Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік, частина3

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

3290

290

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

8

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

1110

1110

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

15141

10241

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

27554

10524

0

Виробничі запаси

1101

2063

4432

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

5776

6059

0

Товари

1104

19715

33

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

11241

15270

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1586


37627


0

з бюджетом

1135

103

385

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

285

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

126

11889

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

76

643

0

Готівка

1166

0

10

0

Рахунки в банках

1167

76

633

0

Витрати майбутніх періодів

1170

11

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1

4596

0

Усього за розділом II

1195

40698

80934

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

55839

91175

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

63

63

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

16

16

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

22108

17994

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

22187

18073

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

3000

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

29107

26943

0

за розрахунками з бюджетом

1620

289

48

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

186

326

0

за розрахунками з оплати праці

1630

401

402

0

за одержаними авансами

1635

0

3

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

186

219

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

483

45161

0

Усього за розділом IІІ

1695

33652

73102

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

55839

91175

0

 

Примітки

Надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад активiв та пасивiв пiдприємства.

Керівник

Варданян Грачик Манвелович

Головний бухгалтер

Радченко Олена Станiславiвна


 
КОДИДата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

00376449


(найменування) 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

88296

65929

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 65073 )

( 50446 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


23223


15483

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

11736

596

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4584 )

( 5196 )

Витрати на збут

2150

( 12963 )

( 9298 )

Інші операційні витрати

2180

( 21501 )

( 1992 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


0

збиток

2195

( 4089 )

( 407 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

310

514

Інші доходи

2240

8

159

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 324 )

( 545 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 19 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


0


0

збиток

2295

( 4114 )

( 279 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-15

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


0


0

збиток

2355

( 4114 )

( 294 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-4114

-294

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

48522

43204

Витрати на оплату праці

2505

9409

8731

Відрахування на соціальні заходи

2510

2479

2823

Амортизація

2515

2915

899

Інші операційні витрати

2520

40944

10422

Разом

2550

104269

66079

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

60133

60133

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

60133

60133

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-68.42

-4.89

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-68.42

-4.89

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Визначення балансового прибутку (збитку) вiдбувається згiдно з чиним законодавством України.

Керівник

Варданян Грачик Манвелович

Головний бухгалтер

Радченко Олена Станiславiвна


 
КОДИДата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

00376449


(найменування) 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


108569


77973

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

288

202

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

93

104

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

514

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

31139

411

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 121838 )


( 62776 )

Праці

3105

( 7682 )

( 7095 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3490 )

( 3410 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4207 )

( 4670 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 172 )

( 408 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 1986 )

( 2522 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 2049 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 6 )

( 65 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 2262 )

( 1116 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

604

72

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

308

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 41 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 324 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-16

-41

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

3000

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

3000

151

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-151

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

588

-120

Залишок коштів на початок року

3405

76

184

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-21

12

Залишок коштів на кінець року

3415

643

76

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно з МСФО7 "Звiт про рух грошових коштiв".

Керівник

Варданян Грачик Манвелович

Головний бухгалтер

Радченко Олена Станiславiвна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

00376449


(найменування) 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

63

0

0

16

22108

0

0

22187

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

63

0

0

16

22108

0

0

22187

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-4114

0

0

-4114

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-4114

0

0

-4114

Залишок на кінець року

4300

63

0

0

16

17994

0

0

18073

 

Примітки

Змiн щодо розмiру статуного капiталу , кiлькостi акцiй, їх номiнальної вартостi та категорiй не було.

