Повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії(Дата розміщення на сайті: 14.07.2015)

Повідомлення акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКАРОННА ФАБРИКА»

про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА» (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ 00376449, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, будинок 142 (назву вулиці Фрунзе змінено на «Кирилівська») повідомляє, що річними загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 15.04.2015 р., прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків з 63 139, 65 (шістдесяти трьох тисяч ста тридцяти дев’яти гривень 65 копійок)  до 3 156 982,50 (трьох мільйонів ста п’ятдесяти шести тисяч дев’ятисот вісімдесяти двох гривень 50 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 2 946 517 (два мільйони дев’ятсот сорок шість тисяч п’ятсот сімнадцять) штук номінальною вартістю 1,05 (одна гривня 05 копійок) за одну акцію загальною номінальною вартістю 3 093 842,85 (три мільйони дев’яносто три тисячі вісімсот сорок дві гривні 85 копійок). Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом приватного розміщення акцій.

Ринкова вартість акцій становить 1,43 грн. (одна гривня 43 копійки), за одну акцію.

Ціна розміщення акцій становить 1,43 грн. (одна гривня 43 копійки), за одну акцію.

Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства (15.04.2015 р.), мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 15.04.2015 р.

Для реалізації переважного права на придбання акцій, акціонери в строк з 27.07.2015 р. по 17.08.2015 р. включно, повинні подати на ім’я Голови Наглядової ради Товариства, письмову заяву про придбання акцій, яка складена українською мовою,  засвідчену підписом керівника або уповноваженої особи заявника – юридичної особи, скріплену печаткою заявника – юридичної особи, в якій зазначається повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичних осіб, кількість акцій що ним придбаваються. Заявник – фізична особа вказує в заяві прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та кількість акцій, що ним придбаваються. Заяви на придбання акцій подаються до Товариства особисто заявником або уповноваженою особою.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, повинні в строк з 27.07.2015 р. по 17.08.2015 р. включно,  сплатити грошовими коштами повну вартість акцій за ціною розміщення, на придбання яких вони подали заяву. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті.

Реквізити рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції:

р/р 26000013870001

ПАТ «Альфа Банк»

Код Банку 300346

Акціонеру, який реалізував своє переважне право, Товариство видає письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з першими власниками акцій. Письмове зобов’язання Товариства про продаж відповідної кількості акцій може бути видано акціонеру за місцезнаходженням Товариства або надіслано поштою (за проханням акціонера) в межах вищезазначеного строку. Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками в строк з 18.08.2015р. по 10.09.2015р. включно, Товариство укладає з акціонерами, які реалізували своє переважне право на придбання акцій, договори купівлі – продажу акцій.


Наглядова рада ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА»