Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік, частина2


Перед пiдприємством на даному етапi розвитку постає багато проблем. Найбiльшi виробники макаронних виробiв проводять активнi дiї по завоюванню ринка i витiсненню конкурентiв, особливий iнтерес являє столичний ринок. Основними конкурентами є Хмельницька, Чернiгiвська, Луцька макароннi фабрики. Починаючи з 1993 року в Українi, зокрема i в м.Києвi, з'явилась велика кiлькiсть малих пiдприємств, якi реалiзують продукцiю по цiнам нижчим нiж реалiзує Товариство на 20-30%, за рахунок роботи на напiвлегальному положеннi i уникають сплати податкiв. Бiльша частина такої продукцiї низької якостi, виробляється на застарiлому обладнаннi, без дотримання санiтарних норм. Крiм того, iснує проблема незахищеностi українського виробника вiд iмпортних поставок. Об'єм iмпорта макаронних виробiв в Українi складає приблизно 5-7 тис.тон в рiк. За рахунок введення нової лiнiї пiдприємство має можливiсть збiльшити свої потужностi i повнiстю забезпечити Київ, Київську область та частково iншi регiони України продукцiєю вiтчизняного виробника. Перед галуззю актальними залишаються такi проблемнi питання: - питання якостi продукцiї, особливо в умовах дефiциту на Українському ринку пшеницi твердих сортiв; - брендування, упаковка, рацiональний маркетинг, дистрибуцiя макаронної продукцiї; - збiльшення випуску макаронної продукцiї премiум i середнього цiнового сегменту в умовах конкурентної боротьби.


В 2014 роцi пiдприємством сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства в сумi 51 553,27 грн.


Основна господарсько-виробнича дiяльнiсть пiдприємства проводилась за рахунок власних та запозичених коштiв. Макароннi вироби виробляються з кращої вiтчизняної екологiчно чистої сировини (борошно пшеничне, вищого сорту) без барвникiв та добавок на обладнаннi передових свiтових фiрм.


Укладених, але ще не виконаних договорiв в звiтному перiодi немає.


На 2015 рiк пiдприємство планує досягти обсягiв виробництва та реалiзацiї 13,0 тис. тон макаронних Українi i в повному обсязi адаптована на сировину вiтчизняного виробництва.виробiв. Зараз фабрика випускає бiльш як 60 найменувань вагових та фасованих макаронних виробiв групи "Екстра". Нарощується випуск макаронних виробiв , що особливо користуються попитом в Українi, кiлограмової фасовки. Питома вага фасованої продукцiї 68%. Продукцiї пiдприємства однiй з перших надано право маркування знаком "Київська якiсть", "Екологiчно чисто та безпечно". Фабрика - переможець регiональних конкурсiв якостi: "Київ-2003", "Київ-2008", "Київ-2009", "Київ-2010", "Київ-2011", "100 кращих товарiв України - 2003", "100 кращих товарiв України - 2004" лауреат галузевого бiзнес-рейтингу "Лiдери торгово-промислової України". За участь у 8-му Українському нацiональному конкурсi якостi одержано сертифiкат "Визнання досконалостi в Українi", макронним виробам клас "Екстра"присвоєно знаки "Київська якiсть" та "Екологiчно чисто та безпечно". В 2008 роцi на фабрицi введенна в єксплуатацiю автоматизовану лiнiю для виробництва короткорiзаних i штампованих макароних виробiв потужнiстю 7 тис.тон в рiк. Впровадження нового асортимента дає можливiсть закрiпити за собою ураїнський ринок, а також розвивати експортну поставку високоякiсних макаронних виробiв. Введення лiнiї дозволяє розширити асортимент i вперше в Українi освоїти випуск штампованих виробiв. Для розширення ринкiв збуту i просування продукцiї фабрика систематично приймає участь у мiських i районних ярмарках, у виставках продукцiї харчової i переробної промисловостi, як регiонального, так i всеукраїнського масштабiв, проводиться рекламна компанiя на телебаченнi, радiо, газетах i журналах.