Керівник

Варданян Грачик Манвелович

Головний бухгалтер

Радченко Олена Станiславiвна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Звiт ПАТ «Макаронна фабрика» -2014 рiк 1. Загальна iнформацiя про ПАТ «Макаронна фабрика» Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження емiтента Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика" Скорочене найменування (за наявностi) ПАТ "Макаронна фабрика" Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Поштовий iндекс 04073 Область, район Оболонський р-н. Населений пункт м.Київ Вулиця, будинок Вул.Фрунзе,142 Основнi види дiяльностi Код за КВЕД Вид дiяльностi* 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання 10.73 Виробництво макаронних виробiв i подiбних борошняних виробiв 46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах 47.29 Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента Серiя i номер свiдоцтва 10691200000002414 Дата державної реєстрацiї 31.01.1996 Орган, що видав свiдоцтво Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Зареєстрований статутний капiтал (грн.) 63139,65 Сплачений статутний капiтал (грн.) 63139,65 Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р. I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 88296 65929 Чистi заробленi страховi премiї 2010 Премiї пiдписанi, валова сума 2011 Премiї, переданi у перестрахування 2012 Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (65073) (50446) Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070 Валовий: 2090 23223 15483 прибуток збиток 2095 0 0 Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов"язань 2105 Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 Iншi операцiйнi доходи 2120 11736 596 Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 Дохiд вiд первiсного вiзнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2122 Адмiнiстративнi витрати 2130 (4584) (5196) Витрати на збут 2150 (12963) (9298) Iншi операцiйнi витрати 2180 (21501) (1992) Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181 Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182 Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 2190 0 0 прибуток збиток 2195 (4089) (407) Дохiд вiд участi в капiталi 2200 Iншi фiнансовi доходи 2220 310 514 Iншi доходи 2240 8 159 Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 Фiнансовi витрати 2250 (324) (545) Втрати вiд участi в капiталi 2255 Iншi витрати 2270 (19) Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 2275 Фiнансовий результат до оподаткування: 2290 0 0 прибуток збиток 2295 (4114) (279) Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (15) Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 Чистий фiнансовий результат: 2350 0 0 прибуток збиток 2355 (4114) (294) II. СУКУПНИЙ ДОХIД Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 Накопиченi курсовi рiзницi 2410 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 Iнший сукупний дохiд 2445 Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 -4114 -294 Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2014р. Актив Код рядка На 31.12.2014р. На 31.12.2013р. На 31.12.2012р. 1 2 3 4 5 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи 1000 79 2 2 первiсна вартiсть 1001 90 14 14 накопичена амортизацiя 1002 -11 -12 -12 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 Основнi засоби 1010 8762 10731 11262 первiсна вартiсть 1011 47064 48060 47577 знос 1012 -38302 -37329 -36315 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 290 3290 3290 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 8 9 Вiдстроченi податковi активи 1045 1110 1110 860 Гудвiл 1050 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 Iншi необоротнi активи 1090 Усього за роздiлом I 1095 10241 15141 15423 II. Оборотнi активи Запаси 1100 10524 27554 28189 Виробничi запаси 1101 4432 2063 Незавершене виробництво 1102 2365 Готова продукцiя 1103 6059 5776 6392 Товари 1104 33 19715 19432 Поточнi бiологiчнi активи 1110 Депозити перестрахування 1115 Векселi одержанi 1120 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 15270 11241 11318 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 1130 за виданими авансами 37627 1586 1497 з бюджетом 1135 385 103 у тому числi з податку на прибуток 1136 285 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 11889 126 151 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 Грошi та їх еквiваленти 1165 643 76 184 Готiвка 1166 10 Рахунки в банках 1167 633 76 184 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 11 12 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 у тому числi в: резервах довгострокових зобов"язань 1181 резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 резервах незароблених премiй 1183 iнших страхових резервах 1184 Iншi оборотнi активи 1190 4596 1 8 Усього за роздiлом II 1195 80934 40698 41359 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 91175 55839 56782 Пасив Код рядка За МСФЗ на 31.12.14р. За МСФЗ на 31.12.13р. За МСФЗ на 31.12.12р. 1 2 3 4 5 I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 63 63 63 Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 Капiтал у дооцiнках 1405 Додатковий капiтал 1410 Емiсiйний дохiд 1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 16 16 16 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 17994 22108 22402 Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Усього за роздiлом I 1495 18073 22187 22481 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 Пенсiйнi зобов"язання 1505 Довгостроковi кредити банкiв 1510 Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Довгостроковi забезпечення 1520 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 Цiльове фiнансування 1525 Благодiйна допомога 1526 Страховi резерви 1530 у тому числi: резерв довгострокових зобов"язань 1531 резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 резерв незароблених премiй 1533 iншi страховi резерви 1534 Iнвестицiйнi контракти 1535 Призовий фонд 1540 Резерв на виплату джек-поту 1545 Усього за роздiлом II 1595 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 3000 3151 Векселi виданi 1605 Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 26943 29107 29639 розрахунками з бюджетом 1620 48 289 256 у тому числi з податку на прибуток 1621 розрахунками зi страхування 1625 326 186 189 розрахунками з оплати працi 1630 402 401 412 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 3 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення 1660 219 186 368 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 Iншi поточнi зобов'язання 1690 45161 483 286 Усього за роздiлом III 1695 73102 33652 34301 IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 Баланс 1900 91175 55839 56782 2.