Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб (Дата розміщення на сайті: 26.02.2016)

Скачати у форматі .docx

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

В. о. Голови Правлiння - Президента

Варданян Грачик Манвелович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

26.02.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142

4. Код за ЄДРПОУ

00376449

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 468-50-37 (044) 468-03-32

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.02.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

39 (2293) "Вiдомостi НКЦПФР"

26.02.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kmf.kiev.ua

в мережі Інтернет

26.02.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.02.2016

припинено повноваження

В. о. Голови правлiння - Президента

Варданян Грачик Манвелович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 43 вiд 24.02.2016 р.). Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради. Посадова особа Варданян Грачик Манвелович (паспорт: серiя номер виданий р.), який займав посаду Виконуючого обов’язки Голови Правлiння - Президента, припиняє повноваження з 29.02.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк та 3 мiсяцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

24.02.2016

обрано

Голова правлiння - Президент

Томiленко Валерiй Михайлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Рiшення про обрання Голови Правлiння – Президента прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 43 вiд 24.02.2016 р.). Обрання посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради. Томiленко Валерiй Михайлович (паспорт: серiя номер виданий р.) обраний на посаду Голова Правлiння – Президент з 01.03.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Сiльгосп-продукт" (заступник директора), ПАТ "Макаронна фабрика" (голова правлiння – президент), ПАТ "ДПЗКУ" (перший заступник голови правлiння), ПАТ "Макаронна фабрика" (радник голови правлiння – президента). Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.