Бухгалтерский отчёт 2011 год. (Дата розміщення на сайті: 13.04.2012)Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. N 302
(із змінами, передбаченими наказом від 14 жовтня 2008 р. N 1238)


КОДИ
Дата /рік, місяць, число/ 2010 12 31


Підприємство ВАТ "Макаронна фабрика"

за ЄДРПОУ
00376449


Територія


за КОАТУУ
8038000000


Орган державного управління


за СПОДУ
06024


Галузь харчова

за ЗКГНГ
18115


Вид економічної діяльності Виробництво макаронних виробів

за КВЕД
15.85.0


Середньооблікова чисельність працюючих 245

Контрольна сума
Одиниця виміру: тис. грн.ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010  рік

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008
I. Нематеріальні активи


Групи нематеріальних активів Код ряд-ка Залишок на поча-ток року На-дійш-ло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від змен-шення кориснос-ті за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна (переоці-нена) вартість накопи-чена аморти-зація первісної (переоціне-ної) вартості накопи-ченої амор-тизації первісна (переоці-нена) вартість нако-пичена амор-тизація первісної (перео-ціненої) вартості накопи-ченої аморти-зації первісна (перео-цінена) вартість нако-пичена амор-тизація1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010


Права користування майном 020

Права на комерційні позначення 030

Права на об'єкти промислової власності 040

Авторське право та суміжні з ними права 050


060

Інші нематеріальні активи 070 19 17
19 17
Разом 080 19 17
19 17
Гудвіл 090

З рядка 080 графа 14
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(081)


вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
(082)


вартість створених підприємством нематеріальних активів
(083)
З рядка 080 графа 5
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
(084)
З рядка 080 графа 15
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
(085)
ІІ. Основні засоби


Групи основних    засобів Код ряд-ка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (доо-цінка +,уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-вано аморти-зації за рік Втрати від змен-шення корис-ності Інші зміни за рік Залишок на кінець року У тому числі
одержані за фінан-совою орендою передані в опе-ративну оренду
первісна (переоці-нена) вартість Знос первіс-ної (пе-реоціне-ної) вартості зносу первісна (переоці-нена) вартість знос первіс-ної (пе-реоціне-ної) вартості зносу первісна (перео-цінена) вартість знос
первісна (переоці-нена) вартість знос первісна (переоці-нена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Капіталіні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 6033 3227


6 6 135


6027 3356Машини та обладнання 130 37757 20776 803478


37837 24254Транспортні засоби 140 2571 2120114


2571 2234Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 536 441 2420


560 461Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180 2 2


2 2

Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 105 105 2929


134 134Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260 47004 26671 133

8 8 3776


47129 30439З рядка 260 графа 14
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) 17630


залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 436


основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

З рядка 260 графа 8
вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

З рядка 260 графа 5
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

З рядка 260 графа 15
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

З рядка 105 графа 14
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

III. Капітальні інвестиції V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280


А. Інші операційні доходи і витрати 440 182 20
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 247 201
Операційна оренда активів
Придбання (виготовлення) інших необоротних 300 23

Операційна курсова різниця 450 5 5
матеріальних активів

Реалізація інших оборотних активів 460

Придбання (створення) нематеріальних активів 310


Штрафи, пені, неустойки 470
218
Придбання (вирощування) довгострокових 320


Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного 480 109 401
біологічних активів

призначення
Інші 330


Інші операційні доходи і витрати 490 3807 3396
Разом 340 270 201
у тому числі: 491 х
З рядка 340 графа 3
відрахування до резерву сумнівних боргів
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
(341)

непродуктивні витрати і втрати 492 х
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій
(342)

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 500
асоційовані підприємства
IV. Фінансові інвестиції
дочірні підприємства 510

Найменування показника Код За рік На кінець року
спільну діяльність 520

рядка довгострокові поточні
В. Інші фінансові доходи і витрати 530
х
1 2 3 4 5
Дивіденди
А. Фінансові інвестиції за методом 350Проценти 540 х 431
участі в капіталі в:
Фінансова оренда активів 550