ПАТ "Макаронна фабрика" витрати на дослiдення та розробку в звiтному перiодi не має.


ПАТ "Макаронна фабрика" в судових справах не виступає.


Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 15 квiтня 2015 року. Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10731

8762

0

0

10731

8762

будівлі та споруди

1997

1684

0

0

1997

1684

машини та обладнання

8628

6787

0

0

8628

6787

транспортні засоби

51

196

0

0

51

196

інші

55

95

0

0

55

95

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

10731

8762

0

0

10731

8762

Опис

В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 47064 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 81,38 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 72,29%; II гр. - 82,11%; III гр. - 91,84%; IV гр. - 85,34% . Основнi засоби використовуються на 82,6%. Сума нарахованого зносу становить 38302 тис. грн. В балансi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, вартiсть основних засобiв зменшилася у зв'язку з їх зносом. Майновий комплекс по м. Київ, вул. Фрунзе,142 знаходиться в заставi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

18073

22187

Статутний капітал (тис. грн.)

63

63

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

63

63

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18010 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18010 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 22124 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 22124 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

48

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

73054

X

X

Усього зобов'язань

X

73102

X

X

Опис:

Зобов'язань за кредитами, за облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.3.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р

д/н

0

0

д/н

0

0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.3.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р

0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.12.2014

20.02.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

24.04.2014

25.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.08.2014

19.08.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

12.12.2014

16.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.11.2014

27.11.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

09.09.2014

10.09.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.09.2014

09.09.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.09.2014

23.09.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВРОАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30437318

