіта Середня спеціальна, педучилище, вчитель

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 25

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна фабрика", змінний майстер

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiїї визначені Статутом та

Положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах

посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 25

Попередні посади: ВАТ "Макаронна фабрика", змінний майстер

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика", старший майстер дільниці фасування.

6.1.1. Посада Голова спостережної ради, представник Компанії "Фесс

Ентерпрайсез Лімітед"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мiхаелi Реваз

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н, 10937016, 29.09.2009, Голон Ізраіль

(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1962

6.1.5. Освіта Вища, Грузинський полiтехнiчний iнститут, м.Тбiлiсi, iнженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "G.R.E.B.", директор

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Голови спостережної ради визначені Статутом та

Положенням про спостережну раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах

посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 13

Попередні посади: ТОВ "G.R.E.B.", директор

Посадова особа працює в ТОВ "G.R.E.B.", директором

6.1.1. Посада Член спостережної ради, представник Дочірного підприємства

"Підприємство "Продпрогрес"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Федоренко Микола Львович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СН, 404052, 28.03.1998, Дніпровським РУ ГУ МВС України

(серія, номер, дата видачі, орган, в м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1950

6.1.5. Освіта Вища, Київський iнститут народного господарства,економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Євросервiс-Україна", Генеральний директор

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена спостережної ради визначені Статутом та

Положенням про спостережну раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах

посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 14

Попередні посади: ТОВ "Євросервiс-Україна", Генеральний директор.

Посадова особа обіймає посаду Директор Дочірного підприємства "Підприємство "Продпрогрес".

6.1.1. Посада Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Грибков Вiталiй Вiкторович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 914066, 27.06.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України

(серія, номер, дата видачі, орган, в м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.5. Освіта Середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна фабрика", слюсар, електрозварювальник

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена спостережної ради визначені Статутом та6.1.1. Посада Член спостережної ради, представник ТОВ "Євросервіс-

Україна"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коноваленко Євген Миколайович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи МЕ, 092699, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м. Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1986

6.1.5. Освіта Вища, Житомирський агрокологічний інститут, еколог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Євросервіс", Генеральний директор

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена спостережної ради визначені Статутом та

Положенням про спостережну раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах

посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 2

ТОВ "Євросервіс", Генеральний директор

Посадова особа працює на ТОВ "Євросервiс-Україна"


6.1.1. Посада Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Строкач Надiя Феофанiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 950030, 02.07.2002, Оболонський РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Макаронна фабрика" інженер-економіст ПЕВ, ведучий

та попередня посада, яку займав економіст

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки Члена спостережної ради визначені Статутом та

Положенням про спостережну раду товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах

посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 6

Попередні посади: ВАТ "Макаронна фабрика" інженер-економіст ПЕВ, ведучий економіст

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика", начальник планового-виробничого відділу.

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Чирко Валентина Олександрівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 436659, 03.08.2000, Ватутінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологічний інститут харчової

промисловості, інженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства Інженер - технолог ВАТ "Макаронна фабрика"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Стататутом Товариства та

Положенням про ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі

емітента не виплачувалась. Змін у складі посадових осіб у звітному році не було. Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 0

Попередні посади: Інженер - технолог ВАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика" інженером по кадрам.


6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кленіна Валентина Трохимівна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи СО, 417888, 18.07.2000, Ватутінським РУ ГУ МВС України в

(серія, номер, дата видачі, орган, м.Києві

який видав) або ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.5. Освіта Середня спеціальна, Одеський технікум харчової

промисловості, технік-механік

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства інженер-конструктор ВАТ "Макаронна фабрика"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та

Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі

емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) - 0

Попередні посади: інженер-конструктор ВАТ "Макаронна фабрика"

Посадова особа працює інженером з охорони праці ПАТ "Макаронна фабрика"

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по Паспортні дані Дата Кількість Від загальної Кількість за видами акцій

батькові фізичної фізичної особи внесення акцій кількості акцій прості іменні прості на привілейо- привілейо-

особи або повне (серія, номер, дата до реєстру (штук) (у відсотках) пред'явника вані іменні вані на

найменування видачі, орган, який пред'явника

юридичної особи видав) або

ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова спостережної фізична особа д/н, 10937016, 29.09.2009, 26.01.2011 8372 13,92250000000 8372 0 0 0

ради, представник Мiхаелi Реваз Голон Ізраіль

Компанії "Фесс

Ентерпрайсез Лімітед"

Голова правлiння фізична особа СН, 687729, 03.02.1998, 29.04.2002 6209 10,32500000000 6209 0 0 0

Швець Нiна Наумiвна Мінським РУ ГУ МВС

України в м.Києві

Член спостережної ради фізична особа СО, 914066, 27.06.2002, 06.12.2001 4 0,00700000000 4 0 0 0

Грибков Вiталiй Шевченківським РУ ГУ

Вiкторович МВС України в м.Києві

Член правлiння фізична особа СО, 420189, 06.07.2000, 06.12.2002 3 0,00500000000 3 0 0 0

Старцева Надiя Петрiвна Дніпровським РУ ГУ

МВС України в м.Києві

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член правлiння фізична особа СО, 914090, 27.06.2002, 06.12.2001 3 0,00500000000 3 0 0 0

Грибкова Галина Шевченківським РУ ГУ

Григорiвна МВС України в м.Києві

Член спостережної ради фізична особа СО, 950030, 02.07.2002, 06.12.2001 3 0,00500000000 3 0 0 0

