Річна інформація емітента цінних паперів 2011рік. (Дата розміщення на сайті: 12.04.2012)Річна інформація емітента цінних паперів


за                   рік 2011

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента                           ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"МАКАРОННА ФАБРИКА"

1.2. Організаційно-правова форма емітента            Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента     00376449

1.4. Місцезнаходження емітента                               вул. Фрунзе, 142, м.Київ, Оболонський,

Україна, 04073

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента       8-044    468-50-37, 468-03-32

1.6. Електронна поштова адреса емітента                Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії                                                                                                                           11.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація    70 Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних

опублікована у             паперiв та фондового ринку"

12.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)                           (дата)

2.3. Річна інформація    kmf.kiev.ua                                                         в мережі

розміщена на                                                                                          Інтернет                 11.04.2012

власній сторінці                                                                                                                        (дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;                                                               X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;                                                                            X

в) банки, що обслуговують емітента;                                                                                                  X

г) основні види діяльності;                                                                                                                  X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;                                      X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;                               X

е) інформація про рейтингове агентство;                                                                                           X

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій                   X

(розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.                                                        X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;                                             X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.                             X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.                              X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.                                                                                     X

7. Інформація про дивіденди.                                                                                                              X

8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                        X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                         X

б) інформація про облігації емітента;                                                                                                  X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                               X

г) інформація про похідні цінні папери;                                                                                              X

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;                                                X

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.                                                               X

10. Опис бізнесу.                                                                                                                                  X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                           X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                                      X

в) інформація про зобов'язання емітента;                                                                                           X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                             X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.                                                                      X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних

паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що                  X

виникала протягом звітного періоду.

14. Інформація про стан корпоративного управління.                                                                     X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного

періоду;

2011 р.          © SMA             00376449


в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність.                                                                                                              X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до

Комісії).

27. Аудиторський висновок.

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів

бухгалтерського обліку (у разі наявності).

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини

об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:  Загальнi збори Товариства вiдбудуться 19 квiтня 2012р. Товариством не

здiйснювався випуск сертифiкатiв ФОН, облiгацiй, iнших цiнних паперiв  (випуск яких пiдлягає

реєстрацiї), похiдних цiнних паперiв. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (Рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006)

тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя

про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного

перiоду не здiйснювался. Зобов'язання у емiтента  по випуску облiгацiй, по фiнансовим

iнвестицiям в корпоративнi права вiдсутнi. Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики

корпоративного управлiння не вiдбувалось.

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що:

- у статутному фондi товариства державної частки немає;

- товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави;

- товариство не займае монопольного становища.

Iстотнi факти якi потребують надання особливої iнформацiї згiдно ст.41 Закону України "Про

цiннi папери та фондовий ринок" в звiтному перiодi не вiдбувались .

Особлива iнформацiя не подавалась, на стрiчцi новин не розмiщувалась  та не спростовувалась


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне                           ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА

найменування                       ФАБРИКА"

3.1.2. Скорочене                   ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА"

найменування

3.1.3. Організаційно-            Публічне акціонерне товариство

правова форма

3.1.4. Поштовий індекс        04073

3.1.5. Область, район           Оболонський

3.1.6. Населений пункт        М.КИЇВ

3.1.7. Вулиця, будинок         вул. Фрунзе, 142

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва      ААБ №528280

3.2.2. Дата державної реєстрації  31.01.1996

3.2.3. Орган, що видав                 Оболонська районна у м.Києвi Державна адмiнiстрацiя

свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований                  63140,00

статутний капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний        63140,00

капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення         ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку                                                     322313

3.3.3. Поточний рахунок                                         2600101285506

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення         ПАТ "УКРЕКСIМБАНК"

банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку                                                     322313

3.3.6. Поточний рахунок                                         2600101285506

3.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності                                                Код за КВЕД

Виробництво макаронних виробiв                                                                                           15.85.0

Оптова торгiвля iншими продуктами харчування                                                                   51.38.0

Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв                                                                         15.81.0


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності             Номер ліцензії   Дата видачі   Державний орган, що видав         Дата

(дозволу)                                                                                  закінчення

дії ліцензії

(дозволу)

1                                   2                       3                                   4                                   5

Надання послуг з                 АА №323413       27.03.2008 Головавтотранс iнспекцiя            27.03.2012

внутрiшнiх перевезень                                                         м.Київ

вантажiв автомобiльним

транспортом

Опис:  ПАТ "Макоронна фабрика"отримала лiцензiю на основний вид дiяльностi та має намiри

продовжувати далi.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання  Український холдинг ТОВ"Євросервiс Україна"

Місцезнаходження               04080 м. Київ вул.Фрунзе, 142

об’єднання

ПАТ "Макаронна фабрика"  до iнших асоцiацiй, корпорацiй, консорцiуму, концерну, та iнших

об"єднань за галузевими, територiальними та iншими принципами не належить .

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної          Код за                       Місцезнаходження                     Відсоток акцій

особи засновника та/або         ЄДРПОУ                                                                       (часток, паїв), які

учасника                     засновника                                                                           належать

засновнику та/або

та/або                                                                             учаснику (від

учасника                                                                      загальної кількості)


Органiзацiя орендарiв "Київська             00376449      вул. Фрунзе, 142, м.Київ, Подiльський, 04073         60,20000000000

макаронна фабрика"

Прізвище, ім'я, по батькові      Серія, номер, дата видачі та найменування органу,      Відсоток акцій

фізичної особи                                         який видав паспорт                             (часток, паїв), які

належать

засновнику та/або

учаснику (від

загальної кількості)


2500 фiзичних осiб                          д/н, д/н, 31.12.2011, д/н                                                              39,80000000000

Усього:    100,00000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 225


Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 8


Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):

12


Фонд оплати працi: 9416,6 тис.грн.


Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно

попереднього року:

Фонд оплати працi  ПАТ " Макаронна фабрика " в звiтном перiодi збiльшено на 900,7 тис.грн. в

звязку  збiльшенням додаткової зарплати.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв

операцiйним потребам емiтента: Персонал ПАТ " Макаронна фабрика " в 2011 роцi навчався за

програмами переатистацiї , до якої ввiйшли  основнi питання пiдвищення квалiфiкацiї

(електрикiв, IТР, технологiв) .

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада                                        Голова правлiння - Президент

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Швець Нiна Наумiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СН, 687729, 03.02.1998, Мiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,       м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1952

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   31

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна Фабрика " начальник вiддiлу кадрiв,

та попередня посада, яку займав      начал.вiддiлу

матерiал.технiчного постачання та збуту, заступник

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Голови правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. Отримує зарплату згiдно контракту, укладеного з наглядовою радою.

Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та

посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 31

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна Фабрика " начальник вiддiлу кадрiв, начал.вiддiлу

матерiал.технiчного постачання та збуту, заступник директора

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах

6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Сачик Михайло Петрович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 580039, 31.05.2001, Подiльським  РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,        м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1947

6.1.5. Освіта                                         Середня -спецiальна, Стрiйський технiкум механiзацiї та

електрофiкацiї, технiк електрик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   18

6.1.7. Найменування підприємства   Польова пошта 49526,  ВАТ "Макаронна фабрика", головний

та попередня посада, яку займав      енергетик

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

2011 р.          © SMA             00376449


Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18

Попереднi посади: Польова пошта 49526,  ВАТ "Макаронна фабрика", головний енергетик

Посадова особа не працює - пенсiонер.

6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Шушпан Любов Павлiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 541663, 28.12.2000, Мiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,       м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1943

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   22

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна Фабрика " старший товаровiд, старший

та попередня посада, яку займав      економiст, начальник планового виробничого вiддiлу

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства.  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 22

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна Фабрика " старший товаровiд, старший економiст,

начальник планового виробничого вiддiлу

Посадова особа не працює - пенсiонер .

6.1.1. Посада                                        Член спостережної ради, представник ТОВ "Євросервiс-

Україна"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Коноваленко Євген Миколайович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            МЕ, 092699, 25.06.2002, Деснянським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,        м. Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1986

6.1.5. Освіта                                         Вища, Житомирський агрокологiчний iнститут, еколог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   1

6.1.7. Найменування підприємства   ТОВ "Євросервiс", Генеральний директор

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена  спостережної ради визначенi Статутом та

Положенням про  спостережну раду товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах

2011 р.          © SMA             00376449


посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не

було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


Стаж керiвної роботи (рокiв) - 1

ТОВ "Євросервiс", Генеральний директор

Посадова особа  працює на  ТОВ "Євросервiс-Україна"

6.1.1. Посада                                        Голова спостережної ради, представник Компанiї "Фесс

Ентерпрайсез Лiмiтед"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Мiхаелi Реваз

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            д/н, 10937016, 29.09.2009, Голон Iзраiль

особи (серія, номер, дата видачі,

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1962

6.1.5. Освіта                                         Вища, Грузинський полiтехнiчний iнститут, м.Тбiлiсi,

iнженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   12

6.1.7. Найменування підприємства   ТОВ "G.R.E.B.", директор

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Голови  спостережної ради визначенi Статутом та

Положенням про спостережну раду товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах

посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 12

Попереднi посади: ТОВ "G.R.E.B.", директор

Посадова особа працює в ТОВ "G.R.E.B.", директором

6.1.1. Посада                                        Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Федорчук  Свiтлана  Євгенiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 736665, 21.08.2001, Мiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,       м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1946

6.1.5. Освіта                                         Середня спецiальна, педучилище, вчитель

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   24

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна фабрика", змiнний майстер

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Голови  ревiзiйної комiсiїї визначенi Статутом та

2011 р.          © SMA             00376449


6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Старцева Надiя Петрiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 420189, 06.07.2000, Днiпровським  РУ ГУ МВС України

особи (серія, номер, дата видачі,       в м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1958

6.1.5. Освіта                                         Середня-спецiальна, Одеський технiкум харчової

промисловостi, технiк-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   19

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна Фабрика " старший комiрник, економiст,

та попередня посада, яку займав      начальник вiддiлу збуту

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 19

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна Фабрика " старший комiрник, економiст , начальник вiддiлу

збуту

Посадова особа не працює.

2011 р.          © SMA             00376449


6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Ханiн Володимир Васильович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СН, 422566, 18.02.1997, Дарницьким РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,       м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1938

6.1.5. Освіта                                         Вища, Одеський технологiчний iнститут харчової i

холодильної промисловостi, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   36

6.1.7. Найменування підприємства   Начальник вiддiлу постачання Укрхарчопром, заступник

та попередня посада, яку займав      президента з комерцiйних i соцiальних питань

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 36

Попереднi посади: Начальник вiддiлу постачання Укрхарчопром, заступник президента з

комерцiйних i соцiальних питань

Посадова особа не працює  - пенсiонер.

6.1.1. Посада                                        Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Грибков Вiталiй Вiкторович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 914066, 27.06.2002, Шевченкiвським  РУ ГУ МВС

особи (серія, номер, дата видачі,       України в м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1953

6.1.5. Освіта                                         Середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   3

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна фабрика",  слюсар, електрозварювальник

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена  спостережної ради визначенi Статутом та

Положенням про  спостережну раду товариства.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах

посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 3

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна фабрика",  слюсар, електрозварювальник

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика", слюсар-ремонтник.

2011 р.          © SMA             00376449


6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Швець Василь Петрович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 173692, 23.07.1999, Мiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,       м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1948

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   32

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна Фабрика " iнженер-економiст, начальник

та попередня посада, яку займав      вiддiлу працi i зар. Плати

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 32

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна Фабрика " iнженер-економiст, начальник вiддiлу працi i зар.

плати.

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика", заступник президента з комерцiйних i

соцiальних питань.

6.1.1. Посада                                        Член Правлiння, Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Говоруха Надiя Миколаївна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СН, 748554, 12.03.1998, Мiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,       м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1958

6.1.5. Освіта                                         Середня спецiальна, Київський iндустрiальний технiкум,

бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   10

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна фобрика"бухгалтер, заступник головного

та попередня посада, яку займав      бухгалтера

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю.

Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди,

в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не

2011 р.          © SMA             00376449


було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.


Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна фобрика"бухгалтер, заступник головного бухгалтера

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Васильєва Галина Олександрiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СН, 773769, 17.03.1998, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,        м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1947

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-технолог; iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   20

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна фабрика", iнженер-економiст, головний

та попередня посада, яку займав      бухгалтер

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна фабрика", iнженер-економiст , головний бухгалтер

Посадова особа не працює - пенсiонер.

6.1.1. Посада                                        Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Чирко Валентина Олександрiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 436659, 03.08.2000, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,        м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1952

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   0

6.1.7. Найменування підприємства   Iнженер - технолог ВАТ "Макаронна фабрика"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Стататутом Товариства та

Положенням про ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй

2011 р.          © SMA             00376449


особi емiтента не виплачувалась. Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0

Попереднi посади: Iнженер - технолог ВАТ "Макаронна фабрика".

Посадова особа  працює на ПАТ "Макаронна фабрика" iнженером по кадрам.

6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Грибкова Галина Григорiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 914090, 27.06.2002, Шевченкiвським РУ ГУ МВС

особи (серія, номер, дата видачі,       України в м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1932

6.1.5. Освіта                                         Середня-спецiальна, Київський технiкум харчової

промисловостi, технiк плановик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   56

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна фабрика", технолог

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 56

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна фабрика", технолог

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика" начальником  цеху

6.1.1. Посада                                        Член спостережної ради, представник Дочiрного

пiдприємства "Пiдприємство "Продпрогрес"

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Федоренко Микола Львович

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СН, 404052, 28.03.1998,    Днiпровським РУ ГУ МВС

особи (серія, номер, дата видачі,       України в м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1950

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський iнститут народного господарства,економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   13

6.1.7. Найменування підприємства   ТОВ "Євросервiс-Україна",  Генеральний директор

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена  спостережної ради визначенi Статутом та

2011 р.          © SMA             00376449


6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Григорук Ганна Григорiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 534533, 27.02.2001, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,        м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1958

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   17

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна фабрика" економiст, ведучий економiст

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна фабрика" економiст, ведучий економiст

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика", начальник вiддiлу постачання

2011 р.          © SMA             00376449


6.1.1. Посада                                        Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Маковеєва Марiя Петрiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СН, 335672, 29.10.1996, Мiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,       м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1953

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка,

юрист

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   28

6.1.7. Найменування підприємства   Старший юристконсульт Мiнхарчопрому УССР , ВАТ

та попередня посада, яку займав      "Макаронна Фабрика"старший юрист

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням

про Правлiння товариства.  Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi

емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 28

Попереднi посади: Старший юристконсульт Мiнхарчопрому УССР , ВАТ "Макаронна Фабрика

"старший юрист

Посадова особа  працює на ПАТ "Макаронна фабрика" начальником вiддiлу кадрiв.

6.1.1. Посада                                        Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Кленiна Валентина Трохимiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 417888, 18.07.2000, Ватутiнським РУ ГУ МВС України в

особи (серія, номер, дата видачі,        м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1957

6.1.5. Освіта                                         Середня спецiальна, Одеський технiкум харчової

промисловостi, технiк-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   0

6.1.7. Найменування підприємства   iнженер-конструктор ВАТ "Макаронна фабрика"

та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та

Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй

особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод

не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не

має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 0

Попереднi посади: iнженер-конструктор ВАТ "Макаронна фабрика"

2011 р.          © SMA             00376449


Посадова особа працює iнженером з охорони працi ПАТ "Макаронна фабрика"

6.1.1. Посада                                        Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові       фізична особа       Строкач Надiя Феофанiвна

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної            СО, 950030, 02.07.2002, Оболонський  РУ ГУ МВС України

особи (серія, номер, дата видачі,       в м.Києвi

орган, який видав) або

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

юридичної особи

6.1.4. Рік народження                         1953

6.1.5. Освіта                                         Вища, Київський технологiчний iнститут харчової

промисловостi, iнженер-технолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)   5

6.1.7. Найменування підприємства   ВАТ "Макаронна фабрика" iнженер-економiст ПЕВ, ведучий

та попередня посада, яку займав      економiст

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов"язки Члена  спостережної ради визначенi Статутом та

Положенням про спостережну раду товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах

посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5

Попереднi посади: ВАТ "Макаронна фабрика" iнженер-економiст ПЕВ, ведучий економiст

Посадова особа працює на ПАТ "Макаронна фабрика", начальник планового-виробничого

вiддiлу.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада               Прізвище, ім'я, по         Паспортні дані           Дата       Кількість   Від загальної    Кількість за видами акцій

батькові фізичної          фізичної особи       внесення      акцій          кількості            прості                                               прості на                   привілейо-         привілейо-

особи або повне       (серія, номер, дата   до реєстру    (штук)          акцій (у             іменні                                           пред'явника                 вані іменні             вані на

найменування        видачі, орган, який                                           відсотках) пред'явника

юридичної особи             видав) або

ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ

юридичної особи

1                                  2                                  3                         4                 5                    6                      7   8                 9                                 10

Голова спостережної      фізична особа                 д/н, 10937016, 29.09.2009,        26.01.2011      8372         13,92250000000           8372  0  0                                0

ради, представник          Мiхаелi Реваз                   Голон Iзраiль

Компанiї "Фесс

Ентерпрайсез Лiмiтед"

Голова правлiння           фізична особа                 СН, 687729, 03.02.1998,           29.04.2002      6209         10,32500000000           6209  0  0                                0

Швець Нiна Наумiвна       Мiнським РУ ГУ МВС

України в м.Києвi

Член спостережної ради фізична особа                 СО, 914066, 27.06.2002,           06.12.2001        4            0,00700000000              4    0  0                                0

Грибков Вiталiй               Шевченкiвським  РУ

Вiкторович                     ГУ МВС України в

м.Києвi

Член Ревiзiйної комiсiї    фізична особа                 СО, 417888, 18.07.2000,           06.12.2001        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Кленiна Валентина           Ватутiнським РУ ГУ

Трохимiвна                     МВС України в м.Києвi

2011 р.          © SMA             00376449


1                                  2                                  3                         4                 5                    6                      7   8                 9                                 10

Член правлiння              фізична особа                 СО, 914090, 27.06.2002,           06.12.2001        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Грибкова Галина             Шевченкiвським РУ ГУ

Григорiвна                     МВС України в м.Києвi

Член правлiння              фізична особа                 СО, 534533, 27.02.2001,           06.12.2001        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Григорук Ганна Григорiвна        Ватутiнським РУ ГУ

МВС України в м.Києвi

Член правлiння              фізична особа                 СО, 420189, 06.07.2000,           06.12.2002        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Старцева Надiя Петрiвна   Днiпровським  РУ ГУ

МВС України в м.Києвi

Член правлiння              фізична особа                 СО, 541663, 28.12.2000,           06.12.2002        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Шушпан Любов Павлiвна Мiнським РУ ГУ МВС

України в м.Києвi

Член Ревiзiйної комiсiї    фізична особа                 СО, 436659, 03.08.2000,           06.12.2002        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Чирко Валентина             Ватутiнським РУ ГУ

Олександрiвна                 МВС України в м.Києвi

2011 р.          © SMA             00376449


1                                  2                                  3                         4                 5                    6                      7   8                 9                                 10

Член спостережної ради фізична особа                 СО, 950030, 02.07.2002,           06.12.2001        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Строкач Надiя Феофанiвна          Оболонський  РУ ГУ

МВС України в м.Києвi

Голова ревiзiйної комiсiї фізична особа                 СО, 736665, 21.08.2001,           06.12.2001        3            0,00500000000              3    0  0                                0

Федорчук  Свiтлана          Мiнським РУ ГУ МВС

Євгенiвна                       України в м.Києвi

Член правлiння              фізична особа                 СО, 173692, 23.07.1999,           31.12.2011        0            0,00000000000              0    0  0                                0

Швець Василь Петрович   Мiнським РУ ГУ МВС

України в м.Києвi

Член правлiння              фізична особа                 СО, 580039, 31.05.2001,           31.12.2011        0            0,00000000000              0    0  0                                0

Сачик Михайло Петрович Подiльським  РУ ГУ

МВС України в м.Києвi

Член правлiння              фізична особа                 СН, 335672, 29.10.1996,           31.12.2011        0            0,00000000000              0    0  0                                0

Маковеєва Марiя Петрiвна          Мiнським РУ ГУ МВС

України в м.Києвi

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної   Ідентифі-          Місцезнаходження             Дата       Кількість         Від     Кількість за видами акцій

особи                                                                                      внесення      акцій       загальної        прості                 прості на                привілейо-                                                привілейо-

каційний                                                         до           (штук)       кількості        іменні                                              пред'явника                                               вані іменні    вані на

код за                                                       реєстру                        акцій (%)                                              пред'явника

ЄДРПОУ

Приватна акцiонерна комп.з           00118714   вул. Афродiти, 25,, Кiпр, Нiкосiя,        04.12.2006      16089            26,755             16089 0  0                                                     0

обмеженою вiдповiдальнiстью                       Кiпр, 19000

"Фесс Ентерпрайзис Лiмiтед"

Дочiрне                                       31110293   вул. Сирецька, 5, корпус 1, м.Київ,     09.11.2006      10847            18,038             10847 0  0                                                     0

пiдприємство"Пiдприємство                         Шевченкiвський, 04073

Продпрогрес"

Товариство з обмеженою               31110288   вул. Фрунзе, 142, м.Київ,                   09.11.2006       9944            16,536             9944  0  0                                                     0

вiдповiдальнiстью "Євросервiс-                      Оболонський, 04073

Україна"

2011 р.          © SMA             00376449


П.І.Б. фізичної особи          Серія, номер, дата видачі паспорта,        Дата       Кількість         Від     Кількість за видами акцій

найменування органу, який видав     внесення      акцій       загальної        прості                                                                          прості на                         привілейо- привілейо-

паспорт                                 до           (штук)       кількості        іменні                                                                       пред'явника                       вані іменні    вані на

реєстру                        акцій (%)                                                                                                                 пред'явника

Мiхаелi Реваз                             д/н, 10937016, 29.09.2009, Голон, Iзраiль               26.01.2011         8372            13,9225             8372  0  0                                            0

Швець Нiна Наумiвна                 СН, 687729, 03.02.1998, Мiнським РУ ГУ МВС      29.04.2002         6209            10,3254             6209  0  0                                            0

України в м.Києвi

Усього:      51461           85,5769            51461 0                                                                                                                                  0         0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів                                                          чергові                               позачергові

X

Дата проведення                                                                                                                          21.04.2011

Кворум зборів, %                                                                                                                                     61,9

Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:


1. Про обрання робочих органiв i затвердження регламенту роботи зборiв.

2. Звiт Правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 р. i

основнi напрямки економiчного розвитку Товариства на 2011 рiк.

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу та висновки про результати

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2010 роцii.

4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 р.

5. Розподiлення прибутку за 2010 р.

6. Про виплату дивiдендiв за 2010 р.

7. Плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.

8. Про визначення типу Товариства та про змiну найменування Товариства вiдповiдно до

Закону України "Про акцiонернi товариства".

9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства в зв"язку з приведенням його

дiяльностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його в новiй

редакцiї. Про призначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i

проведення його державної реєстрацiї.

10. Про затвердження положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзiйну

комiсiю Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".


Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку

питань порядку денного не подавались


Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi збори не

скликались


Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрали  робочу президiю, секретаря зборiв. Затвердили регламент.

2. Затвердили Звiт  Правлiння за пiдсумками  фiнансово-господарської дiяльностi Товариства  в

2010 р. та основнi напрямки економiчного розвитку Товариства на  2011 рiк.