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, пр. Глушкова, 1, пав. 77

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2126 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА- ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВРОАУДИТ») щодо фiнансової звiтностi, що складена вiдповiдно до облiкових полiтик що базуються на вимогах МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Макаронна фабрика» за 2014 рiк (перiод з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.) Аудиторська перевiрка проведена для надання регулярної звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно Рiшення № 2826 вiд 29.09.2011 року {Iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1250 вiд 23.09.2014 , № 1713 вiд 16.12.2014} м. Київ- 2015 рiк Адресат: Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництву, управлiнському персоналу ПАТ «Макаронна фабрика», фiнансовий звiт якого перевiря¬ється, i може бути викорис-таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. Основнi вiдомостi про емiтента: – Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Макаронна фабрика»; – Код ЄДРПОУ: 00376449; – Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Фрунзе, буд. 142.; – Дата i номер свiдоцтва про реєстрацiю: №1 069 120 0000 002414 вiд 24.06.2011р.; – Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний №779/10/1/10 вiд 16.12.2010р. на суму загальну суму 63 139 (шiстдесят три тисячi сто тридцять дев'ять) грн. 65 коп..; Основнi види дiяльностi: Код 10.73 – Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв; Код 10.71 – Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання; Код 46.38 – Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками; Код 46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля; Код 47.24 – Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах; Код 47.29 - Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах. Змiни до установчих документiв в 2014 роцi :. – Статут у новiй редакцiї зареєстрований Реестрацiйною службою Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 28.04.2014 р. № 10691050019002414, затверджений позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Макаронна фабрика» протоколом № б/н 24.04.2014 року.; – Статут у новiй редакцiї зареєстрований Реестрацiйною службою Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 11.09.2014 р. № 10691050020002414, затверджений позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Макаронна фабрика» протоколом № б/н 08.09.2014 року.; – Статут у новiй редакцiї зареєстрований Реестрацiйною службою Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 04.12.2014 р. № 10691050022002414, затверджений позачерговим Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Макаронна фабрика» протоколом № б/н вiд 27.11.2014 р.; Висновок незалежного аудитора Обсяг аудиторської перевiрки Аудит було здiйснено вiдповiдно до: - Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), виданих Мiжнародною федерацiєю бухгалтерiв (МФБ) та пiдготовлених Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2013, що затвердженi в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської падати України (далi – АПУ) № 304/1 вiд 24.12.2014 ; - Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. зi змiнами та доповненнями, в редакцiї Закону №140-V вiд 14.09.2006 р.; - Кодексу етики професiйних бухгалтерiв; - Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 № 996-ХIV, в дiючiй редакцiї зi змiнами та доповненнями; - iнших чинних нормативних документiв, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського облiку. Перелiк фiнансових звiтiв, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi та є предметом перевiрки: ? Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2014 року (Форма №1) з валютою 91175 тис. грн., ? Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк (Форма №2) зi збитком за звiтний рiк 4114 тис. грн., ? Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк (Форма №3), ? Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (Форма №4), ? Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки), (далi - Фiнансова звiтнiсть). Фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях i всi суми округленi до найближчої тисячi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, та не мiстить будь – яких коригувань, якi могли б вважатися необхiдними у випадку неможливостi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно. Вiдповiдно з проведеними аудиторськими процедурами, вважаємо, що маємо обґрунтованi пiдстави для висловлення думки щодо здатностi Пiдприємства безперервно продовжувати дiяльнiсть в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». При цьому аудитор не може передбачити майбутнi подiї чи обставини, якi можуть спричинити погiршення показникiв дiяльностi Пiдприємства у наступних перiодах. Наказ на облiкову полiтику за № 53 вiд 30.12.2011 року. На протязi перевiряємого перiоду облiкова полiтика Товариства не змiнювалася. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку в Товариствi покладено на його керiвництво з зазначенням посад та мiри вiдповiдальностi в наказi про облiкову полiтику. Iнвентаризацiя в Товариствi була проведена згiдно наказу «Про проведення iнвентаризацiї основних засобiв та МШП» № 66 вiд 26.09.2014 р., в т.ч.: iнвентаризацiя основних засобiв, iнших необоротних активiв та нематерiальних активiв з перевiркою їх фактичної наявностi станом на 01.11.2014 р.; сировини,допомiжних матерiалiв, тари, готової продукцiї станом на 01.10.2014 р.; ПМП, розрахункiв з дебiторами та кредиторами станом на 01.12.2014 р.; Резерву майбутнiх перiодiв, грошових коштiв та iнших станом на 31.12.2014 р.; В ходi перевiрки використанi наступнi документи: ? Статут ПАТ «Макаронна фабрика» та iншi реєстрацiйнi документи ; ? Головна книга пiдприємства за 2014 р. ? Журнали – ордери за 2014 р. ? Первиннi документи вибiрково та по необхiдностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ПАТ «Макаронна фабрика» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї Фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання Фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200. Посадовi особи ПАТ «Макаронна фабрика» вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi: Керiвник – Голова Правлiння (Президент) Швець Нiна Наумiвна з 01.01.2014 р по 22.09.2004 року Керiвник - Голова Правлiння (Президент) Томiленко Валерiй Михайлович з 23.09.2014 року по 12.12.2014 року Керiвник – Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Президента Швець Нiна Наумiвна з 15.12.2014 р. по 15.12.2014 року В.