Представлення фiнансової звiтностi та основнi положення облiкової полiтики 2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Наведена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi („МСФЗ”), , прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку („РМСБО”), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi („КТМФЗ”). За усi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2012 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку (нацiональнi П(С) БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Див. Примiтку 2.3, в якiй наведена iнформацiя про перехiд Товариства на МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з принципами оцiнки за первiсною вартiстю, та за амортизованою вартiстю для певних фiнансових iнструментiв. 2.2 Суттєвi положення облiкової полiтики Далi описанi суттєвi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi фiнансовiй звiтностi. 2.2.1.Функцiональна валюта та валюта представлення – Функцiональною валютою та валютою представлення даної фiнансової звiтностi компанiї є українська гривня. 2.2.2 Iнвестицiї в асоцiйовану компанiю У вiдповiдностi до стандарту МСФЗ Товариство веде облiк та визначає фiнансовi результати вiд iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в капiталi та моделлю собiвартостi. За методом участi в капiталi. Вiдповiдно до методу дольової участi iнвестицiї в асоцiйовану компанiю вiдображаються у звiтi про фiнансове положення за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання в долi чистих активiв асоцiйованої компанiї, що належить Товариству. Звiт про прибутки i збитки вiдображає долю фiнансових результатiв дiяльностi асоцiйованої компанiї. Якщо вiдбулися змiни, безпосередньо визнанi в капiталi асоцiйованої компанiї, Товариство визнає свою долю такої змiни i розкриває цей факт у звiтi про змiни в капiталi. Доля в прибутку асоцiйованих компанiй вiдображена безпосередньо в звiтi про прибутки i збитках. Вона є прибутком, що належить акцiонерам асоцiйованої компанiї, i тому визначається як прибуток пiсля облiку оподаткування i неконтрольованої долi участi в дочiрнiх компанiях асоцiйованих компанiй. Фiнансова звiтнiсть асоцiйованої компанiї складається за аналогiчний звiтний перiод, що i фiнансова звiтнiсть Товариства. У разi потреби у звiтнiсть вносяться коригування з метою приведення облiкової полiтики у вiдповiднiсть з облiковою полiтикою Товариства. Пiсля застосування методу дольової участi Товариство визначає необхiднiсть визнання додаткового збитку вiд знецiнення iнвестицiй Товариства в асоцiйованi компанiї. На кожну звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдчень знецiнення iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. У разi наявностi таких свiдчень Товариство розраховує суму знецiнення як рiзницю мiж вартiстю замiщення асоцiйованої компанiї та її балансовою вартiстю, i визнає цю суму в звiтi про прибутки i збитки по статтi "Доля в прибутку асоцiйованої компанiї". У разi втрати суттєвого впливу на асоцiйовану компанiєю Товариство оцiнює i визнає iнвестицiї, що залишилися, за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю асоцiйованiй компанiї на момент втрати суттєвого впливу i справедливою вартiстю iнвестицiй, що залишилися, i надходженнями вiд вибуття визнається у складi прибутку або збитку. За моделлю собiвартостi Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства (крiм тих, на якi iснує оприлюднена цiна iнвестор оцiнює за собiвартiстю мiнус будь-якi збитки вiд зменшення корисностi. Iнвестор визнає дивiденди та iншi надходження, отриманi вiд iнвестицiї як дохiд, незалежно вiд того, чи є джерелом цих надходжень накопиченi прибутки асоцiйованого пiдприємства, що виникають до або пiсля дати придбання. 2.2.3. Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з: первiсної вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на придбання, мито, витрати на транспортування та вартiсть вантажно-розвантажувальних робiт. Первiсна вартiсть визначається за методом „ФIФО” (перше надходження – перше вибуття). Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на реалiзацiю. 2.2.4 Визнання виручки Виручка визнається у тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як вiрогiдне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або такої, що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням договiрних умов платежу i за вирахуванням податкiв або мита. Товариство аналiзує укладенi угоди, що передбачають отримання виручки, вiдповiдно певними критерiями з метою визначення того, чи виступає вона в якостi принципала або агента. Товариство дiйшло висновку, що воно виступає принципалом за усiма такими угодами. Для визнання виручки також повиннi виконуватися наступнi критерiї: - Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товарiв, коли суттєвi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. - Доходи вiд надання послуг визнаються вiдповiдно до стадiї завершення операцiї на звiтну дату i коли iснує достатня ймовiрнiсть, що товариство отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з цiєю операцiєю. Якщо результат операцiї, пов’язаної з наданням послуг, неможливо визначити достовiрно, доходи визнаються у тому обсязi, в якому можна вiдшкодувати визнанi витрати. 2.2.5.Дивiденди – Дивiденди, оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл суми нерозподiленого прибутку власникам капiталу протягом вiдповiдного перiоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов’язань. Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, описуються у Примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду». 2.2.6.Оренда – Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе усi iстотнi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням активом. Будь-яка iнша оренда класифiкується як операцiйна. 2.2.7.