Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік, частина1

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", начальник транспортної дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 34. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна фабрика", начальник транспортної дiльницi. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плисак Юрiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 841573 02.09.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9. Попереднi посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "Макаронна фабрика". Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Путiлова Ольга Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СТ 179788 16.06.2010 Ржищiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПII "Вiталмар Агро", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 9. Попереднi посади: 2008-2013 рр. - ПII "Вiталмар Агро", бухгалтер; з 2013 року по теперiшнiй час - ТОВ "Аграманта", економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi. Посадова особа працює економiстом з бухгалтерського облiку та налiзу господарської дiяльностi в ПАТ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член правлiння

Бiлашенко Марiя Йосипiвна

СН 767752 02.04.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Президента

Швець Нiна Наумiвна

СН 687729 03.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6209

10.325445263

6209

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мельниченко Iрина Володимирiвна

СО 742467 04.09.2001 Ватутiннським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - головний бухгалтер

Бєлушкiна Iрина Борисiвна

СВ 322664 06.02.2001 Якимiвським РВУ МВС України в Запорiзькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Слободняк Надiя Петрiвна

СН 722528 10.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Куценко Алiна Юрiївна

СН 039032 29.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Радченко Олена Станiславiвна

СО 557668 17.02.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бусленко Оксана Iванiвна

ТТ 132272 01.09.2012 Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бондарчук Юрiй Вiкторович

СО 241981 04.11.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Ковалiв Богдан Iванович

СС 779861 02.06.1999 Iвано-Франкiвським МУВС України в Iвано-Франкiвський областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Коваль Вячеслав Анатолiйович

СН 028931 26.12.1995 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Маковеєва Марiя Петрiвна

СН 335672 29.10.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - заступник голови Правлiння - Президента

Швець Василь Петрович

СО 173692 23.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Вiвсяний Юрiй Михайлович

СО 779997 21.02.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Бурмiстров Анатолiй Петрович

СН 360709 12.12.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

В.о. Голови Правлiння - Президента

Варданян Грачик Манвелович

АН 084302 06.06.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Середа Вiктор Борисович

СО 311774 28.12.1993 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Плисак Юрiй Миколайович

СН 841573 02.09.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Путiлова Ольга Вiкторiвна

СТ 179788 16.06.2010 Ржищiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

6209

10.325445263

6209

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Дочiрне пiдприємство"Пiдприємство Продпрогрес"

31110293

04073 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Сирецька, 5, корпус 1

10847

18.0383483278

10847

0

0

0

Компанiя НЬЮРIУМ ЛIМIТЕД (NEWRIUM LIMITED)

00299894

02413 Кiпр Нiкосiя Егкомi вул. Тiсеос, 4,

16089

26.7556915503

16089

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Євросервiс-Україна"