Строкач Надiя Оболонський РУ ГУ

Феофанiвна МВС України в м.Києві

Голова ревiзiйної комiсiї фізична особа СО, 736665, 21.08.2001, 06.12.2001 3 0,00500000000 3 0 0 0

Федорчук Світлана Мінським РУ ГУ МВС

Євгенівна України в м.Києві

Член правлiння фізична особа СО, 534533, 27.02.2001, 06.12.2001 3 0,00500000000 3 0 0 0

Григорук Ганна Ватутінським РУ ГУ

Григорiвна МВС України в м.Києві

Член правлiння фізична особа СО, 541663, 28.12.2000, 06.12.2002 3 0,00500000000 3 0 0 0

Шушпан Любов Павлiвна Мінським РУ ГУ МВС

України в м.Києві

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член Ревізійної комісії фізична особа СО, 436659, 03.08.2000, 06.12.2002 3 0,00500000000 3 0 0 0

Чирко Валентина Ватутінським РУ ГУ

Олександрівна МВС України в м.Києві

Член Ревізійної комісії фізична особа СО, 417888, 18.07.2000, 06.12.2001 3 0,00500000000 3 0 0 0

Кленіна Валентина Ватутінським РУ ГУ

Трохимівна МВС України в м.Києві

Член Правління, фізична особа СН, 748554, 12.03.1998, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

Головний бухгалтер Говоруха Надія Мінським РУ ГУ МВС

Миколаївна України в м.Києві

Член правлiння фізична особа СО, 173692, 23.07.1999, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

Швець Василь Петрович Мінським РУ ГУ МВС

України в м.Києві

Член правлiння фізична особа СО, 580039, 31.05.2001, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

Сачик Михайло Петрович Подільським РУ ГУ

МВС України в м.Києві

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член правлiння фізична особа СН, 422566, 18.02.1997, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

Ханiн Володимир Дарницьким РУ ГУ

Васильович МВС України в м.Києві

Член правлiння фізична особа СН, 773769, 17.03.1998, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

Васильєва Галина Ватутінським РУ ГУ

Олександрiвна МВС України в м.Києві

Член спостережної ради, фізична особа СН, 404052, 28.03.1998, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

представник ДП Федоренко Микола Дніпровським РУ ГУ

"Пiдприємство Львович МВС України в м.Києві

Продпрогрес"

Член спостережної ради, фізична особа МЕ, 092699, 25.06.2002, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

представник ТОВ Коноваленко Євген Деснянським РУ ГУ

"Євросервіс Україна" Миколайович МВС України в м. Києві

Член правлiння фізична особа СН, 335672, 29.10.1996, 31.12.2011 0 0,00000000000 0 0 0 0

Маковеєва Марiя Петрiвна Мінським РУ ГУ МВС

України в м.Києві

Усього: 14609 24,29450000000 14609 0 0 07. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної Ідентифі- Місцезнаходження Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

особи внесення акцій загальної прості іменні прості на привілейо- привілейо-

каційний до (штук) кількості пред'явника вані іменні вані на

код за реєстру акцій (%) пред'явника

ЄДРПОУ

Приватна акцiонерна комп.з 00118714 вул. Афродiти, 25,, Кiпр, Нiкосiя, 04.12.2006 16089 26,7557 16089 0 0 0

обмеженою вiдповiдальнiстью 19000, Кіпр

"Фесс Ентерпрайзис Лiмiтед"

Дочiрне 31110293 вул. Сирецька, 5, корпус 1, м.Київ, 09.11.2006 10837 18,0217 10837 0 0 0

пiдприємство"Пiдприємство Шевченківський, 04073

Продпрогрес"

Товариство з обмеженою 31110288 вул. Фрунзе, 142, м.Київ, 09.11.2006 9934 16,5201 9934 0 0 0

вiдповiдальнiстью "Євросервiс- Оболонський, 04073

Україна"

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, Дата Кількість Від Кількість за видами акцій

найменування органу, який видав внесення акцій загальної прості іменні прості на привілейо- привілейо-

паспорт до (штук) кількості пред'явника вані іменні вані на

реєстру акцій (%) пред'явника

Міхаелі Реваз д/н, 10937016, 29.09.2009, Голон, Ізраіль 26.01.2011 8372 13,9225 8372 0 0 0

Швець Нiна Наумiвна СН, 687729, 03.02.1998, Мінським РУ ГУ МВС 29.04.2002 6209 10,3255 6209 0 0 0

України в м.Києві

Усього: 51441 85,5455 51441 0 0 0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 07.11.2012

Кворум зборів, % 69,33

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:


1. Про обрання робочих органів і затвердження регламенту роботи зборів.

2.Звіт Наглядової ради Товариства за 9 місяців 2012 року.

3.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 9 місяців 2012 року

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Ревізійної комісії.

5.Прийняття рішення про перетворення Товариства у товариство з додатковою відповідальністю

6.Затвердження плану перетворення Товариства, порядку та умов здійснення перетворення,

порядку та умов здійснення обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства-

правонаступника.

7.Про затвердження строків та порядку заявлення кредиторами вимог до Товариства.

8.Обрання комісії з припинення Товариства та затвердження її повноважень.


Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань

порядку денного не подавались


Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Голова Наглядової ради


Результати розгляду питань порядку денного:

Обрали лічильну комісію, робочу президію, затвердили регламент роботи зборів.

Затвердили Звіт Наглядової ради Товариства за 9 місяців 2012 року та Звіт Ревізійної комісії

Товариства за 9 місяців 2012 року.

Припинили Публічне акціонерне товариство «Макаронна фабрика» шляхом перетворення у

Товариство з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика».

Встановили місцезнаходження Товариства з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика»:

м. Київ, вул. Фрунзе, 142.