асоційовані підприємства
Інші фінансові доходи і витрати 560

дочірні підприємства 360Г. Інші доходи і витрати 570

спільну діяльність 370Реалізація фінансових інвестицій
Б. Інші фінансові інвестиції в: 380Доходи від об’єднання підприємств 580

частки і паї у статутному капіталі інших
Результат оцінки корисності 590

підприємств
Неопераційна курсова різниця 600

акції 390
290

Безоплатно одержані активи 610
х
облігації 400Списання необоротних активів 620 х 16
інші 410Інші доходи і витрати 630 8
Разом (розд. А + розд. Б) 420
290

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)
%
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції
(633)

за собівартістю (421)

основної дфяльностіза справедливою вартістю (422)

VI. Грошові коштиза амортизованою собівартістю (423)

Найменування показника Код рядка На кінець року


1 2 3
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

Каса 640 22за собівартістю (424)

Поточний рахунок у банку 650 154за справедливою вартістю (425)

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660за амортизованою собівартістю (426)

Грошові кошти в дорозі 670Еквіваленти грошових коштів 680Разом 690 176З рядка 070 гр. 4 Балансу
Грошові кошти, використання яких обмежено (691)
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використа-но у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшко-дування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 272 853
713

412
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720


Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730


Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740


Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750760770


Резерв сумнівних боргів 775


Разом 780 272 853
713

412
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код ряд-ка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
Найменування показника Код ряд-ка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
Сировина і матеріали 800 628


Дебіторська заборгованість за товари, 940 13571 12733 660 178
Купівельні напівфабрикати та 810роботи, послуги
комплектуючі вироби
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 3066 875 212 1979
Паливо 820 41


Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Тара і тарні матеріали 830 1164


Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

Будівельні матеріали 840 52


X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Запасні частини 850 334


Найменування показника Код рядка Сума
Матеріали сільськогосподарського призначення 8601 2 3
Поточні біологічні активи 870Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 23
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 10


Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970

Незавершене виробництво 890Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на 980

Готова продукція 900 4230


кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
Товари 910 19720


XI. Будівельні контракти
Разом 920 26179


Найменування показника Код рядка Сума
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
1 2 3
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
відображених за чистою вартістю реалізації (921)

Заборгованість на кінець звітного року:

переданих у переробку (922)

валова замовників 1120
оформлених в заставу (923)

валова замовникам 1130
переданих на комісію (924)

з авансів отриманих 1140

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)

Сума затриманих коштів на кінець року 1150

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними 1160
будівельними контрактами
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань


Найменування показника Код рядка Сума
Найменування показника Код рядка Сума


1 2 3
1 2 3


Поточний податок на прибуток 1210 795
Нараховано за звітний рік 1300 3776


Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 457
Використано за рік - усього 1310 254


на кінець звітного року 1225 337
в тому числі на: 1311Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230

будівництво об'єктів


на кінець звітного року 1235

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 254


Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 915
з них машини та обладнання 1313 247


у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 795
придбання (створення) нематеріальних активів 1314зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 120
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243


1316Відображено у складі власного капіталу - усього 1250


1317у тому числі: поточний податок на прибуток 1251

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253

XIV. Біологічні активи


Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надій-шло за рік вибуло за рік нарахова-но амор-тизації за рік втрати від змен-
шення корис-
ності
вигоди від від-новлення кориснос-ті залишок на кінець року залишок на початок року надійш-
ло за рік
зміни вартос-
ті за рік
вибуло за рік залишок на кінець року
первіс-
на вар-тість
накопиче-на амор-тизація первіс-
на вар-тість
накопиче-на амор-тизація первіс-
на вар-тість
накопиче-на амор-тизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього 1410


в тому числі: робоча худоба 1411


продуктивна худоба 1412


багаторічні насадження 14131414


інші довгострокові біологічні активи 1415


Поточні біологічні активи - усього 1420
Х

Х Х


Х
в тому числі:
тварини на вирощуванні та відгодівлі
1421
Х

Х Х


Х
біологічні активи в стані біологічних пе-ретворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422
Х

Х Х


Х

1423
Х

Х Х


Х
інші поточні біологічні активи 1424
Х

Х Х


Х
Разом 1430


З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів


Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетво-
реннями
Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівар-тість реалізації Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва
- усього
1500
(
)
(
)