о. Голови Правлiння (Президент) Варданян Грачик Манвелович – з 16.12.2014 року по 31.12.2014 року Головний бухгалтер –Говоруха Надiя Миколаївна - з 01.01.2014 р по 24.10.2014 року Бєлушкiна Iрини Борисiвна 27.10.2014 року по 31.12.2014 року Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї Фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у Фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень Фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Пiдприємством Фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «Макаронна фабрика». Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання Фiнансової звiтностi. Нам було надано всю необхiдну iнформацiю, вiдповiднi пояснення керiвництва, посадовi особи Пiдприємства письмово пiдтвердили повноту наданої Фiнансової звiтностi i проiнформували нас про вiдсутнiсть суттєвих подiй пiсля дати балансу. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки (вiдповiдно до МСА 705) Обставини, що призвели до модифiкацiї думки аудитора: При цьому, - аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань на 01.11.2014 р. Беручи до уваги характер ведення господарської дiяльностi Товариства, а також внаслiдок обмеження обсягу аудиту, встановленого управлiнським персоналом, ми не мали змоги переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть основних засобiв та запасiв станом на зазначену дату за допомогою альтернативних процедур; - Аудитор не мав змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки стосовно оцiнки дебiторської та кредиторської заборгованостi. На думку аудитора, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог МСФЗ i не мiстить iстотних суперечностей. На пiдставi отриманих аудиторських доказiв для обґрунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi обмеження є суттєвими, проте не являються всеохоплюючими для Фiнансової звiтностi Пiдприємства. Умовно-позитивна думка: На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у попередньому параграфi, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно - позитивної аудиторської думки про вiдповiднiсть дiйсного фiнансового стану результатiв дiяльностi ПАТ «Макаронна фабрика» згiдно з визначеною концептуальною основою дотримання вимог МСФЗ за 2014 рiк. Пояснювальний параграф Не змiнюючи думки про достовiрнiсть представленої Фiнансової звiтностi, звертаємо увагу користувачiв на iснування чинникiв невизначеностi, що зумовленi економiчним спадом, знецiненням нацiональної валюти, полiтичною нестабiльнiстю, безперервними вiйськовими дiями на Сходi України з квiтня 2014 року. Зазначене може мати негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан ПАТ «Макаронна фабрика», привести до виникнення подiй та умов, якi поставлять пiд значний сумнiв здатнiсть безперервно продовжувати дiяльнiсть. Проте, на дату надання аудиторського звiту, їх остаточний результат i наслiдки для Пiдприємства, не можуть бути достовiрно визначенi i передбаченi. Думка аудитора з окремих питань: Власний капiтал Структура та призначення власного капiталу визначенi ПАТ «Макаронна фабрика» об’єктивно та адекватно. Згiдно установчих документiв Статутний капiтал Товариства становить 63 139 (шiстдесят три тисячi сто тридцять дев'ять) грн. 65 коп. Статутний капiтал подiлено на 60 133 (шiстдесят тисяч сто тридцять три) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. 05 коп. кожна (Статут в редакцiї 04.12.2014 року). Статутний фонд сплачений на 100,0 %. Резервний капiтал станом на 31.12.2014 року становить 16 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 року становить 17994 тис. грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. З метою перевiрки виконання положень статтi 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал Акцiонерного товариства» проведене порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного капiталу, у результатi чого встановлене, що чистi активи на 31.12.2014 р. (18073 тис.грн.) перевищують Статутний капiтал пiдприємства (63 тис.грн.), що вiдповiдає дiючому законодавству,а саме: Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента Найменування За звiтний перiод За попереднiй перiод показника (тис. грн.) (тис. грн.) Розрахункова вартiсть чистих активiв 18073 22187 Статутний капiтал 63 63 Скоригований статутний капiтал 63 63 Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18010 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18010 тис грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 22124 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 22124 тис. грн. Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА №720. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв та по iнформацiї товариства протягом звiтного перiоду подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента й привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: 20.02.2015 15:57:35 15.12.2014 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 16.12.2014 10:53:54 12.12.2014 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 27.11.2014 16:40:01 27.11.2014 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 23.09.2014 09:58:10 22.09.2014 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 10.09.2014 18:24:18 09.09.2014 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 09.09.2014 18:19:04 08.09.2014 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 19.08.2014 11:54:02 18.08.2014 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 25.04.2014 19:49:10 24.04.2014 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази вiдносно того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Нами надається обмежена впевненiсть щодо вiдповiдностi iншої iнформацiї. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2013 р.) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Товариство у 2014 роцi мало виконання значних правочинiв (квалiфiкованих згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Аудиторською перевiркою дотримання Товариством вимог законодавства вiдносно значних правочинiв встановлено: • Вартiсть активiв на 31.12.2013 р. становить 55839 тис.грн. • Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 5583,9 тис.