Доход вiд оренди Доход вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, облiковується за прямолiнiйним методом впродовж термiну оренди. Вiдповiдно до вимог МСФЗ(IFRS) 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2012 р., датою початку орендних вiдносин умовно вважається 1 сiчня 2012 р. Товариство в якостi орендаря Фiнансова оренда, по якiй до Товариства переходять практично усi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку термiну оренди по справедливiй вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на фiнансування i зменшенням основної суми зобов'язання по орендi так, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються безпосередньо в звiтi про прибутки i збитки. Орендований актив амортизується впродовж перiоду корисного використання активу. Проте якщо вiдсутня обгрунтована упевненiсть в тому, що Товариству перейде право власностi на актив у кiнцi термiну оренди, актив амортизується впродовж коротшого з наступних перiодiв: розрахункового термiну корисного використання активу i термiну оренди. Платежi по операцiйнiй орендi визнаються як операцiйнi витрати в звiтi про прибутки i збитки рiвномiрно упродовж усього термiну оренди. Товариство в якостi орендодавця Договори оренда, по яким у Товариства залишаються практично усi ризики i вигоди вiд володiння активом класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються у балансову вартiсть переданого в оренду активу i визнаються впродовж термiну оренди так само, як i доход вiд оренди. Умовнi платежi по орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi. 2.2.8 Податки Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного податку на прибуток i вiдстроченого податку. Поточний податок – Податок на прибуток розраховується згiдно з чинним законодавством України. Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi , тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на валовi витрати в iнших звiтних перiодах, а також не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на валовi витрати в цiлях оподаткування. Вiн розраховується з використанням податкових ставок, якi дiють протягом звiтного перiоду. Вiдстрочений податок визнається стосовно тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Податок з продажiв Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку з продажiв, крiм випадкiв, коли: - податок з продажiв, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок з продажiв визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку з продажiв. Чиста сума податку з продажiв, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансове положення. 2.2.9 Основнi засоби Устаткування враховується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i/або накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин устаткування i витрати по позиках у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї визнання. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство припиняє визнання замiненого компонента i визнає новi компоненти з вiдповiдними термiнами корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним визнаються у балансовiй вартостi основних засобiв як замiна устаткування, якщо виконуються критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки i збитки у момент понесения. Приведена вартiсть очiкуваних витрат по виведенню активу з експлуатацiї пiсля його використання включається в первiсну вартiсть вiдповiдного активу якщо виконуються критерiї визнання резерву пiд майбутнi витрати. Земля i будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї по будiвлях i збиткiв вiд знецiнення. Тестування на знецiнення проводиться з достатньою частотою. Вартiсть основних засобiв, яка пiдлягає амортизацiї, оцiнюється як iсторична вартiсть, зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi активiв вiд нуля до 20%. Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом впродовж очiкуваного термiну корисного використання активiв таким чином: Машини та обладнання 4–12 рокiв Меблi, устаткування та iншi основнi засоби 4–8 рокiв Будiвлi та спруди 20-50 рокiв Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента вiдбувається при їх вибуттi або у разi, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд їх використання або вибуття. Доход або витрати, що виникають в результатi списання активу, (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), вiдображаються у звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються у кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi коригуються. 2.2.10.Знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв – На кожну звiтну дату товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та нематерiальних активiв для виявлення будь-яких ознак того, що данi активи втратили частину своєї вартостi внаслiдок знецiнення. За наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке знецiнення мало мiсце). Для цiлей оцiнки знецiнення активи розподiляються на групи за найнижчими рiвнями, для яких iснують грошовi потоки, якi можна окремо iдентифiкувати (одиницi, якi генерують грошовi кошти). Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, характерних для даного активу. Якщо, за оцiнками, сума вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнається негайно у складi прибутку або збитку. Якщо, у подальшому, збиток вiд знецiнення сторнується, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визнається негайно у складi прибутку або збитку. 2.2.11 Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється за первiсною вартiстю, включаючи витрати по угодi. Пiсля початкового визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартостю, яка вiдображає ринковi умови на звiтну дату. Доходи або витрати що виникають вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включаються в звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому вони виникли. Визнання iнвестицiйної нерухомостi в звiтi про фiнансовий стан припиняється при вибуттi, або у разi, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод в майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу визнається у звiтi про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому було припинено його визнання. Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi i тiльки тодi коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При рекласифiкацiї з iнвестицiйної нерухомостi в займаний власником об'єкт нерухомостi умовна первiсна вартiсть для цiлей подальшого облiку є справедлива вартiсть