(
)

у тому числі:
зернові і зернобобові
1510
(
)
(
)

(
)

з них: пшениця 1511
(
)
(
)

(
)

соя 1512
(
)
(
)

(
)

соняшник 1513
(
)
(
)

(
)

ріпак 1514
(
)
(
)

(
)

цукрові буряки (фабричні) 1515
(
)
(
)

(
)

картопля 1516
(
)
(
)

(
)

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
(
)
(
)

(
)

інша продукція рослинництва 1518
(
)
(
)

(
)

додаткові біологічні активи рослинництва 1519
(
)
(
)

(
)

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва
- усього
1520
(
)
(
)

(
)

у тому числі:
приріст живої маси - усього
1530
(
)
(
)

(
)

з нього:
великої рогатої худоби
1531
(
)
(
)

(
)

свиней 1532
(
)
(
)

(
)

молоко 1533
(
)
(
)

(
)

вовна 1534
(
)
(
)

(
)

яйця 1535
(
)
(
)

(
)

інша продукція тваринництва 1536
(
)
(
)

(
)

додаткові біологічні активи тваринництва 1537
(
)
(
)

(
)

продукція рибництва 1538
(
)
(
)

(
)


1539
(
)
(
)

(
)

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540
(
)
(
)

(
)


Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р. N 87(у редакції Наказу Міністерства фінансів Українивід 10 червня 2010 р. N 382)

Коди

Дата (рік, місяць, число)


Підприємство ВАТ "Макаронна фабрика"

за ЄДРПОУ 00376449
Територія


за КОАТУУ 8038000000
Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності


за КВЕД 15.85.0
Одиниця виміру : тис. грн.
Контрольна сума
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за  2010 р.
Форма N 3


код за ДКУД
1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Надходження від:


Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 76744 68410
Погашення векселів одержаних 15

Покупців і замовників авансів 20 2
Повернення авансів 30 8 7
Установ банків відсотків за поточними рахунками 35 1
Бюджету податку на додану вартість 40

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 45 10 16
Отримання субсидій, дотацій 50

Цільового фінансування 60 12 2
Боржників неустойки (штрафів, пені) 70

Інші надходження 80 3656 3318
Витрачання на оплату:


Товарів (робіт, послуг) 90 ( 57318 ) ( 48293 )
Авансів 95 ( 909 ) ( 542 )
Повернення авансів 100 ( 160 ) ( 180 )
Працівникам 105 ( 7127 ) ( 6064 )
Витрат на відрядження 110 ( 2 ) ( 2 )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 1434 ) ( 939 )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 630 ) ( 557 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3263 ) ( 2860 )
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 1628 ) ( 1398 )
Цільових внесків 140 (
) (
)
Інші витрачання 145 ( 3131 ) ( 4857 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4831 6061
Рух коштів від надзвичайних подій 160

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4831 6061
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Реалізація:


фінансових інвестицій 180

необоротних активів 190

майнових комплексів 200

Отримані:


відсотки 210

дивіденди 220

Інші надходження 230

Придбання:


фінансових інвестицій 240 (
) (
)
необоротних активів 250 ( 439 ) ( 289 )
майнових комплексів 260 (
) (
)
Інші платежі 270 (
) (
)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -439 -289
Рух коштів від надзвичайних подій 290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -439 -289
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження власного капіталу 310

Отримані позики 320

Інші надходження 330

Погашення позик 340 ( 4366 ) ( 5709 )
Сплачені дивіденди 350 (
) (
)
Інші платежі 360 (
) (
)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4366 -5709
Рух коштів від надзвичайних подій 380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4366 -5709
Чистий рух коштів за звітний період 400 26 63
Залишок коштів на початок року 410 150 86
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
1
Залишок коштів на кінець року 430 176 150

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87,)

(із змінами ,внесеними Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989)
Коди


Дата (рік, місяць,  число)

2010

12

31

Підприємство  ВАТ «Макаронна фабрика»

за ЄДРПОУ

00376449

Територія

за КОАТУУ

8038000000

Орган державного управління

за СПОДУ

06024

Галузь харчова

за ЗКГНГ

18115

Вид економічної діяльності Виробництво макаронних виробів

за КВЕД

15.85.0
Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сумаЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за січень - грудень 2010 р.