3. Затвердили Звiт  Ревiзiйної комiсiї .

4. Затвердили рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 р.

5. Вирiшили розподiлити прибуток таким чином:

-80%   -   на розвиток виробництва;

-10%   -   на соцiальнi виплати та матерiальне заохочення;

-10%  -    на соцiальний розвиток.

6. Вирiшили дивiденди за результатами 2010 року не нараховувати i не виплачувати.

7. Затвердили порядок планового розподiлу прибутку на  2010 рiк.

8. Вирiшили змiнити найменування з ВАТ  "Макаронна фабрика"  на ПАТ  "Макаронна

фабрика".

9. Вирiшили внести змiни  до Статуту Товариства, в зв'язку з приведення його дiяльностi у

вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>,  шляхом викладення його в новiй

редакцiї. Призначили уповноважену особу для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення

його державної реєстрацiї.

10. Вирiшили затвердити положення Про загальнi збори,  Про наглядову раду, Про правлiння

та  ревiзiйну комiсiю Товариства .


Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: Загальнi збори вiдбулися 21.04.2011

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітного       За результатами періоду, що

періоду                             передував звітному

за простими              за              за простими              за

акціями        привілейова-        акціями        привілейова-

ними акціями                             ними акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.                        0,000                 0,000                 0,000                 0,000

Нараховані дивіденди на одну акцію,                0,00000             0,00000             0,00000             0,00000

грн.

Сума виплачених дивідендів, грн.                         0,000                 0,000                 0,000                 0,000

Дата складення переліку осіб, які                  01.01.2011        01.01.2011        01.01.2010        01.01.2010

мають право на отримання

дивідендів

Дата виплати дивідендів                               31.12.2011        31.12.2011        31.12.2010        31.12.2010

Опис: Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв,

якi вiдбулися 21.04.2011 року (протокол №1/11 вiд 21.04.2011 р.) дивiденди в звiтному перiодi не

нараховувались та не виплачувались, прибуток направлений на розвиток виробництва.

Рiшення про виплату дивiдендiв за 2011 р.буде розглянуте на чергових зборах акцiонерiв, якi

вiдбудуться 19 квiтня 2012  р.


Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: дивiденди не

нараховувались та не виплачувались


Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по простих акцiях (за звiтний перiод):  дивiденди

не нараховувались та не виплачувались


Дата закриття реєстру для виплати дивiдендiв по привiлейованих акцiях (за звiтний перiод):

дивiденди не нараховувались та не виплачувались


Дата початку виплати дивiдендiв (за звiтний перiод):  дивiденди не нараховувались та не

виплачувались


Розмiр виплати дивiдендiв:  дивiденди не нараховувались та не виплачувались


Порядок виплати дивiдендiв:  дивiденди не нараховувались та не виплачувались


Строк виплати дивiдендiв: дивiденди виплачуватись не будуть.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної     ПАТ "Комерцiйний банк "Хрещатик"

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   19364259

Місцезнаходження                             вул. Хрещатик, 8-А, м. Київ, Шевченкiвський, 01001

Номер ліцензії або іншого                  АГ №580077

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що           ДКЦПФР

видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                    30.12.2011

документа

Міжміський код та телефон               044 537-74-53

Факс                                                    537-74-53

Вид діяльності                                    Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть зберiгача

Опис: ПАТ "Комерцiйний банк "Хрещатик" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Повне найменування юридичної     Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський

особи або прізвище, ім'я та по          депозитарiй цiнних паперiв"

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   35917889

Місцезнаходження                             Тропiнiна, 7-г, м.Київ, Шевченкiвський, 04107

Номер ліцензії або іншого                  АВ 498004

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що           ДКЦПФР

видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                    27.05.2009

документа

Міжміський код та телефон               044 585-42-40

Факс                                                    585-42-40

Вид діяльності                                    Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну

дiяльнiсть депозитарiю

Опис: Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" здiйснює

професiйну депозитарну дiяльнiсть

2011 р.          © SMA             00376449


Повне найменування юридичної     ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит"

особи або прізвище, ім'я та по

батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма          Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   30437318

Місцезнаходження                             пр-т Глушкова, 1, м.Київ, Голосiївський, 03187

Номер ліцензії або іншого                  2126

документа на цей вид діяльності

Назва державного органу, що           Аудиторська палата України

видав ліцензію або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого                                                                                                    23.02.2001

документа

Міжміський код та телефон               8-044     596-96-50

Факс                                                    596-96-50

Вид діяльності                                    Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

емiтенту

Опис: ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги емiтенту


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата            Номер             Найменування органу,         Міжнарод-     Тип цінного           Форма     Номінальна    Кількість      Загальна                       Частка у

реєстрації     свідоцтва         що зареєстрував випуск              ний               папера          існування та вартість (грн.) акцій (штук) номінальна              статут-

випуску           про                                                              ідентифіка-                             форма випуску    вартість (грн.) ному

реєстрацію                                                                                                                                      капіталі

випуску                                                        ційний номер                                                                (%)

1                   2                                   3                                    4                      5                         6                         7 8         9                  10

16.12.2010    779/10/1/10       Управлiння Державної комiсiї з         UA4003391000   UA4003391000      Акції Іменні   Бездокументарна              1,05    60133                    63139,65                                     100

цiнних паперiв та фондового ринку в                        прості

м.Києвi та Київськiй обл.

Іменні

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку.


Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.


Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась


Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно

Акцiї в лiстингу не знаходяться. Змiн в 2010 роцi щодо розмiру  статуного фонду, кiлькостi акцiй, їх номiнальної вартостi не було.

Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 25.11.2010 р. (протокол вiд 25.11.2010), прийнято рiшення про переведення випуску  iменних акцiй ВАТ <Макаронна фабрика>, випущених в

документарнiй формi, у бездокументарну (дематерiалiзацiя).

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата            Номер           Найменування органу, що     Номінальна Кількість у        Форма            Загальна Процентна       Термін                   Сума виплачених                   Дата

реєстрації   свідоцтва про         зареєстрував випуск            вартість        випуску     існування та      номінальна ставка (у виплати     процентів за                   погашення

випуску      реєстрацію                                                          (грн.)          (штук)     форма випуску вартість (грн.) відсотках)     процентів                                                     звітний період   облігацій

випуску                                                                                                                                                (грн.)

1                   2                                  3                                 4                  5                    6                      7                   8        9                  10                                 11

01.01.2011  000000               не реєстрували                                            0,00                  0  Документарна                       0,00         0        0        0,00                   31.12.2011

Іменні

Опис: ПАТ "Макаронна фабрика" процентнi облiгацiї не випускало. процентнi облiгацiї не випускало.

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась


Спосiб розмiщення: не розмiщувались


Дострокове погашення: не передбачається

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата              Номер          Найменування органу, що     Номінальна      Кількість у          Форма          Загальна       Дата

реєстрації     свідоцтва про         зареєстрував випуск        вартість (грн.)      випуску        існування та номінальна     погашення

випуску        реєстрацію                                                                                    (штук)               форма вартість (грн.)  облігацій

випуску                                                                                                              випуску

1                     2                                   3                                   4                       5                       6                          7         8

01.01.2011    00000                  не реєстрували                                               0,00                       0  Документарна                0,00    31.12.2011

Іменні

Опис: ПАТ "Макаронна фабрика" дисконтнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами

емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не

подавались.


Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась


Спосiб розмiщення: не розмiщувались

Дострокове погашення: не передбачається

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата              Номер          Найменування органу, що     Номінальна      Кількість у          Форма          Загальна Найменування товару                             Дата

реєстрації     свідоцтва про         зареєстрував випуск        вартість (грн.)      випуску        існування та номінальна (послуги), під який        погашення

випуску        реєстрацію                                                                                    (штук)               форма вартість (грн.) здійснено випуск облігацій

випуску                                                                                                              випуску

1                     2                                   3                                   4                       5                       6                          7         8                     9

01.01.2011    000                     не реєстрували                                               0,00                       0  Документарна                0,00        д/н        31.12.2011

Іменні

Опис: Товариство цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускало.