Визначили, що статутний капітал Товариства з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика»

буде поділений на частки із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між

акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Після державної реєстрації припинення Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика»

Товариство з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика» стане правонаступником щодо

усього майна, усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».

Затвердили план перетворення Товариства, порядок і умови здійснення перетворення Товариства,

порядок та умови здійснення обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі

товариства-правонаступника, запропоновані Наглядовою радою Товариства.


Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися 07.11.2012р.
Вид загальних зборів чергові позачергові

X

Дата проведення 19.04.2012

Кворум зборів, % 69,5

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органів і затвердження регламенту роботи зборів.

2. Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р. та

основні напрямки економічного розвитку Товариства на 2012 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та висновки про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства в 2011 р.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.

5. Розподілення прибутку за 2011 р.

6. Про виплату дивідендів за 2011 р.

7. Плановий розподіл прибутку на 2012 рік.


Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Лєгеза О.М., Балєнко О.О.,

Швець В.П.


Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Голова Наглядової Ради


Результати розгляду питань порядку денного:

Обрали робочі органи і затвердили регламент роботи зборів.

Затвердили Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011

р. та основні напрямки економічного розвитку Товариства на 2012 рік.; Звіт Ревізійної комісії

Товариства про проведену роботу та висновки про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства в 2011 р.; річний звіт та баланс Товариства за 2011 р.

Розподілили прибуток Товариства, дивіденди не нараховували та не виплачували.

Затвердили плановий розподіл прибутку на 2012 рік.


Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися 19.04.2012р.9. Інформація про дивіденди

За результатами звітного За результатами періоду, що

періоду передував звітному

за простими за за простими за

акціями привілейова- акціями привілейова-

ними акціями ними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0

Нараховані дивіденди на одну акцію, 0 0 0 0

грн.

Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0

Дата складення переліку осіб, які 01.01.2012 01.01.2012 01.01.2011 01.01.2011

мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011

Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: Рішенням загальних зборів акціонерів, які

відбулися 19.04.2012 року (протокол №1/12 від 19.04.2012 р.) дивіденди в звітному періоді не

нараховувались та не виплачувались, прибуток направлений на розвиток виробництва. Рішення

про виплату дивідендів за 2012 р.буде розглянуте на чергових зборах акціонерів, які відбудуться 18

квітня 2013 р.


Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: дивіденди не

нараховувались та не виплачувались


Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по простих акціях (за звітний період): дивіденди не

нараховувались та не виплачувались


Дата закриття реєстру для виплати дивідендів по привілейованих акціях (за звітний період):

дивіденди не нараховувались та не виплачувались


Дата початку виплати дивідендів (за звітний період): дивіденди не нараховувались та не

виплачувались


Розмір виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались та не виплачувались


Порядок виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались та не виплачувались


Строк виплати дивідендів: дивіденди виплачуватись не будуть.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик"

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19364259

Місцезнаходження вул. Хрещатик, 8-А, м. Київ, Шевченківський, 01001

Номер ліцензії або іншого АГ №580077

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що ДКЦПФР

видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 31.12.2011

документа

Міжміський код та телефон 044 537-74-53

Факс 537-74-53

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть зберiгача

Опис: ПАТ "Комерційний банк "Хрещатик" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Повне найменування юридичної Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій

особи або прізвище, ім'я та по цінних паперів"

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження Тропініна, 7-г, м.Київ, Шевченківський, 04107

Номер ліцензії або іншого АВ 498004

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що ДКЦПФР

видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 27.05.2009

документа

Міжміський код та телефон 044 585-42-40

Факс 585-42-40

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть депозитарiю

Опис: Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" здiйснює

професiйну депозитарну дiяльнiсть

Повне найменування юридичної Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма

особи або прізвище, ім'я та по "Глобус-аудит"

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20685603

Місцезнаходження вул.Дм.Ульянова, 1-А, м.Сімферополь, Центральний,

Автономна Республiка Крим, 95013

Номер ліцензії або іншого 0098

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що Аудиторська палата України

видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого 26.01.2001

документа

Міжміський код та телефон 0652-248-654

Факс 0652-248-654

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис: ТОВ "Аудиторська фiрма "Глобус-аудит" надає аудиторськi послуги емiтенту.11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата Номер Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного Форма Номінальна Кількість Загальна Частка у

реєстрації свідоцтва що зареєстрував випуск ний папера існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна статут-

випуску про ідентифіка- форма випуску вартість (грн.) ному

реєстрацію ційний номер капіталі

випуску (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.12.2012 Р.№90-ЦД-З Територіальне управління в м. Києві д/н д/н Акція проста Бездокументарні 0,00 0 0,00 0

та Київській області бездокументарна іменні

іменна

Опис: Розпорядження про зупинення обігу акцій № 779/10/1/10 від 16.12.2010р..

16.12.2010 779/10/1/10 Управлiння Державної комiсiї з UA4003391000 UA4003391000 Акція проста Бездокументарні 1,05 60133 63139,65 100

цiнних паперiв та фондового ринку в бездокументарна іменні

м.Києвi та Київськiй обл. іменна

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому ринку.


Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.


Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась


Спосіб розміщення: емітент здійснював розміщення самостійно

Акцiї в лiстингу не знаходяться.


11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата Номер Найменування органу, що Номінальна Кількість у Форма Загальна Процентна Термін Сума виплачених Дата

реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск вартість випуску існування та номінальна ставка (у виплати процентів за погашення

випуску реєстрацію (грн.) (штук) форма випуску вартість (грн.) відсотках) процентів звітний період облігацій

випуску (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.01.2012 д/н д/н 0,00 0 Бездокументарні 0,00 0 0 0,00 31.12.2012

іменні

Опис: ПАТ "Макаронна фабрика" процентнi облiгацiї не випускало.

