Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) (Дата розміщення на сайті: 22.04.2016)

Завантажити у форматі .docx

 

 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння - Президент

Томiленко Валерiй Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


22.04.2016

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142

4. Код за ЄДРПОУ

00376449

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 468-50-37 (044) 468-03-32

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavascriptII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

78 (2332) "Вiдомостi НКЦПФР"

22.04.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kmf.kiev.ua

в мережі Інтернет

22.04.2016


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

18.04.2016

20.04.2016

ТОВ "Аграманта"

35431658

39.395

0

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 20.04.2016 р.), пакет акцiй ТОВ "Аграманта" зменшився та становить 0%.

2

18.04.2016

20.04.2016

фiзична особа

д/н

24.9

0

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 20.04.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 0%.

3

18.04.2016

20.04.2016

фiзична особа

д/н

24.903

0.103

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 20.04.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 0,103%.

4

18.04.2016

20.04.2016

КАРЧЕР ЛIМIТЕД

1681844

0

88.294

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 18.04.2016 р. (дата складання 19.04.2016, дата видачi Емiтенту 20.04.2016 р.), пакет акцiй Компанiї КАРЧЕР ЛIМIТЕД збiльшився та становить 2 654 689 шт., що складає 88,294%