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:  не здiйснюється


Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.


Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась


Спосiб розмiщення: не розмiщувались

Дострокове погашення: не передбачається

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає

реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата            Вид цінних      Обсяг випуску   Обсяг розміщених         Умови обігу та погашення

реєстрації           паперів                 (грн.)           цінних паперів на

випуску                                                               звітну дату (грн.)

1                       2                          3                             4                                            5

31.12.2011    Інше                                            0,00                              0,00  Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких

пiдлягає реєстрацiї не випускав.

Опис: Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав.

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється


Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй


Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась


Спосiб розмiщення: не розмiщувались

Дострокове погашення: не передбачається

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата             Номер            Вид похідних        Різновид     Серія        Строк           Строк дії           Строк            Кількість    Обсяг випуску Характеристика базового активу

реєстрації    свідоцтва про      цінних паперів      похідних                розміщення                           (термін)      похідних цінних      (грн.)

випуску       реєстрацію                                   цінних                                                           виконання        паперів у

випуску                                    паперів                                                                              випуску (шт.)

1                   2                        3                     4             5              6                   7                   8                     9               10       11

31.12.2011  д/н                   Похідні цінні         На купівлю  д/н      д/н                д/н                д/н                                      0 0,00 Товариство похiднi цiннi папери  не

папери                                          випускало.

(деривативи)                                          Торгiвля на внутрiшнiх та  зовнiшнiх

Ф'ючерсні                                          ринках не здiйснюється.

контракти (на                                          В лiстингу/делiстингу не знаходяться.

індекси) іменні                                                                                                                              Заяви для допуску на бiржi не

подавались.

Додаткова емiсiя не здiйснювалась

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

N          Дата           Кількість           Дата             Номер          Найменування органу, що     Частка від

з/п  зарахування     акцій, що      реєстрації свідоцтва про   зареєстрував випуск акцій,       статут-

акцій на      викуплено      випуску       реєстрацію               що викуплено                    ного

рахунок            (шт.)          акцій, що        випуску                                                         капіталу (у

емітента                             викуплено      акцій, що                                                         відсотках)

викуплено

1             2                     3                    4                    5                                   6                                  7

1        31.12.2011               0               01.01.2011    0                       Власнi акцiї протягом звiтного                  0

перiоду не викупались

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів                                                                                  0

цінних паперів (штук)

у тому числі:                                                                                                                                                  0

сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій                                                                                                                                  0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше                                                                                                                                                               0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів                                                                                  0

цінних паперів (штук)

у тому числі:                                                                                                                                                  0

сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій                                                                                                                                  0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше                                                                                                                                                               0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних                                                                                    0

паперів (штук) у звітному періоді

у тому числі:                                                                                                                                                  0

сертифікатів акцій

сертифікатів облігацій                                                                                                                                  0

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше                                                                                                                                                               0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку

Iсторiя фабрики починається на початку 20-го столiття в 1914 роцi. Перша макаронна фабрика була

розташована по вул. Глибочицькiй, 16. У повоєннi роки (1948-1956) була збудована нова макаронна

фабрика на земельнiй дiлянцi 1,4 га потужнiстю 30 т. на добу.

Неодноразово проводилась реконструкцiя з добудовою нових сучасних примiщень з метою збiльшення

потужностi пiдприємства. Згiдно рiшення Виконкому Київської мiської ради за №1934 вiд 04.04.1973 р.

було розпочато реконструкцiю з прибудовою нових цехiв, у яких в майбутньому були встановленi новi

технологiчнi лiнiї для збiльшення виробництва макаронних виробiв за сучасними технологiями.

Пiсля проведення реконструкцiї, модернiзацiї i виконання iнженерних заходiв по технiчному оснащенню

виробничих процесiв станом на 01.01.2004 року фабрика має загальну потужнiсть 25 тис. тон на рiк

макаронних виробiв в широкому асортиментi.

Виробничi технологiчнi лiнiї оснащеннi обладнанням вiтчизняного та закордонного виробництва.

АТ "Макаронна фабрика" засноване згiдно рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна

України №10 вiд 09.03.1994 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Київська макаронна

фабрика".

З 1996 року пiдприємство перетворено в акцiонерне Товариство вiдкритого типу -ВАТ"Макаронна

фабрика" м.Київа ,а з червня 2001року вiйшла в Український холдинг "Євросервiс Україна", засновником

якого є мiжнародна iнвестицiйно-промислова карпорацiя "Євросервiс" з центральним офiсом в Санк-

Петербурзi".

Інформація про організаційну структуру емітента

До структурних пiдроздiлiв ПАТ "Макаронна фабрика" входять:

- виробничий цех;

- механiчнi майстернi;

- котельня;

- склади для готової продукцiї;

- склади для ТМЦ;

- кiоски роздрiбної торгiвлi.

Емiтент  дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншиих вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не

має i в найближчий час не планує створювати. Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2011 роцi не було.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

ПАТ "Макаронна фабрика" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не отримувала.

Опис обраної облікової політики

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена згiдно Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

09.02.2005 р. наказом № 13 керiвництвом Товариства затверджена облiкова полiтика товариства.

Розпорядженням №8 вiд 21.03.2011 р. внесенi змiни до облiкової полiтики.

Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Прийнята

система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим та нормативним актам.

Знос основних засобiв

Нарахування зносу основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з Українським законодавством. До

01.07.1997 р. нарахування амортизацiї проводилось прямолiнiйно за єдиними встановленими державою

нормами. З 01.07.1997 р. амортизацiя нараховується методом зменшення залишкової вартостi.

Iнвестицiї

ВАТ "Макаронна фабрика" не має довгострокових фiнансових iнвестицiй.

Запаси

Запаси  включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене

виробництво, тару, готову продукцiю, товари для перепродажу та МШП. Запаси облiковуються за

собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання , доставку та переробку.

Вартiсть незавершеного виробництва складається з прямих витрат та виробничих накладних витрат.

Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.

МШП списуються на собiвартiсть реалiзованої продукiї в момент передачi зi складу в експлуатацiю.

На протязi звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась.

2011 р.          © SMA             00376449


Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(зв?т незалежної аудиторської ф?рми - ТОВ "Аудиторська ф?рма <Євроаудит>) щодо р?чної ф?нансової

2011 р.          © SMA             00376449


зв?тност?  Публ?чного акц?онерного товариства  "Макаронна фабрика" станом на 31.12.2011 р.


2011 р.          © SMA             00376449


Нац?ональн?й Ком?с?ї з ц?нних папер?в

та фондового ринку

2011 р.          © SMA             00376449


Голов? Правл?ння

ПАТ "Макаронна фабрика"

2011 р.          © SMA             00376449


Головному бухгалтеру

Власникам акц?й

2011 р.          © SMA             00376449


ПАТ "Макаронна фабрика"


2011 р.          © SMA             00376449


15.04.2012 р.                                                                                                                     м. Київ


2011 р.          © SMA             00376449


1. Основн? в?домост? про аудиторську ф?рму

ТОВ <Аудиторська ф?рма <Євроаудит> зд?йснює аудиторську д?яльн?сть на п?дстав? св?доцтва № 2126

2011 р.          © SMA             00376449


про внесення до Реєстру аудиторських ф?рм та аудитор?в, зг?дно р?шення  Аудиторської палати України

в?д 23.02.2001 року за № 99, строк д?ї св?доцтва подовжено до 27.01.2016 р.

2011 р.          © SMA             00376449


Заєць Лариса Степан?вна зд?йснює аудиторську д?яльн?сть на п?дстав? сертиф?ката аудитора  № 003844 ,

сер?я А, зг?дно р?шення  Аудиторської палати України в?д 25.06.1999 року за № 79, строк д?ї

2011 р.          © SMA             00376449


сертиф?ката  до 25.06.2013 року.

ТОВ <Аудиторська ф?рма <Євроаудит> внесена до реєстру аудитор?в, як? можуть проводити аудиторськ?