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.Мета додаткової емісії: не здійснювалась


Спосіб розміщення: не розміщувались


Дострокове погашення: не передбачається11.2.2. Дисконтні облігації

Дата Номер Найменування органу, що Номінальна Кількість у Форма Загальна Дата

реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск вартість (грн.) випуску існування та номінальна погашення

випуску реєстрацію (штук) форма випуску вартість (грн.) облігацій

випуску

1 2 3 4 5 6 7 8

01.01.2012 д/н д/н 0,00 0 Бездокументарні 0,00 31.12.2012

іменні

Опис: ПАТ "Макаронна фабрика" дисконтнi облiгацiї не випускало. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами

емітента: не здійснюється


Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не

подавались.


Мета додаткової емісії: не здійснювалась


Спосіб розміщення: не розміщувались

Дострокове погашення: не передбачається

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата Номер Найменування органу, що Номінальна Кількість у Форма Загальна Найменування товару Дата

реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск вартість (грн.) випуску існування та номінальна (послуги), під який погашення

випуску реєстрацію (штук) форма випуску вартість (грн.) здійснено випуск облігацій

випуску

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01.01.2012 д/н д/н 0,00 0 Бездокументарні 0,00 д/н 31.12.2012

іменні

Опис: Товариство цільові (безпроцентні) облігації не випускало.

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.


Мета додаткової емісії: не здійснювалась


Спосіб розміщення: не розміщувались

Дострокове погашення: не передбачається
11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає

реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата Вид цінних Обсяг випуску Обсяг розміщених Умови обігу та погашення

реєстрації паперів (грн.) цінних паперів на

випуску звітну дату (грн.)

1 2 3 4 5

31.12.2012 Акція 0,00 0,00 Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких

привілейована пiдлягає реєстрацiї не випускав.

бездокументарна

іменна

Опис: Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав.

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється


Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: факт відсутній


Мета додаткової емісії: не здійснювалась


Спосіб розміщення: не розміщувались

Дострокове погашення: не передбачається

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата Номер Вид похідних Різновид Серія Строк Строк дії Строк Кількість Обсяг випуску Характеристика базового активу

реєстрації свідоцтва про цінних паперів похідних розміщення (термін) похідних цінних (грн.)

випуску реєстрацію цінних виконання паперів у

випуску паперів випуску (шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31.12.2012 д/н Акція Акція д/н д/н д/н д/н 0 0,00 Товариство похідні цінні папери не

привілейована привілейова випускало.

на Торгівля на внутрішніх та зовнішніх

бездокумен ринках не здійснюється.

тарна В лістингу/делістингу не знаходяться.

іменна Заяви для допуску на бiржi не

подавались.

Додаткова емісія не здійснювалась

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

N Дата Кількість Дата Номер Найменування органу, що Частка від

з/п зарахування акцій, що реєстрації свідоцтва про зареєстрував випуск акцій, статут-

акцій на викуплено випуску реєстрацію що викуплено ного

рахунок (шт.) акцій, що випуску капіталу (у

емітента викуплено акцій, що відсотках)

викуплено

1 2 3 4 5 6 7

1 31.12.2012 0 01.01.2012 0 Власні акції протягом звітного 0

періоду не викупались

Опис: ПАТ "Макаронна фабрика" власні акції протягом звітного періоду не викупались. Акції в лістигу не знаходяться, на

зовнішніх та внутрішніх ринках не продовались, заяви для допуску на біржі не подавались.
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 0

цінних паперів (штук)

у тому числі: 0

сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій 0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акція привілейована 0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 0

цінних паперів (штук)

у тому числі: 0

сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій 0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акція привілейована 0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 0

паперів (штук) у звітному періоді

у тому числі: 0

сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій 0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Акція привілейована 0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)


Iсторiя фабрики починається на початку 20-го столiття в 1914 роцi. Перша макаронна фабрика була розташована по вул. Глибочицькiй, 16. У повоєннi роки (1948-1956) була збудована нова макаронна фабрика на земельнiй дiлянцi 1,4 га потужнiстю 30 т. на добу. Неодноразово проводилась реконструкцiя з добудовою нових сучасних примiщень з метою збiльшення потужностi пiдприємства. Згiдно рiшення Виконкому Київської мiської ради за №1934 вiд 04.04.1973 р. було розпочато реконструкцiю з прибудовою нових цехiв, у яких в майбутньому були встановленi новi технологiчнi лiнiї для збiльшення виробництва макаронних виробiв за сучасними технологiями. Пiсля проведення реконструкцiї, модернiзацiї i виконання iнженерних заходiв по технiчному оснащенню виробничих процесiв станом на 01.01.2004 року фабрика має загальну потужнiсть 25 тис. тон на рiк макаронних виробiв в широкому асортиментi. Виробничi технологiчнi лiнiї оснащеннi обладнанням вiтчизняного та закордонного виробництва. АТ "Макаронна фабрика" засноване згiдно рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України №10 вiд 09.03.1994 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Київська макаронна фабрика". З 1996 року пiдприємство перетворено в акцiонерне Товариство вiдкритого типу -ВАТ"Макаронна фабрика" м.Київа ,а з червня 2001року війшла в Український холдинг "Євросервiс Україна", засновником якого є мiжнародна iнвестицiйно-промислова карпорацiя "Євросервiс" з центральним офiсом в Санк-Петербурзi". В 2011 році відповідно до вимог закону України "Про акціонерні товариства" змінено найменування товариства на публічне акціонерне товариства (ПАТ "Макаронна фабрика").

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом


До структурних пiдроздiлiв ПАТ "Макаронна фабрика" входять: - виробничий цех; - механiчнi майстернi; - котельня; - склади для готової продукцiї; - склади для ТМЦ; - кiоски роздрiбної торгiвлi. Емітент дочірніх підприємств, філій, представництв та іншиих відокремлених структурних підрозділів не має і в найближчий час не планує створювати. Змін в організаційній структурі в 2012 році не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій


ПАТ "Макаронна фабрика" пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не отримувала.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)


Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартiв. Наказ товариства №53 від 30.12.2011р. Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим та нормативним актам.

Текст аудиторського висновку


Правлінню та управлінському персоналу ПАТ «Макаронна фабрика» Основні відомості про аудиторську фірму: –Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Глобус-Аудит». –Номер та дата реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр. №18821050003003706 від 22.03.1994р., видане виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради АРК. –Код ЄДРПОУ: 20685603. –Номер та дата видачі: Свідоцтво про внесення до реєстру суб`єктів аудиторської діяльності №0098,видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001р.№98. –Сертифікат аудитора Константінової О.В. № 003928, продовжений рішенням АПУ від 25.09.2008р. №194/1 терміном чинності до 24.09.2013р. –Місцезнаходження: 95013, АРК, м. Сімферополь, вул. Дм.Ульянова, 1-А. –Телефон (факс): (0652) 248-654. –e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Основні відомості про емітента: –Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Макаронна фабрика»; –Код ЄДРПОУ: 00376449; –Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Фрунзе, буд. 142.; –Дата і номер свідоцтва про реєстрацію: №1 069 120 0000 002414 від 24.06.2011р.; –Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний №779/10/1/10 від 16.12.2010р. на суму 63139,65грн.; –Статут у новій редакції зареєстрований Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.06.2011р. №10690050010002414, затверджений Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Макаронна фабрика» протоколом №1/1 від 20.04.2011р.; Основні види діяльності: Код 10.73 – Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів; Код 10.71 – Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; Код 46.38 – Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками; Код 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля; Код 47.24 – Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; Код 47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах. Для здійснення діяльності підприємство має торгові патенти, дозволи. В ході перевірки використані наступні документи: ?Статут ПАТ «Макаронна фабрика»; ?Головна книга підприємства за 2012р. ?Журнали – ордери за 2012р. ?Первинні документи вибірково та по необхідності. Строки проведення аудиту: - Дата початку проведення аудиту: 28.01.2013р. - Дата закінчення аудиту: 15.02.2013р. Висновок незалежного аудитора Звіт щодо фінансової звітності Аудиторська фірма «Глобус-Аудит» згідно з договором №121209 від 26.12.2012р. здійснила аудиторську перевірку попередньої МСФЗ фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика» (далі - «Компанія»), що додається, яка складена за формами, встановленими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку №2 «Баланс», №3 «Звіт про фінансові результати», №4 «Звіт про рух грошових коштів», №5 «Звіт про власний капітал»,затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87, та включає: Баланс (ф.№1) станом на 31.12.2012р. (з заповненням вступного балансу на дату переходу – 01.01.2012р.), Звіт про фінансові результати (ф.№2), Звіт про рух грошових коштів (ф.№3), Звіт про власний капітал (ф.№4) за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі - «попередня фінансова звітність»). Ця попередня МСФЗ фінансова звітність була підготовлена у рамках переходу Компанії на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі -«МСФЗ»). Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і подання цієї попередньої фінансової звітності відповідно до принципів, зазначених у Примітках та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання попередньої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності), за стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА №200. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо виконання або невиконання вимог МСФЗ на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудитором проведена аудиторська перевірка відповідно до вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. №1360 та інших нормативних актів, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, а також Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010р. Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті як Національні стандарти аудита в Україні. Ці стандарти потребують від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що при складанні попередньої фінансової звітності виконані вимоги МСФЗ . Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у попередньої фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки. На нашу думку, при складанні попередньої фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився на зазначену дату Компанія взагалі дотрималась вимог МСФЗ. При цьому, - аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань на 01.11.2012р, оскільки ця дата передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Беручи до уваги характер ведення господарської діяльності Товариства, а також внаслідок обмеження обсягу аудиту, встановленого управлінським персоналом, ми не мали змоги переконатися в достовірності даних про кількість основних заходів та запасів станом на зазначену дату за допомогою альтернативних процедур; - звертаємо увагу, що основні засоби відображені в балансі по первісній вартості без проведення їх оцінки; - в балансі в рядку 550 відображена сума нарахованих податків у розмірі 256тис.грн., проте ми припускаємо, що вона може бути змінена після проведення перевірки Державною податковою службою Висловлення думки про дотримання вимог МСФЗ включає припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що , як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо розповсюдження Ми звертаємо увагу на те, що існує можливість того ,що попередня фінансова звітність може вимагати коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ. Більш того, звертаємо увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану Компанії, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Цей звіт призначений для правління та управлінського персоналу Компанії в зв’язку з переходом Компанії на звітування за МСФЗ. Думка аудитора з окремих питань: Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. З метою перевірки виконання положень статті 155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал Акціонерного товариства» проведене порівняння вартості чистих активів з розміром Статутного капіталу, у результаті чого встановлене, що чисті активи на 31.12.2012р. (22481тис.грн.) перевищують Статутний капітал підприємства (63тис.грн.), що відповідає діючому законодавству. Порівняльний аналіз здійснювався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схваленими Рішенням Державної Комісії з цінних паперів і фондового ринку №485 від 17.11.2004р. Наявність суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА №720. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів та по інформації товариства протягом звітного періоду події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента й привести до значної зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» відбувались: повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду: -прийняття рішення при припинення емітента шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю за рішенням Загальних зборів Товариства (протокол б/№ від 07.11.2012р.) -інформація про зміну посадових осіб емітента розміщена 08.11.2012р. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази відносно того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. Нами надається обмежена впевненість щодо відповідності іншої інформації. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства станом на 31.12.2011р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство у 2012 році мало виконання значних правочинів (кваліфікованих згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»). Аудиторською перевіркою дотримання Товариством вимог законодавства відносно значних правочинів встановлено: •Вартість активів на 31.12.2011р.становить 57753тис.грн. •Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам становить: 5775,3тис.грн.. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних правочинів, ми можемо зробити висновок, що Товариство в звітному періоді дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів. Стан корпоративного управління, внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: - відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту; -відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.12.2009р. №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.02.2010 за №80/17375. Станом на 31.12.2012 року акціями товариства володіло 1146 акціонери. Формування складу органів корпоративного управління Компанії здійснюється відповідно до: - розділу 8 Статуту, затвердженого 24.04.2011 року; - рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №1/11 від 24.04.2011р.) . Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: - загальні збори акціонерів; - наглядова рада; - виконавчий орган – президент; - ревізійна комісія. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №1/11 від 21.04.2011 року). Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальні збори, наглядову раду, генерального директора, ревізійну комісію (затверджене рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №1/11 від 21.04.2011 року). Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня. Фактична періодичність засідань наглядової ради взагалі відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал, крім другого кварталу (засідання не проводились). Протягом звітного року виконавчий орган – президент товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2011рік. Звіт ревізійної комісії, не затверджений протоколом засідання ревізійної комісії, не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік. Звіт ревізійної комісії було розглянуто й затверджено загальними зборами акціонерів (протокол №01/12 від 19.04.2012 року). Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією проводились, звіт ревізійної комісії затверджено протоколом засідання ревізійної комісії б/№ від 07.11.2012р. На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства не завершено перевірку фінансово - господарської діяльності товариства, проте звіт ревізійної комісії ще не розглядався наглядовою радою. Протягом звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора відбувалось у відповідності до вимог Статуту товариства. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок: - прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту; - «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за №80/17375. Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства. Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантії того, що фінансова звітність, у цілому, не містить у собі суттєвих викривлень. Абсолютна аудиторська гарантія неможлива з ряду причин, зокрема: -використання вибіркового тестування через обмеження обсягу роботи. -Більшість аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними. -Крім того, проведений аудит для формування висновку про фінансову звітність базується на судженні аудитора. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності невиявлені. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу (письмове запевнення про підтвердження розкриття аудитору інформації про результати оцінки ризику того, що фінансова звітність може бути суттєво викривленою внаслідок шахрайства), який на думку аудитора, може мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розуміння діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «Макаронна фабрика» внаслідок шахрайства. Директор В.І. Волобуєв Аудитор: О.В. Константінова Адреса незалежного аудитора: 95013, АРК, м. Сімферополь, вул. Дм. Ульянова, буд. 1-А тел./факс (0652) 248-654