31110288

04073 м. Київ Оболонський м.Київ вул. Фрунзе, 142

9944

16.5366770325

9944

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Швець Нiна Наумiвна

СН 687729 03.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

6209

10.325445263

6209

0

0

0

Мiхаелi Реваз

д/н 10937016 29.09.2009 Голон, Iзраiль

8372

13.922471854

8372

0

0

0

Усього

51461

85.5786340276

51461

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*


чергові

позачергові

X


Дата проведення

24.04.2014

Кворум зборів**

71.7393111935

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства за 2013 рiк. 2. Звiт Наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 5. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2013 рiк. 6. Про скасування рiшень позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" вiд 07.11.2012 р.: - про припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика"; - про встановлення мiсцезнаходження Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика": м. Київ, вул. Фрунзе, 142; - про визначення, що статутний капiтал Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика" буде подiлений на частки iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що були мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що створилося; - про те, що пiсля державної реєстрацiї припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика" стане правонаступником щодо усього майна, усiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика"; - про затвердження плану перетворення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" вiдповiдно до ст. 81 Закону України "Про акцiонернi товариства", запропонованого наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика"; - про затвердження порядку i умов здiйснення перетворення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика", запропонованого наглядовою радою товариства; - про затвердження порядку та умов здiйснення обмiну акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" на частки у статутному капiталi товариства-правонаступника, запропонованого наглядовою радою; - про припинення комiсiї з припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика"; - про покладення функцiї комiсiї припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" на правлiння товариства. 7. Затвердження змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" шляхом викладення Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" у новiй редакцiї. 8. Вiдкликання Виконавчого органу Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 9. Обрання Виконавчого органу Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 10. Вiдкликання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 11. Обрання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 12. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 13. Обрання Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: наглядова рада, акцiонери. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: акцiонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняли заслуханий звiт правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi до вiдома; затвердили заслуханий звiт правлiння за 2013 рiк. 2. Затвердили заслуханий звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 3. Заслуханий звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2013 роцi прийняли до вiдома; затвердили заслуханий звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. 4. Заслуханi данi по рiчному звiту та балансу Товариства за 2013 рiк прийняли до вiдома; затвердили звiт та баланс Товариства за 2013 рiк. 5. Збитки, що отримало пiдприємство по об'єктивним причинам не розподiлили, покрили їх нерозподiленим прибутком мiнулих перiодiв. 6. Скасували рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" вiд 07.11.2012 року, а саме: - про припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" шляхом перетворення у товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика"; - про встановлення мiсцезнаходження Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика": м. Київ, вул. Фрунзе, 142; - про визначення, що статутний капiтал Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика" буде подiлений на частки iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що були мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що створилося; - про те, що пiсля державної реєстрацiї припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Макаронна фабрика" стане правонаступником щодо усього майна, усiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика"; - про затвердження плану перетворення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" вiдповiдно до ст. 81 Закону України "Про акцiонернi товариства", запропонованого наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика"; - про затвердження порядку i умов здiйснення перетворення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика", запропонованого наглядовою радою товариства; - про затвердження порядку та умов здiйснення обмiну акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" на частки у статутному капiталi товариства-правонаступника, запропонованого наглядовою радою; - про припинення комiсiї з припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика"; - про покладення функцiї комiсiї припинення Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" на правлiння товариства. 7. Затвердили запропонованi змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика", якi викладенi у новiй редакцiї Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика"; доручили провести державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту юристу Товариства - Казiмiрчуку С.В. 8. Вiдкликали весь дiючий склад Виконавчого органу Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 9. Обрали новий склад виконавчого органу Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика" вiд запропонованих акцiонером ПАТ "Макаронна фабрика" - Швець Нiною Наумiвною 11 (одинадцять) кандидатiв, а саме: Голова правлiння - президент - Швець Нiна Наумiвна, члени правлiння: Говоруха Надiя Миколаївна, Швець Василь Петрович, Бiлашенко Марiя Йосипiвна, Коваль В'ячеслав Анатолiйович, Казiмiрчук Сергiй Валентинович, Маковеєва Марiя Петрiвна, Середа Вiктор Борисович, Слободняк Надiя Петрiвна, Бурмистров Анатолiй Петрович, Вiвсяний Юрiй Михайлович. 10. Вiдкликали весь дiючий склад Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 11. Обрали Наглядову раду ПАТ "Макаронна фабрика" у складi : Строкач Надiї Феофанiвни, Стрельченко Оксани Борисiвни, Томiленка Валерiя Михайловича, Грибкова Вiталiя Вiкторовича та Куценко Алiни Юрiївни строком на 3 роки iз кiлькостi 5 осiб вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. 12. Вiдкликали весь дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Публiчного акцiонерного товариства "Макаронна фабрика". 13. Обрали Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Макаронна фабрика" у складi Бєлушкiної Iрини Борисiвни, Мельниченко Iрини Володимирiвни та Очкуленко Надiї Володимирiвни строком на 3 роки в кiлькостi 3 осiб вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 24.04.2014 року.