Інформація про основні види продукції або послуг

Основним видом дiяльностi є виробництво макаронних виробiв  ПАТ "Макаронна фабрика" - основний

київський виробник макаронних виробiв, який стабiльно забезпечує життєдiяльнiсть мiста i є одна iз

найпотужнiших пiдприємств галузi держави.

За 2011 рiк вироблено 15,59 тисяч тонн макаронних виробiв проти 15,97 тисяч тон за 2010 рiк.

Макароннi вироби виробляються з кращої вiтчизняної екологiчно чистої сировини (борошно пшеничне,

вищого сорту) без барвникiв та добавок на обладнаннi передових свiтових фiрм.

В 2008 роцi на фабрицi змонтована i введена в експлуатацiю лiнiя фiрми "Паван" Iталiя, випущена  перша

продукцiя, що дала можливiсть збiльшити кiлькiсть робочих мiсць на 15 чоловiкiв.

Обладнання такого рiвня в Українi не виробляється, а iнновацiйна технологiя вперше застосовується в

Українi i в повному обсязi адаптована на сировину вiтчизняного виробника.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Значними активами емiтента є основнi засоби. ПАТ "Макаронна фабрика" за останнi п"ять рокiв придбано

основних засобiв на загальну суму 19168,9 тис.грн., в  т.ч.   в 2007 р. на 250,9 тис.грн., в 2008 р. на

17426,0 тис.грн., в 2009 р. на 1016 тис.грн., в 2010 р. на 247 тис.грн., в 2011 р. на 229 тис.грн Вiдчуджено

основних засобiв на останнi пя"ть рокiв основнi засоби на суму 3,3 тис.грн., в .ч.,  в 2007р.на 3,3 тис.грн. В

звiтному, 2011 роцi вiдчуження основних засобiв не було.

Інформація про основні засоби емітента

Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку

7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року за №

92. Ремонти основних засобiв  на пiдприємствi вiдносяться до витрат  у сумi, що не перевищує десять

вiдсоткiв  сукупної  балансової вартостi груп основних  фондiв на початок  звiтного року .

Данi аналiтичного облiку спiвпадають з даними синтетичного облiку та Головної книги.

Ступiнь зносу основних засобiв 66,73%. У балансi ПАТ основнi засоби вiдображенi за залишковою

вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв - немає.

Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, вул. Фрунзе, 142

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Перед пiдприємством на даному етапi розвитку постає багато проблем.

Найбiльшi виробники макаронних виробiв проводять активнi дiї по завоюванню ринка i витiсненню

конкурентiв, особливий iнтерес являє  столичний ринок.

Основними конкурентами є Хмельницька, Чернiгiвська, Луцька макароннi фабрики.

Починаючи з 1993 року в Українi, зокрема i в м.Києвi,  з'явилась велика кiлькiсть малих пiдприємств, якi

реалiзують продукцiю по цiнам нижчим нiж реалiзує Товариство на 20-30%, за рахунок роботи на

напiвлегальному положеннi i уникають сплати податкiв. Бiльша частина такої продукцiї низької якостi,

виробляється на застарiлому обладнаннi, без дотримання санiтарних норм.

Крiм того, iснує проблема незахищеностi українського виробника вiд iмпортних поставок. Об'єм iмпорта

макаронних виробiв в Українi складає приблизно 5-7 тис.тон в рiк.

За рахунок введення нової лiнiї пiдприємство має можливiсть збiльшити свої потужностi i повнiстю

забезпечити Київ, Київську область та частково iншi регiони України продукцiєю вiтчизняного

виробника.

Перед галуззю актальними залишаються  такi проблемнi питання:

- питання якостi продукцiї, особливо в умовах дефiциту на Українському ринку пшеницi твердих сортiв;

- брендування, упаковка, рацiональний маркетинг, дистрибуцiя макаронної продукцiї;          2011 р.   © SMA      00376449

- збiльшення випуску макаронної продукцiї премiум i середнього цiнового сегменту в умовах

конкурентної боротьби.


перев?рки ф?нансових установ, що надають послуги на ринку ц?нних папер?в -  св?доцтво про внесення до

реєстру аудитор?в, як? можуть проводити аудиторськ? перев?рки ф?нансових установ, що надають

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

В 2011 роцi пiдприємством сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства в сумi 203,3 тис. грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Основна господарсько-виробнича дiяльнiсть пiдприємства проводилась за рахунок власних та

запозичених коштiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Для забезпечення населення України високоякiсними макаронними виробами ПАТ "Макаронна фабрика"

закупила i ввела в експлуатацiю лiнiю фiрми "Паван", Iталiя згiдно контракту № Р - 552 вiд 29.12.2006

року.

Сума контракту становить 2175 тисяч євро. Джерела фiнансування - власнi кошти i кредит банку в розмiрi

11000 тисяч гривень.

Компенсацiйну частину вiдсоткiв в розмiрi 75% вiд суми загальної вiдсоткової ставки сплачуватимуться

головним управлiнням з питань регуляторної полiтики та пiдприємства виконавчого органу Київради.

За рахунок власних обiгових коштiв проплачено:

- 25% вартостi лiнiї;

- ввiзне мито, ПДВ;

- затрати по пуско - налагоджувальнiй роботi;

- зобов'язання та вiдсотки по креду , наданому для закупiвлi лiнiї за 3 роки (36 мiсяцiв)

За 2011 рiк погашено кредиту на суму 211,2 тис.грн.

Договiр пролонговано i погашення кредиту планується 08.11.2012 р.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

На 2012 рiк пiдприємство планує досягти обсягiв виробництва та реалiзацiї 15,5 тис. тон макаронних

виробiв.

Зараз фабрика випускає бiльш як 60 найменувань вагових та фасованих макаронних виробiв групи "Екстра".

Нарощується випуск макаронних виробiв , що особливо користуються попитом в Українi, кiлограмової

фасовки. Питома вага фасованої продукцiї - 65,4 %.

Продукцiї пiдприємства однiй з перших надано право маркування знаком "Київська якiсть", "Екологiчно

чисто та безпечно".

Фабрика - переможець регiональних конкурсiв якостi: "Київ-2003", "Київ-2008", "Київ-2009", "Київ-2010",

"Київ-2011", "100 кращих товарiв України - 2003", "100 кращих товарiв України - 2004" лауреат галузевого

бiзнес-рейтингу "Лiдери торгово-промислової України". За участь у 8-му Українському нацiональному

конкурсi якостi одержано сертифiкат "Визнання досконалостi в Українi", макронним виробам клас

"Екстра"присвоєно знаки "Київська якiсть" та "Екологiчно чисто та безпечно".

В 2008 роцi на фабрицi  введенна в єксплуатацiю автоматизовану  лiнiю для виробництва короткорiзаних i

штампованих макароних виробiв потужнiстю 7 тис.тон в рiк.

Впровадження нового асортимента дає можливiсть закрiпити за собою ураїнський ринок, а також

розвивати експортну поставку високоякiсних макаронних виробiв. Введення лiнiї дозволяє розширити

асортимент i вперше в Українi освоїти випуск штампованих виробiв.

Для розширення ринкiв збуту i просування продукцiї фабрика систематично приймає участь у мiських i

районних ярмарках, у виставках продукцiї харчової i переробної промисловостi, як регiонального, так i

всеукраїнського масштабiв, проводиться рекламна компанiя на телебаченнi, радiо, газетах i журналах.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

ПАТ "Макаронна фабрика"витрати  на дослiдення та розробку в звiтному перiодi не має.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

ПАТ "Макаронна фабрика"в судових справах не виступає.

Інша інформація

Рiшення про розподiл прибутку за звiтний перiод буде прийнято на чергових зборах акцiонерiв, якi

вiдбудуться 19 квiтня 2012 року.

Порожнi цифровi поля рахувати нулем.          2011 р.   © SMA      00376449

Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв

дiяльностi емiтента, немає.