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання


Основним видом діяльності є виробництво макаронних виробів ПАТ “Макаронна фабрика” – основний київський виробник макаронних виробів, який стабільно забезпечує життєдіяльність міста і є одна із найпотужніших підприємств галузі держави. За 2012 рік вироблено 12,81 тис. тон макаронних виробів проти 15,59 тис. тон за 2011 рік. Скорочення обсягів виробництва макаронних виробів в порівнянні з минулим роком виникло: 1. У зв'язку з фінансово-екрнрмічною кризою в країні, і як наслідок, зменшення платіжної спроможності і попиту населення на макаронні вироби. 2. У зв'язку з великим урожаєм овочів і як наслідок їх низбкою ціною. 3. Український ринок наповнений макаронною продукцією економ класу та виробами низької цінової категорії (в зв'язку з появою на ринку великої кількості дрібних виробників), а ринок з виробами середньої цінової категорії та преміум класу по всіх харчових групах значно знизився. 4. Крім того, український ринок наповнений макаронною продукцією з Італії, Польші, Росії, Литви та інших країн. Макаронні вироби виробляються з кращої вітчизняної екологічно чистої сировини (борошно пшеничне, вищого сорту) без барвників та добавок на обладнанні передових світових фірм. В 2008 році на фабриці змонтована і введена в експлуатацію лінія фірми “Паван” Італія, випущена перша продукція, що дала можливість збільшити кількість робочих місць на 15 чоловіків. Обладнання такого рівня в Україні не виробляється, а інноваційна технологія вперше застосовується в Україні і в повному обсязі адаптована на сировину вітчизняного виробництва.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування


Значними активами емітента є основні засоби. ПАТ "Макаронна фабрика" за останні п'ять років придбано основних засобів на загальну суму 19108 тис.грн., в т.ч. в 2008 р. на 17426 тис.грн., в 2009 р. на 1016 тис.грн., в 2010 р. на 247 тис.грн., в 2011 р. на 229 тис.грн., в 2012 р. на 190 тис.грн Відчудження основних засобів за останні пя'ть років не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення


Ремонти основних засобів на підприємстві відносяться до витрат у сумі, що не перевищує десять відсотків сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року . Дані аналітичного обліку співпадають з даними синтетичного обліку та Головної книги. Ступiнь зносу основних засобiв 82,6%. У балансi ПАТ основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобів, що виключенi з активiв - немає. Місцезнаходження основних засобів: м.Київ, вул. Фрунзе, 142