Форма N 2                      Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

81726

74182

Податок на додану вартість

015

(13222 )

(11933)

Акцизний збір

020

(               )

(               )


025

(               )

(               )

Інші вирахування з доходу

030

(               )

(               )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

68504

62249

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(55067)

(49835)

Валовий:

прибуток


050

13437

12414

збиток

055

(               )

(               )

Інші операційні доходи

060

4103

4361


061Адміністративні витрати

070

(4294)

(3016)

Витрати на збут

080

(5873)

(5166)

Інші операційні витрати

090

(4040)

(4703)


091

(               )

(               )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

3333

3890

збиток

105

(               )

(               )

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120

1


Інші доходи

130

8

16

Фінансові витрати

140

(431)

(1486)

Витрати від участі в капіталі

150

(            )

(               )

Інші витрати

160

( 16 )

(7)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

2895

2413

збиток

175

(               )

(               )


176Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

915


Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185


138

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

1980

2551

збиток

195

(               )

(               )

Надзвичайні:

доходи


200витрати

205

(               )

(               )

Податки з надзвичайного прибутку

210

(               )

(               )

Чистий:

прибуток

220

1980

2551

збиток

225

(               )

(               )

Забезпечення матеріального заохочення

226
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

44542

34341

Витрати на оплату праці

240

9010

7680

Відрахування на соціальні заходи

250

2981

2518

Амортизація

260

3771

4627

Інші операційні витрати

270

6614

4665

Разом

280

66918

53831


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

60133

60133

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

60133

60133

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

32,92701

42,42263

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

32,92701

42,42263

Дивіденди на одну просту акцію

340                                                                               до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,
Коди


Дата (рік, місяць, число)

2010

12

31

Підприємство  ВАТ «Макаронна фабрика»

за ЄДРПОУ

00376449

Територія ________________________________________

за КОАТУУ

8038000000

Форма власності  Приватна власність

за КФВ

10

Орган державного управління _______________________

за СПОДУ

06024

Галузь ___________________________________________

за ЗКГНГ

18115

Вид економічної діяльності Виробництво макаронних виробів

за КВЕД

15.85.0

Одиниця виміру : у тисячах гривень без десяткових знаків

Контрольна сумаАдреса м. Київ вул. Фрунзе 142


БАЛАНС

на   31 грудня   2010 р.


Форма N 1

код за ДКУД

1801001


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

2

2

первісна вартість

011

19

19

накопичена амортизація

012

(        17        )

(        17        )

Незавершене будівництво

020

79

201

Основні засоби:
залишкова вартість

030

20333

16690

первісна вартість

031

47004

47129

знос

032

(       26671       )

(    30439    )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045

290

290

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

50

12

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056Знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060

457

337

Гудвіл

065Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

21211

17532

ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

2036

2229

Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130

4264

4230

Товари

140

10708

19720

Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

11006

13571

первісна вартість

161

11006

13571

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

3

2

за виданими авансами

180

2243

2805

з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

263

259

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

144

169

в т.ч. в касі

231

8

22

в іноземній валюті

240

6

7

Інші оборотні активи

250

2

2

Усього за розділом ІІ

260

30675

42994

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

14

17

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

51900

60543

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

63

63

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330

153

153

Резервний капітал

340

16

16

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

19765

21745

Неоплачений капітал

360

(                )

(                )

Вилучений капітал

370

(                )

(                )

Усього за розділом І

380

19997

21977

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

272

412

Інші забезпечення

410
415
416
417
418Цільове фінансування

420Усього за розділом ІІ

430

272

412

ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків

440

4771

405

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові  зобов’язання

470Усього за розділом ІІІ

480

4771

405

ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520

6343

5912

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

19221

30307

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

6

2

з бюджетом

550

344

521

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

180

217

з оплати праці

580

392

373

з учасниками

590

1

1

із внутрішніх розрахунків

600із необоротними активами та групами вибуття

605Інші поточні зобов’язання

610

373

416

Усього за розділом ІV

620

26860

37749

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

51900

60543