послуги на ринку ц?нних папер?в, видане ДКЦПФР 15.03.2007 р., реєстрац?йний номер св?доцтва 271,

сер?я та номер св?доцтва АБ 000245, строк д?ї Св?доцтва подовжено  до  27.01.2016 р.

ТОВ <Аудиторська ф?рма <Євроаудит> внесена до реєстру аудитор?в, як? можуть проводити аудиторськ?

перев?рки ф?нансових установ, унесеного до реєстру в?дпов?дно до розпорядження Держф?нпослуг в?д

20.08.2004 року за  №  2109, реєстрац?йний номер св?доцтва 000711, строк д?ї до 25.06.2013 року.

Iдентиф?кац?йний код за ЕДРПОУ -30437318

М?сцезнаходження ф?рми: м.Київ-187, а/с 59,пр-т Академ?ка Глушкова 1, пав.77. Тел. /факс: (044) 596-

9649, 596-9650, 596-9485.

М?сце проведення аудиту - 04073. м. Київ, вул. Фрунзе, 142.

Початок перев?рки - 26.03.2012 р.

К?нець перев?рки - 15.04.2012 р.

Дата видач? висновку - 15.04.2012 р.

П?дстава проведення аудиту.

Аудиторський висновок складено у в?дпов?дност? до вимог Закон?в України "Про ц?нн? папери ?

фондовий ринок", "Про акц?онерн? товариства", "Про державне регулювання ринку ц?нних папер?в в

Україн?", та вимогами Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку до аудиторського

висновку, який подається до Державної  ком?с?ї з ц?нних папер?в та  фондового ринку при реєстрац?ї

?нформац?ї та випуску ц?нних папер?в, зг?дно Положення "Про надання регулярної  ?нформац?ї

в?дкритими акц?онерними товариствами та п?дприємствами-ем?тентами обл?гац?й", затвердженого

р?шенням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку (?з зм?нами та доповненнями), "Про

аудиторську д?яльн?сть", М?жнародних стандарт?в Аудиту, як? рекомендован? Аудиторською палатою

України для застосування в якост? нац?ональних, та з урахуванням Методичних рекомендац?й щодо

формату аудиторського висновку за насл?дками проведення аудиту р?чної ф?нансової зв?тност? та р?чних

зв?тних даних страховика, як? затверджено розпорядженням Державної ком?с?ї з регулювання ринк?в

ф?нансових послуг України в?д 27.12.2005 № 5204 (в редакц?ї розпорядження Державної ком?с?ї з

регулювань ринк?в ф?нансових послуг України в?д 12.10.2006 №6313) та погоджено р?шенням

Аудиторської палати України в?д 28.09.2006 № 166 , М?жнародних стандарт?в аудиту, а саме надання

впевненост? та етики, зокрема М?жнародних стандарт?в аудиту 700, 705, 706. 720. Ц? стандарти

вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних п?дтверджень

щодо в?дсутност? у ф?нансов?й зв?тност? суттєвих помилок та в?дпов?дає вимогам Положення, щодо

п?дготовки аудиторських висновк?в, як? подаються до Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового

ринку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентами ц?нних папер?в, затвердженого р?шенням в?д 19.12.2006

року за № 1591 та зареєстрованого в М?н?стерств?  юстиц?ї 05.02.2007 року за № 97/13364.

П?дставою для проведення перев?рки є догов?р № 2715 в?д 26.03.2012 р. м?ж ПАТ "Макаронна фабрика"

та ТОВ <Аудиторська ф?рма <Євроаудит>.

В?дпов?дальн?сть за зв?тн?сть покладається на кер?вництво п?дприємства. Нашим обов'язком є

п?дготовка аудиторського висновку на основ? ?нформац?ї, отриманої п?д час проведення аудиторської

перев?рки ПАТ "Макаронна фабрика" .

Шляхом тестування аудитором перев?рена ?нформац?я, що п?дтверджує цифровий матер?ал, покладений в

основу складання зв?тност?.

Концептуальною основою для п?дготовки ф?нансової зв?тност? були Положення (Стандарти)

бухгалтерського обл?ку в Україн?.

Масштаб перев?рки становить: документальним методом 40 %, розрахунково-анал?тичним - 60 % в?д

загального обсягу документац?ї.

Обсяг (масштаб) аудиторської перев?рки включав перев?рку первинної обл?кової документац?ї за 2011

ф?нансовий р?к за репрезентативною виб?ркою не менше 5 в?дсотк?в в?д загальної к?лькост? первинних

документ?в.

П?д час аудиту зроблено досл?дження шляхом тестування доказ?в на об?рунтування сум та ?нформац?ї,

розкритих у ф?нансовому зв?т?, а також оц?нку в?дпов?дност? застосованих принцип?в обл?ку вимогам

чинного законодавства щодо орган?зац?ї, розкритих у ф?нансовому зв?т?, а також оц?нку в?дпов?дност?

застосованих принцип?в обл?ку вимогам чинного законодавства щодо орган?зац?ї бухгалтерського

обл?ку та зв?тност? в Україн?.


В?дпов?дальн?сть управл?нського персоналу

Управл?нський персонал несе в?дпов?дальн?сть за п?дготовку та достов?рне представлення цих

ф?нансових зв?т?в у в?дпов?дност? до концептуальної основи для складання ф?нансових  зв?т?в -

Положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку України. В?дпов?дальн?сть управл?нського персоналу

охоплює: розробку, впровадження та використання внутр?шнього контролю стосовно п?дготовки та

достов?рного представлення ф?нансових зв?т?в, як? не м?стять суттєвих викривлень внасл?док

шахрайства або помилок; виб?р та застосування в?дпов?дної обл?кової пол?тики, а також обл?кових

оц?нок, як? в?дпов?дають обставинам.

В?дпов?дальн?сть аудитора   2011 р.   © SMA      00376449

Нашою в?дпов?дальн?стю є надання висновку щодо цих ф?нансових зв?т?в на основ? результат?в нашої            2011 р.   00376449

аудиторської перев?рки. Ми провели аудиторську перев?рку у в?дпов?дност? до вимог М?жнародних

стандарт?в аудиту та д?ючих нормативно-правових акт?в України. Ц? Стандарти вимагають в?д нас

дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перев?рки для отримання

достатньої впевненост?, що ф?нансов? зв?ти не м?стять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказ?в стосовно сум

та розкритт?в у ф?нансових зв?тах. В?дб?р процедур залежить в?д суджень аудитора. До таких процедур

входить ? оц?нка ризик?в суттєвих викривлень ф?нансових зв?т?в внасл?док шахрайства або помилок.

Виконуючи оц?нку цих ризик?в, аудитор розглядає заходи внутр?шнього контролю, що стосуються

п?дготовки та достов?рного представлення ф?нансових зв?т?в, з метою розробки аудиторських процедур,

як? в?дпов?дають обставинам. Аудит також включає оц?нку в?дпов?дност? використаної обл?кової

пол?тики, прийнятност? обл?кових оц?нок, зроблених управл?нським персоналом, та загального

представлення ф?нансових зв?т?в.

Iнформац?я, що м?ститься у цьому зв?т?, базується на даних бухгалтерського обл?ку, зв?тност? та

документах ПАТ "Макаронна фабрика", що були надан? аудиторам кер?вниками та прац?вниками

Товариства, яка вважається над?йною ? достов?рною.

Ми вважаємо, що отримали достатн? ? в?дпов?дн? аудиторськ? докази для висловлення нашої думки.

Шляхом тестування аудитором перев?рена ?нформац?я, що п?дтверджує цифровий матер?ал, покладений в

основу складання зв?тност?.

Аудиторською  ф?рмою виб?рково перев?рена така документац?я:

?          Установч? документи;

?          Банк?вськ? та  касов? документи;

?          Договори господарської д?яльност?;

?          Накладн?, податков?  накладн?;

?          Баланс станом на 31.12.2011 р.;

?          Зв?т про ф?нансов? результати за 2011 р.

?          Зв?т про рух грошових кошт?в (форма № 3) за 2011 р?к

?          Зв?т про власний кап?тал (форма № 4) за 2011 р?к.