 

Вид загальних зборів*


чергові

позачергові


X

Дата проведення

27.11.2014

Кворум зборів**

71.6229025659

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новiй редакцiї. 3. Затвердження Положення про ревiзiйну комiсiю ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новiй редакцiї. 4. Затвердження змiн до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» в новiй редакцiї. 5. Затвердження Положення про Правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новiй редакцiї. 6. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 7. Обрання ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 8. Вiдкликання правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 9. Обрання правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 11. Про надання повноважень Головi Правлiння-Президенту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням значних правочинiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: наглядова рада, акцiонери. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: акцiонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрали Бондарчука Ю.В. головою загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", а Томiленка В.М. - секретарем загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА". 2. Рiшення не прийнято. 3. Рiшення не прийнято. 4. Затвердили змiни до статуту ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" шляхом викладення статуту ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" у новiй редакцiї; уповноважили Голову Правлiння - Президента Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства; уповноважили Голову Правлiння - Президента (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. 5. Затвердили Положення про Правлiння ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" у новiй редакцiї та уповноважили Голову Правлiння - Президента Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про Правлiння Товариства. 6. Вiдкликали весь дiючий склад ревiзiйної комiсiї ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" у складi: Бєлушкiної Iрини Борисiвни, Очкеленко Надiї Володимирiвни та Мельниченко Iрини Володимирiвни. 7. Обрали Ревiзiйну комiсiю ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" строком на 3 роки в кiлькостi 3 осiб вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам у складi: Путiлової Ольги Вiкторiвни, Мельниченко Iрини Володимирiвни та Плисака Юрiя Миколайовича. 8. Вiдкликали весь дiючий склад Правлiння ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" у складi: Томiленка Валерiя Михайловича (Голова Правлiння - Президент), Швець Василя Петровича (Заступник Голови Правлiння), Говорухи Надiї Миколаївни (Член Правлiння - головний бухгалтер), Слободняк Надiї Петрiвни (Член Правлiння), Бiлашенко Марiї Йосипiвни (Член Правлiння), Коваля В'ячеслава Анатолiйовича (Член Правлiння), Казiмiрчука Сергiя Валентиновича (Член Правлiння), Маковеєвої Марiї Петрiвни (Член Правлiння), Середи Вiктора Борисовича (Член Правлiння), Бурмистрова Анатолiя Петровича (Член Правлiння) та Вiвсяного Юрiя Михайловича (Член Правлiння). 9. Обрали новий склад Правлiння ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" у складi 11 осiб: Томiленко Валерiй Михайлович (Голова Правлiння - Президент), Швець Нiна Наумiвна (Перший Заступник Голови Правлiння - Президента), Швець Василь Петрович (Заступник Голови Правлiння - Президента), Бєлушкiна Iрина Борисiвна (Член Правлiння - головний бухгалтер), Слободняк Надiя Петрiвна (Член Правлiння), Бiлашенко Марiя Йосипiвна (Член Правлiння), Коваль В'ячеслав Анатолiйович (Член Правлiння), Маковеєва Марiя Петрiвна (Член Правлiння), Середа Вiктор Борисович (Член Правлiння), Бурмистров Анатолiй Петрович (Член Правлiння), Вiвсяний Юрiй Михайлович (Член Правлiння). 10. Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", протягом одного року, але у будь-якому випадку, до наступних чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв, з обов'язковим попереднiм погодженням укладення даних правочинiв Наглядовою радою Товариства. 11. Надали право вчиняти схваленi пiд час розгляду десятого питання порядку денного правочини Головi Правлiння - Президенту Товариства, за умови отримання попереднього погодження укладення таких правочинiв Наглядовою радою Товариства, та при вчиненнi значних правочинiв, попередньо схвалених пiд час розгляду десятого питання порядку денного даним рiшенням, визначати решту iстотних умов правочинiв на свiй розсуд; надали Головi Правлiння - Президенту право передоручати повноваження, наданi йому цим рiшенням зборiв, будь-якiй особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України; та у випадку призначення Головою Правлiння - Президентом Товариства iншої особи, повноваження наданi головi Правлiння - Президенту цим Протоколом зберiгають силу для новопризначеної особи. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 27.11.2014 року.

 

Вид загальних зборів*


чергові

позачергові


X

Дата проведення

08.09.2014

Кворум зборів**

71.77257

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Припинення повноважень голови та членiв лiчильної комiсiї ПАТ "Макаронна фабрика". Обрання нового складу та голови лiчильної комiсiї ПАТ "Макаронна фабрика". 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". 3. Вiдкликання Наглядової ради ПАТ "Макаронна фабрика". 4. Обрання Наглядової ради ПАТ "Макаронна фабрика". 5. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ "Макаронна фабрика". Призначення особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПАТ "Макаронна фабрика". Надання повноважень Головi Наглядової ради ПАТ "Макаронна фабрика" щодо пiдписання банкiвських документiв. 7. Затвердження змiн до статуту ПАТ "Макаронна фабрика" шляхом викладення статуту ПАТ "Макаронна фабрика" в новiй редакцiї. 8. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ "Макаронна фабрика" у новiй редакцiї. 9. Затвердження Положення про Правлiння ПАТ "Макаронна фабрика" у новiй редакцiї. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ "Макаронна фабрика". 11. Про надання повноважень Головi Правлiння-Президенту ПАТ "Макаронна фабрика" на вчинення дiй, пов'язаних з вчиненням значних правочинiв ПАТ "Макаронна фабрика". Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада, акцiонери. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: акцiонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вiдкликали лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Макаренкової О.А., Мордвiнова М.Г., Шлєпiної Т.Т., яку обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства на невизначений строк (протокол №1/13 вiд 18 квiтня 2013 року), та обрали до складу лiчильної комiсiї наступних осiб: Макаренкову О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Капелист Н.М. 2. Обрали Бондарчука Ю.В. головою загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика", а Томiленка А.М. - секретарем загальних щборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". 3. Вiдкликали весь дiючий склад Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства ПАТ "Макаронна фабрика" у складi: Строкач Надiї Феофанiвни, Томiленка Валерiя Михайловича, Грибкова Вiталiя Вiкторовича та Куценко Алiни Юрiївни. 4. Обрали Наглядову раду ПАТ "Макаронна фабрика" строком на 3 роки в кiлькостi 5 осiб вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам у складi Радченко Олени Станiславiвни, Бусленко Оксани Iванiвни, Бондарчука Юрiя Вiкторовича, Ковалiва Богдана Iвановича та Куценко Алiни Юрiївни. 5. Затвердили умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноважили Голову Правлiння-Президента ПАТ "Макаронна фабрика" пiдписати договори з членами Наглядової ради ПАТ "Макаронна фабрика". 6. 1. Надали Головi Наглядової Ради Товариства спiльно з Головою Правлiння-Президентом Товариства повноваження щодо пiдпису (i) банкiвських чекiв на видачу готiвки, (ii) платiжних доручень на перерахування коштiв, та (iii) заявок на купiвлю чи продаж валюти в банкiвських установах, де вiдкрито поточнi рахунки у Товариства в гривнi, євро та/або доларах США, та 2. Визначили, що вказанi документи вважаються чинними виключно за умови їх пiдписання вiд iменi Товариства двома особами: головою Наглядової Ради Товариства та Головою Правлiння-Президентом Товариства. 7. 1. Затвердили запропонованi змiни до статуту ПАТ "Макаронна фабрика" у частинi, що стосується припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та компетенцiї Голови Наглядової ради Товариства, шляхом викладення статуту ПАТ "Макаронна фабрика" в новiй редакцiї. 2. Уповноважили Голову Правлiння- ПрезидентаТовариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 3. Провести державну реєстрацiю нової редакцiї цього Статуту у вiдповiдностi з чинним законодавством та 4. Доручили провести державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту юристу Товариства - Казiмiрчуку С.В. 8. Затвердили Положення про Наглядову раду ПАТ "Макаронна фабрика" у новiй редакцiї та уповноважили Голову Правлiння -Президента Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про Наглядову раду Товариства. 9. Затвердили Положення про Правлiння ПАТ "Макаронна фабрика" у новiй редакцiї та уповноважили Голову Правлiння - Президента Товариства пiдписати нову редакцiю Положення про Правлiння Товариства. 10. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ "Макаронна фабрика" протягом одного року, але у будь-якому випадку, до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, з обов'язковим попереднiм погодженням укладення даних правочинiв Наглядовою радою Товариства. 11. 1. Надали право вчиняти правочини, схваленi пiд час розгляду питання десятого порядку денного Головi Правлiння-Президенту Товариства, за умови отримання попереднього погодження укладення таких правочинiв.Наглядовою радою Товариства iз зазначенням iстотних умов таких правочинiв, якi повиннi вiдповiдати рiшенням, схваленим по питанню десятому порядку денного. 2. Надали Головi Правлiння- Президенту право передоручити повноваження, наданi йому цим рiшенням зборiв, будь-якiй особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 3. У випадку призначення Головою Правлiння - Президентом iншої особи, повноваження наданi Головi Правлiння - Президенту цим Протоколом зберiгають силу для новопризначеної особи. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 08.09.2014 року.

 


9. Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.01.2014

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2013

Дата виплати дивідендів

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2013

Опис

Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного року буде прийматись на чергових загальних зборах акцiонерiв , якi вiдбудуться до 30.04.2015 р. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 24.04.2014 р. (протокл б/н вiд 24.04.2014 р.), у зв’язку iз збитками не приймати рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2013 рiк, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Дата початку виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Розмiр виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Порядок виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Строк виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30437318

Місцезнаходження

03187 м. Київ Голосiївський р-н м. Київ пр-т Академiка Глушкова, 1, пав. 77

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2126

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044) 596-96-50

Факс

596-94-85

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ Подiльський м.Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07/08

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Комерцiйний банк "Хрещатик"

Організаційно-правова форма


Код за ЄДРПОУ

19364259

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, 8-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №580077

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.12.2011

Міжміський код та телефон

044 537-74-53

Факс

537-74-53

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

ПАТ "Комерцiйний банк "Хрещатик" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.12.2010

779/10/1/10

Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй обл.

UA4003391000

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.05

60133

63139.65

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення самостiйно Акцiї в лiстингу не знаходяться.

 

04.12.2012

Р.№90-ЦД-З

Територiальне управлiння в м. Києвi та Київськiй областi

д/н

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0

0

0

0

Опис

Розпорядження про зупинення обiгу акцiй № 779/10/1/10 вiд 16.12.2010р.

 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2014

д/н

д/н

0

0

Бездокументарні іменні

0

0

0

0

31.12.2014

Опис

ПАТ "Макаронна фабрика" процентнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

 

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

01.01.2014

д/н

д/н

0

0

Бездокументарні іменні

0

31.12.2014

Опис

ПАТ "Макаронна фабрика" дисконтнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01.01.2014

д/н

д/н

0

0

Бездокументарні іменні

0

д/н

31.12.2014

Опис

Товариство цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється. торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

 

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску (грн)

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

31.12.2014

Акція привілейована бездокументарна іменна

0

0

Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав.

Опис

Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

 

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію

Вид похідних цінніх паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31.12.2014

д/н

Акція привілейована

Акція привілейована бездокументарна іменна

д/н

д/н

д/н

д/н

0

0

Товариство похiднi цiннi папери не випускало. Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п

Дата зарахування акцій на рахунок емітента

Кількість акцій, що викуплено (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.)

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2014

0

01.01.2014

0

Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.

0


XI. Опис бізнесу

Iсторiя фабрики починається на початку 20-го столiття в 1914 роцi. Перша макаронна фабрика була розташована по вул. Глибочицькiй, 16. У повоєннi роки (1948-1956) була збудована нова макаронна фабрика на земельнiй дiлянцi 1,4 га потужнiстю 30 т. на добу. Неодноразово проводилась реконструкцiя з добудовою нових сучасних примiщень з метою збiльшення потужностi пiдприємства. Згiдно рiшення Виконкому Київської мiської ради за №1934 вiд 04.04.1973 р. було розпочато реконструкцiю з прибудовою нових цехiв, у яких в майбутньому були встановленi новi технологiчнi лiнiї для збiльшення виробництва макаронних виробiв за сучасними технологiями. Пiсля проведення реконструкцiї, модернiзацiї i виконання iнженерних заходiв по технiчному оснащенню виробничих процесiв станом на 01.01.2004 року фабрика має загальну потужнiсть 25 тис. тон на рiк макаронних виробiв в широкому асортиментi. Виробничi технологiчнi лiнiї оснащеннi обладнанням вiтчизняного та закордонного виробництва. АТ "Макаронна фабрика" засноване згiдно рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України №10 вiд 09.03.1994 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Київська макаронна фабрика". З 1996 року пiдприємство перетворено в акцiонерне Товариство вiдкритого типу -ВАТ"Макаронна фабрика" м.Київа ,а з червня 2001року вiйшла в Український холдинг "Євросервiс Україна", засновником якого є мiжнародна iнвестицiйно-промислова карпорацiя "Євросервiс" з центральним офiсом в Санк-Петербурзi". В 2011 роцi вiдповiдно до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування товариства на публiчне акцiонерне товариства (ПАТ "Макаронна фабрика"). Емiтент в 2014 роцi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не здiйснював.

