ПРОТОКОЛ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРОННА ФАБРИКА» 22.09.2015 року. (Дата розміщення на сайті: 24.09.2015)ПРОТОКОЛ

ПОЗАЧЕРГОВИХЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«МАКАРОННА ФАБРИКА»

(надалі за текстом - Товариство)

22 вересня 2015 року

Місце проведення зборів:місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  поверх, Конференц - центр,  секція – В.


Дата та час проведення загальних зборів: 22 вересня 2015 року о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводилась з 11 год. 30 хв. по 13 год. 30 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 вересня 2015 р.


Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:1147 осіб.

Загальна кількість акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах станом на 16 вересня 2015 р. складає 60133 акції.

Загальна кількість голосуючих акцій, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах станом на 16 вересня 2015 р. складає 51550 акцій.

Загальна кількість акцій, які належать особам, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: 43 099 шт., з них кількість голосуючих акцій становить 43071 шт., що складає 83,56% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.


Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум  досягнуто.

Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.


Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування.


Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з першого та другого питання здійснювався лічильною комісію у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.).

Підбиття підсумків голосування (підрахунок голосів) з наступних питань здійснювався лічильною комісію у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М., обраних відповідно до рішення цих загальних зборів з другого питання порядку денного.


Порядок денний загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Відкликання складу лічильноїкомісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  2. Обрання складу лічильноїкомісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  3. Обранняголови та секретаря позачерговихзагальнихзборівакціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  4. Затвердження змін до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом його викладення в новій редакції.


По першому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:Відкликання складу лічильноїкомісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

Слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала відкликати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.).

Проект рішення:Відкликати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення, прийняте загальними зборами з першого питання порядку денного:Відкликати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капелист Н.М., обраних відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 15.04.2015 р.).


По другому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:Обрання складу лічильноїкомісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

Слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала обрати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М. на невизначений строк.

Проект рішення:Обрати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М. на невизначений строк.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення, прийняте загальними зборами з другого питання порядку денного: Обрати склад лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у складі трьох осіб: Макаренкової О.А. (голова лічильної комісії), Мордвінова М.Г. та Капеліст Н.М. на невизначений строк.


По третьому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:Обранняголови та секретаря позачерговихзагальнихзборівакціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

Слухали: Кремньову А.О., яка запропонувала обрати Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», а Рубченка О.І. – секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

Проект рішення:Обрати Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», а Рубченка О.І. – секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення, прийняте загальними зборами з третього питання порядку денного: Обрати Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», а Рубченка О.І. – секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

По четвертому питанню порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:Затвердження змін до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом його викладення в новій редакції.

Слухали:Кремньову А.О., яка ознайомила присутніх з проектом нової редакції статуту, пов’язаної зі збільшенням розміру статутного капіталу Товариства, зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства та приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, та запропонувала:

1. Затвердити зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», пов’язані зі:(і) збільшенням статутного капіталу Товариства з 63 139,65грн. (шістдесят три тисячі сто тридцять дев’ять гривень 65 копійок) до 3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 50 копійок), (іі) зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв’язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилівська, та (ііі) приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції; 2. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства; 3. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства; та 4. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента  (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:1. Затвердити зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», пов’язані зі:(і) збільшенням статутного капіталу Товариства з 63 139,65грн. (шістдесят три тисячі сто тридцять дев’ять гривень 65 копійок) до 3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 50 копійок), (іі) зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв’язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилівська, та (ііі) приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції; 2. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства; 3. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства; та 4. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента  (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6 акціонерів, які володіють 43071 голосами (голосуючими акціями), що становить 100% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «ПРОТИ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах. «УТРИМАЛОСЬ» - 0 голосів (голосуючих акцій), що становить 0% голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що беруть участь у Зборах.

Рішення, прийняте загальними зборами з четвертого питання порядку денного: 1. Затвердити зміни до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», пов’язані зі:(і) збільшенням статутного капіталу Товариства з 63 139,65грн. (шістдесят три тисячі сто тридцять дев’ять гривень 65 копійок) до 3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві гривні 50 копійок), (іі) зміною місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв’язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилівська, та (ііі) приведенням статуту у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції; 2. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства; 3. Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства; та 4. Уповноважити в.о. Голови Правління – Президента  (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.


Додаток:

1.  Протокол про підсумки голосування.

2.  Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА»22 вересня 2015 року.


Голова Зборів       __________________________ Кремньова А.О.


Секретар Зборів    ___________________________       Рубченко О.І.