?          Прим?тки до зв?т?в (форма № 5) за 2011 р?к .

Аудиторська перев?рка спланована та проведена з метою  збору достатньої к?лькост? ?нформац?ї про те,

що зв?ти не мають суттєвих помилок.

Суттєвих нев?дпов?дностей м?ж ф?нансовою зв?тн?стю, що п?длягала аудиту, та ?нформац?єю, що

розкривається ем?тентом ц?нних папер?в та подається до Нац?ональної ком?с?ї з ц?нних папер?в та

фондового ринку України разом з ф?нансовою зв?тн?стю, в?дпов?дно до МСА 720 "В?дпов?дальн?сть

аудитора щодо ?ншої ?нформац?ї в документах, що м?стять перев?рену аудитором ф?нансову зв?тн?сть" в

ход? аудиторської перев?рки не виявлено.

Значних правочин?в протягом зв?тного пер?оду в розм?р? 10 ? б?льше в?дсотк?в вартост? актив?в

товариства за даними останньої р?чної ф?нансової зв?тност? Товариство не зд?йснювало.

Корпоративне управл?ння зд?йснюється у в?дпов?дност? до Закону України "Про акц?онерн? товариства"

в?д 17.09.2008  № 514-VI. В Товариств? посада внутр?шнього аудитора (служба внутр?шнього аудиту) не

запроваджувалась, чинним законодавством протягом пер?оду, що перев?рявся, обов'язков?сть ведення

внутр?шнього аудиту не передбачалася. Система внутр?шнього контролю в Товариств? в?дсутня. Кодексу

корпоративного управл?ння Товариство не приймало.

Ризики суттєвого викривлення ф?нансової зв?тност? внасл?док шахрайства в?дпов?дно до МСА 240

"В?дпов?дальн?сть аудитора, що стосується шахрайства, при аудит? ф?нансової зв?тност?", не виявлен?.Аудиторська ф?рма вважає, що п?д час перев?рки була з?брана достатня к?льк?сть ?нформац?ї  про

достов?рн?сть ф?нансової зв?тност?  станом  на 31.12.2011 року           ПАТ "Макаронна фабрика".

2. Основн? в?домост? про ем?тента.

Повне найменування: В?дкрите акц?онерне товариство "Макаронна фабрика".

Р?шення про реєстрац?ю:  В?дкрите акц?онерне товариство "Макаронна фабрика" засновано зг?дно з

р?шенням рег?онального в?дд?лення Фонду державного майна України в?д 9 березня 1994 року за №10

шляхом перетворення орендного п?дприємства "Київська макаронна фабрика". П?дприємство

зареєстровано 31.01.1996р. Св?доцтво про державну перереєстрац?ю суб'єкта п?дприємницької

д?яльност? А00 №597339 видане Оболонською районною у м. Києв? державною адм?н?страц?єю,

включення до ЄДР № 10691200000002414.

Форма власност?:                                         Приватна

Орган?зац?йно-правова форма:            Публ?чне акц?онерне товариство

Юридична адреса:                             м. Київ, вул. Фрунзе, 142

Фактична адреса:                                          м. Київ, вул. Фрунзе, 142

Код ЄДРПОУ:                                              00376449

Iдентиф?кац?йний код, за яким п?дприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного

реєстру зв?тних /статистичних / одиниць України - 00376449.

Зг?дно Дов?дки Державного ком?тету статистики України ПАТ "Макаронна фабрика" зд?йснює так? види

(КВЕД):

_          15.85.0  виробництво макаронних  вироб?в;

_          15.81.0  виробництво хл?ба та хл?бобулочних вироб?в;

_          51.38.0 оптова торг?вля;

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів      Власні основні засоби       Орендовані основні засоби      Основні засоби, всього

(тис.грн.)                            (тис.грн.)                            (тис.грн.)

на початок       на кінець       на початок       на кінець       на початок       на кінець

періоду          періоду          періоду          періоду          періоду          періоду

1.Виробничого призначення:             16544             13567                0                   0                16544             13567

будівлі та споруди                            2540              2272                 0                   0                 2540               2272

машини та обладнання                    13595             10905                0                   0                13595             10905

транспортні засоби                           372                363                  0                   0                 372                363

інші                                                 37                 27                  0                   0                  37                  27

2.Невиробничого призначення:            146                121                  0                   0                 146                121

будівлі та споруди                            123                112                  0                   0                 123                112

машини та обладнання                       7                   9                   0                   0                   7                   9

транспортні засоби                            8                   0                   0                   0                   8                   0

інші                                                  8                   0                   0                   0                   8                   0

Усього                                            16690             13688                0                   0                16690             13688

Опис:  В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Строк корисної експлуатацiї  визначається

наказом про облiкову полiтику. Ступiнь зносу основних засобiв  становить 66,73 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 60,43%;

II гр. - 88,29%; III гр. - 71,22%; IV гр. -75,93% . Основнi засоби використовуються на 91%. В балансi основнi засоби

вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Майновий комплекс по м. Київ,

вул. Фрунзе,142 знаходиться в заставi.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов‘язань                    Дата виникнення      Непогашена             Відсоток за                Дата

частина боргу          користування          погашення

(тис.грн.)         коштами (% річних)

Кредити банку                                                      X                       263                          X                        X

у тому числі:

довгостроковий кредит видав  ПАТ КБ               08.11.2007                  194                         19,5                 08.11.2012

"Хрещатик"

Короткостроковий кредит, виданий ПАТ            29.12.2011                   69                           23                  04.01.2012

"КБ "Хрещатик"

Зобов’язання за цінними паперами                         X                       2863                          X                        X

у тому числі:                                                        X                         0                            X                        X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

iншi зобов"язання                                           01.01.2011                   0                            0                   31.12.2011

за іпотечними цінними паперами (за кожним           X                         0                            X                        X

власним випуском):

Зобов"язань за iпотечними цiнними                  01.01.2011                   0                            0                   31.12.2011

паперами емiтент не має

за сертифікатами ФОН (за кожним власним              X                         0                            X                        X

випуском):

Зобов"язань за сертифiкатами ФОН емiтент        01.01.2011                   0                            0                   31.12.2011

не має

за векселями (всього)                                            X                       2863                          X                        X

за іншими цінними паперами (у тому числі              X                         0                            X                        X

за похідними цінними паперами) (за кожним

видом):

Зобов"язань за iншими цiнними паперами         01.01.2011                   0                            0                   31.12.2011

емiтент не має

за фінансовими інвестиціями в корпоративні            X                         0                            X                        X

права (за кожним видом):

Зобов"язань за фiнансовими iнвестицiями в        01.01.2011                   0                            X                   31.12.2011

корпоративнi права емiтент не має

Податкові зобов’язання                                          X                       573                          X                        X

Фінансова допомога на зворотній основі                  X                         0                            X                        X

Інші зобов’язання                                                 X                      31464                         X                        X

Усього зобов’язань                                               X                      35163                         X                        X

Опис: Зобов"язань за кредитами, за облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними

паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N      Основний                    Обсяг виробництва                            Обсяг реалізованої продукції

з/п  вид продукції

у              у грошовій    у відсотках  у натуральній    у грошовій    у відсотках

натуральній         формі            до всієї            формі               формі            до всієї

формі           (тис. грн.)    виробленої      (фізична         (тис. грн.)       реалізо-

(фізична                                продукції       од. вим.)                                   ваної

од. вим.)                                                                                                    продукції

1              2                      3                      4                    5                     6                       7                    8

1   Емiтент не          д/н                               0                     0          д/н                                0                     0

здiйснює види

дiяльностi,

передбаченi

п.1.15 Глави 2

Рiшення

ДКЦПФР

№1591 вiд

19.12.2006

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N                                                             Склад витрат                                                           Відсоток від

з/п                                                                                                                                                загальної

собівартості

реалізованої

продукції (у

відсотках)

1                                                                       2                                                                               3

1   Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.1.15 Глави 2 Рiшення ДКЦПФР                   0

№1591 вiд 19.12.2006