 

До структурних пiдроздiлiв ПАТ "Макаронна фабрика" входять: - виробничий цех; - механiчнi майстернi; - котельня; - склади для готової продукцiї; - склади для ТМЦ; - кiоски роздрiбної торгiвлi. Емiтент дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншиих вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має i в найближчий час не планує створювати. Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2014 роцi не було.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 193. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 12. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 13. Фонд оплати працi: 10024 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi ПАТ “ Макаронна фабрика ” в звiтном перiодi збiльшено на 1293 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Персонал ПАТ “ Макаронна фабрика ” в 2014 роцi навчався за програмами переатистацiї , до якої ввiйшли основнi питання пiдвищення квалiфiкацiї (електрикiв, IТР, технологiв).

 

З червня 2001р. емiтент входить до Українського холдингу ТОВ “Євросервiс-Україна” (04080 м. Київ вул.Фрунзе, 142).

 

В звiтному роцi емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

ПАТ "Макаронна фабрика" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не отримувала.

 

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв. Наказ товариства № 53 вiд 30.12.2011 року. Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим та нормативним актам.

 

Основним видом дiяльностi є виробництво макаронних виробiв ПАТ “Макаронна фабрика” – основний київський виробник макаронних виробiв, який стабiльно забезпечує життєдiяльнiсть мiста i є одна iз найпотужнiших пiдприємств галузi держави. За 2013 рiк вироблено 10,63 тис. тон макаронних виробiв . Скорочення обсягiв виробництва макаронних виробiв в порiвняннi з минулим роком виникло: 1. У зв'язку з фiнансово-екрнрмiчною кризою в країнi, i як наслiдок, зменшення платiжної спроможностi i попиту населення на макароннi вироби. 2. У зв'язку з великим урожаєм овочiв i як наслiдок їх низбкою цiною. 3. Український ринок наповнений макаронною продукцiєю економ класу та виробами низької цiнової категорiї (в зв'язку з появою на ринку великої кiлькостi дрiбних виробникiв), а ринок з виробами середньої цiнової категорiї та премiум класу по всiх харчових групах значно знизився. 4. Крiм того, український ринок наповнений макаронною продукцiєю з Iталiї, Польшi, Росiї, Литви та iнших країн. В 2008 роцi на фабрицi змонтована i введена в експлуатацiю лiнiя фiрми “Паван” Iталiя, випущена перша продукцiя, що дала можливiсть збiльшити кiлькiсть робочих мiсць на 15 чоловiкiв. Обладнання такого рiвня в Українi не виробляється, а iнновацiйна технологiя вперше застосовується в Українi i в повному обсязi адаптована на сировину вiтчизняного виробництва.

 

Значними активами емiтента є основнi засоби. ПАТ "Макаронна фабрика" за останнi п'ять рокiв придбано основних засобiв на загальну суму 2165 тис. грн., в т.ч. в 2010 р. на 247 тис. грн., в 2011 р. на 229 тис. грн., в 2012 р. на 190 тис. грн., в 2013 р. на 483 тис. грн., в 2014 р. на 504 тис. грн. Вiдчудження основних засобiв за останнi пя'ть рокiв не було.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не укладались.

 

Ремонти основних засобiв на пiдприємствi вiдносяться до витрат у сумi, що не перевищує десять вiдсоткiв сукупної балансової вартостi груп основних фондiв на початок звiтного року . Данi аналiтичного облiку спiвпадають з даними синтетичного облiку та Головної книги. В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 47064 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 81,38 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 72,29%; II гр. - 82,11%; III гр. - 91,84%; IV гр. - 85,34% . Основнi засоби використовуються на 82,6%. Сума нарахованого зносу становить 38302 тис. грн. В балансi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, вартiсть основних засобiв зменшилася у зв'язку з їх зносом. Майновий комплекс по м. Київ, вул. Фрунзе,142 знаходиться в заставi. Мiсцезнаходження основних засобiв: м.Київ, вул. Фрунзе, 142.