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень


Перед пiдприємством на даному етапi розвитку постає багато проблем. Найбiльшi виробники макаронних виробiв проводять активнi дiї по завоюванню ринка i витiсненню конкурентiв, особливий iнтерес являє столичний ринок. Основними конкурентами є Хмельницька, Чернiгiвська, Луцька макароннi фабрики. Починаючи з 1993 року в Українi, зокрема i в м.Києвi, з'явилась велика кiлькiсть малих пiдприємств, якi реалiзують продукцiю по цiнам нижчим нiж реалiзує Товариство на 20-30%, за рахунок роботи на напiвлегальному положеннi i уникають сплати податкiв. Бiльша частина такої продукцiї низької якостi, виробляється на застарiлому обладнаннi, без дотримання санiтарних норм. Крiм того, iснує проблема незахищеностi українського виробника вiд iмпортних поставок. Об'єм iмпорта макаронних виробiв в Українi складає приблизно 5-7 тис.тон в рiк. За рахунок введення нової лінії підприємство має можливість збільшити свої потужності і повністю забезпечити Київ, Київську область та частково інші регіони України продукцією вітчизняного виробника. Перед галуззю актальними залишаються такі проблемні питання: - питання якості продукції, особливо в умовах дефіциту на Українському ринку пшениці твердих сортів; - брендування, упаковка, раціональний маркетинг, дистрибуція макаронної продукції; - збільшення випуску макаронної продукції преміум і середнього цінового сегменту в умовах конкурентної боротьби.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства


В 2012 роцi пiдприємством сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства в сумi 11,2 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента


Основна господарсько-виробнича дiяльнiсть пiдприємства проводилась за рахунок власних та запозичених коштiв.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів


Для забезпечення населення України високоякісними макаронними виробами ПАТ “Макаронна фабрика” закупила і ввела в експлуатацію лінію фірми “Паван”, Італія згідно контракту № Р – 552 від 29.12.2006 року. Сума контракту становила 2175 тисяч євро. Джерела фінансування – власні кошти і кредит банку в розмірі 11000 тисяч гривень. Компенсаційну частину відсотків в розмірі 75% від суми загальної відсоткової ставки сплачувались головним управлінням з питань регуляторної політики та підприємства виконавчого органу Київради. За рахунок власних обігових коштів проплачено: - 25% вартості лінії; - ввізне мито, ПДВ; - затрати по пуско – налагоджувальній роботі; - зобов’язання та відсотки по креду , наданому для закупівлі лінії за 3 роки (36 місяців) За 2012 рік погашено кредиту на суму 194 тис.грн. Кредит погашений повністю.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)


На 2013 рік підприємство планує досягти обсягів виробництва та реалізації 15,5 тис. тон макаронних виробів. Зараз фабрика випускає бiльш як 60 найменувань вагових та фасованих макаронних виробiв групи "Екстра". Нарощується випуск макаронних виробiв , що особливо користуються попитом в Українi, кiлограмової фасовки. Питома вага фасованої продукції 68%. Продукції підприємства одній з перших надано право маркування знаком "Київська якiсть", "Екологiчно чисто та безпечно". Фабрика - переможець регiональних конкурсiв якостi: "Київ-2003", "Київ-2008", "Київ-2009", "Київ-2010", "Київ-2011", "100 кращих товарiв України - 2003", "100 кращих товарiв України - 2004" лауреат галузевого бiзнес-рейтингу "Лiдери торгово-промислової України". За участь у 8-му Українському нацiональному конкурсi якостi одержано сертифiкат "Визнання досконалостi в Українi", макронним виробам клас "Екстра"присвоєно знаки "Київська якiсть" та "Екологiчно чисто та безпечно". В 2008 роцi на фабрицi введенна в єксплуатацiю автоматизовану лiнiю для виробництва короткорiзаних i штампованих макароних виробiв потужнiстю 7 тис.тон в рiк. Впровадження нового асортимента дає можливiсть закрiпити за собою ураїнський ринок, а також розвивати експортну поставку високоякiсних макаронних виробiв. Введення лiнiї дозволяє розширити асортимент і вперше в Україні освоїти випуск штампованих виробів. Для розширення ринкiв збуту i просування продукцiї фабрика систематично приймає участь у мiських i районних ярмарках, у виставках продукцiї харчової i переробної промисловостi, як регiонального, так i всеукраїнського масштабiв, проводиться рекламна компанія на телебаченні, радіо, газетах і журналах.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік


ПАТ "Макаронна фабрика" витрати на дослідення та розробку в звітному періоді не має.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається


ПАТ "Макаронна фабрика" в судових справах не виступає.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі


Рішення про розподіл прибутку за звітний період буде прийнято на чергових зборах акціонерів, які відбудуться 18.04.2013р. Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.


Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

13567

11146

0

0

13567

11146

будівлі та споруди

2272

2096

0

0

2272

2096

машини та обладнання

10905

8852

0

0

10905

8852

транспортні засоби

363

152

0

0

363

152

інші

27

46

0

0

27

46

2. Невиробничого призначення:

121

116

0

0

121

116

будівлі та споруди

112

100

0

0

112

100

машини та обладнання

9

16

0

0

9

16

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

13688

11262

0

0

13688

11262

Опис

В балансi основнi засоби вiдображенi за собівартістю їх придбання. Строк корисної експлуатації визначається наказом про облікову політику. Ступiнь зносу основних засобiв становить 76,32 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 65,36%; II гр. - 76,52%; III гр. - 94,32%; IV гр. -91,84% . Основнi засоби використовуються на 82,6%. В балансi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Майновий комплекс по м. Київ, вул. Фрунзе,142 знаходиться в заставi.


Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

22481

22200

Статутний капітал (тис. грн.)

63

63

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

63

63

Опис

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 22418 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 22418 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 22137 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 22137 тис.грн.

Висновок

Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

3151

X

X

у тому числі:


короткостроковий кредит видав ПАТ КБ "Хрещатик"

22.08.2012

151

27

20.02.2013

Короткостроковий кредит, виданий ПАТ "КБ "Хрещатик"

07.09.2012

3000

18.1

06.09.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

зобов'язання за облігаціями

01.01.2012

0

0

31.12.2012

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Зобов'язань за іпотечними цінними паперами емітент не має

01.01.2012

0

0

31.12.2012

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Зобов'язань за сертифікатами ФОН емітент не має

01.01.2012

0

0

31.12.2012

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

Зобов'язань за іншими цінними паперами емітент не має

01.01.2012

0

0

31.12.2012

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права емітент не має

01.01.2012

0

X

31.12.2012

Податкові зобов'язання

X

256

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

30526

X

X

Усього зобов'язань

X

33933

X

X

Опис:

Зобов'язань за кредитами, за облігаціями, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за іншими цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іпотечними цінними паперами емітент не маєІнформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Емітент не здійснює види діяльності, передбачені п.1.15 Глави 2 Рішення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006

д/н

0

0

д/н

0

0
Інформація про собівартість реалізованої продукції


з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Емітент не здійснює види діяльності, передбачені п.1.15 Глави 2 Рішення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006

0
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

14.03.2012

14.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

07.11.2012

08.11.2012

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або судуІнформація про стан корпоративного управлінняЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВЯку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?


з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

2

1

2

2011

1

0

3

2012

2

1Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія

X


Акціонери


X

Реєстратор


X

Депозитарій


X

Інше (запишіть):

НіЯкий орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


XУ який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть):

НіЯкі були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так

Ні

Реорганізація


X

Внесення змін до статуту товариства


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X


Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень


X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень


X

Інше (запишіть):

НіЧи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

НіОРГАНИ УПРАВЛІННЯЯкий склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

7Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

Комітети в складі спостережної ради не створювались

Інші (запишіть)

Комітети в складі спостережної ради не створювалисьЧи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ТакЯким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Іншої інформації не має.Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть):


XКоли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

Іншої інформації не має.Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

ТакКількість членів ревізійної комісії 3 осіб.Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

4Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?


Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Так

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Ні

Інше(запишіть): Інше:

Ні

Ні

НіВідповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

ТакЧи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ТакЧи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган (правління)

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X


Положення про ревізійну комісію

X


Положення про акції акціонерного товариства

X


Положення про порядок розподілу прибутку

X


Інше (запишіть):

Іншої інформації не має.Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

НіЧи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ТакСкільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


XЯкий орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Правління або директор


X

Інше (запишіть)

Іншої інформації не має.Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ТакЗ якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Іншої інформації не має.Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Іншої інформації не має.З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Іншої інформації не має.Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

НіЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯЧи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків

X


Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть):


XЧи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

НіЧи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?

НіЗ якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:


акціонерів


X

суду


X

Інше (запишіть)

Акції емітента переведені в бездокументарну форму існування, ведення реєстру передано зберігачуЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

НіУ разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 31.12.2012; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управління Товариство не приймало.Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управління Товариство не приймало.Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: Кодексу корпоративного управління Товариство не приймало.
Річна фінансова звітність підприємства

КодиДата (рік, місяць, число)

2013 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

00376449

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління


за СПОДУ

0

Вид економічної діяльності

Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів

за КВЕД

10.73

Середня кількість працівників

218Одиниця виміру:

тис. грн.Адреса:

вул. Фрунзе, 142, м.Київ, Оболонський, Київська область, 04073, Україна

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)


за міжнародними стандартами фінансової звітності

V


Баланс на 31.12.2012 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

2

2

- первісна вартість

011

14

14

- накопичена амортизація

012

( 12 )

( 12 )

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

14123

11262

- первісна вартість

031

47429

47577

- знос

032

( 33306 )

( 36315 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

290

3290

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

10

9

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

578

860

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

2902

2079

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

5748

6392

Товари

140

19718

19718

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

11934

11318

- первісна вартість

161

12019

11477

- резерв сумнівних боргів

162

( 85 )

( 159 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- з бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

1954

1497

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

247

151

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

188

177

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

7

7

Інші оборотні активи

250

3

8

Усього за розділом II

260III. Витрати майбутніх періодів

270

49

12

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

63

63

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

16

16

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

22121

22402

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

22200

22481

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

392

368

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

392

368

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

194

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

194

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

69

3151

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

2863

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

30538

29639

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

1

2

- з бюджетом

550

573

256

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

208

189

- з оплати праці

580

389

412

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

326

284

Усього за розділом IV

620

34967

33933

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640
Примітки

надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад активiв та пасивiв пiдприємства.

Керівник

Швець Нiна Наумiвна

Головний бухгалтер

Говоруха Надія Миколаївна
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

81252

99817

Податок на додану вартість

015

13238

15687

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )


025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

68014

84130

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 56371 )

( 67008 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

11643

17122

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

4824

4715

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 4981 )

( 5413 )

Витрати на збут

080

( 9619 )

( 10060 )

Інші операційні витрати

090

( 1767 )

( 5342 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

100

1022

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

426

2

Інші доходи

130

17

11

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 185 )

( 61 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 3 )

( 4 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

355

970

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 74 )

( 449 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

281

521

- збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

- доходи