грн. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв щодо виконання значних правочинiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство в звiтному перiодi дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. Стан корпоративного управлiння, внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Станом на 31.12.2014 року акцiями товариства володiло 1145 акцiонера. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 8 Статуту, затвердженого в новiй редакцiї 04.12.2014 р.; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №б/н вiд 27.11.2014 року) . Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: • Загальнi збори акцiонерiв Товариства; • Наглядова Рада Товариства; • Виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 27.11.2014 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальнi збори, наглядову раду, Правлiння, ревiзiйну комiсiю (затверджене рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв, протокол № б/н вiд 27.11.2014 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради взагалi вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал, крiм другого кварталу (засiдання не проводились). Протягом звiтного року виконавчий орган –Голова Правлiння товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року вiдбувались. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2014 рiк. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: - прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; - «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно чинного законодавства. Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантiї того, що фiнансова звiтнiсть, у цiлому, не мiстить у собi суттєвих викривлень. Абсолютна аудиторська гарантiя неможлива з ряду причин, зокрема: - використання вибiркового тестування через обмеження обсягу роботи. - Бiльшiсть аудиторських доказiв є скорiше переконливими, нiж остаточними. - Крiм того, проведений аудит для формування висновку про фiнансову звiтнiсть базується на судженнi аудитора. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi невиявленi. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу (письмове запевнення про пiдтвердження розкриття аудитору iнформацiї про результати оцiнки ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривленою внаслiдок шахрайства), який на думку аудитора, може мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «Макаронна фабрика» внаслiдок шахрайства. За перiод з 01.01.2015 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку, iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть Пiдприємства за 2014 рiк аудитору не надавалась та пiд час аудиту не iдентифiкована. Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Аудиторська фiрма « Євроаудит» Iдентифiкацiйний код юридичної особи 30437318 Юридична адреса Мiсцезнаходження юридичної особи м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя АОО № 050296 зареєстроване Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво вiд 26.07.1999 р, запис № 1 068 120 0000 000279 Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 23.02.2001 року за № 99, чинне до 27.01.2016 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Свiдоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 000245, видане 15.03.2007р. (чинне до 27.01.2016 р.) Телефон e-mail: 521-65-07 ( 08) Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Мiсце проведення аудиту : 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Фрунзе, буд. 142.; Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 91 вiд 05.05.2015 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 05.05.2015 р. – 19. 05.2015 р. Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» сертифiкат аудитора серiя А №003844,виданий рiшенням АПУ №79 вiд 25 червня 1999 р., строком дiї до 25 червня 2018 р. ______________________ Л.С.Заєць 19.05.2015 року м. Київ, пр.Глушкова,1 пав.77
Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

2

1

2

2013

1

0

3

2014

3

2


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.

Ні


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.

Ні


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій

X


Унесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X


Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.

Ні


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Інші (запишіть)

Комiтети в складi наглядової ради не створювались.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

Iншої iнформацiї немає.


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X


Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

Iншої iнформацiї немає.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X


Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X


Положення про акції акціонерного товариства

X


Положення про порядок розподілу прибутку

X


Інше (запишіть):

Iншої iнформацiї немає.


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Виконавчий орган


X

Інше (запишіть)

Iншої iнформацiї немає.


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X


Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

Iншої iнформацiї немає.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X


Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант

X


Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

Iншої iнформацiї немає.


З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи

X


За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Iншої iнформацiї немає.


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій

X


Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків

X


Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначилисьЧи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 31.12.2014 ; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiння Товариство не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiння Товариство не приймало.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодексу корпоративного управлiння Товариство не приймало.

КОДИДата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

за ЄДРПОУ

00376449

Територія


за КОАТУУ

8038000000

Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності


за КВЕД

10.73

Середня кількість працівників

193


Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака


Адреса

вул. Фрунзе, 142, м. Київ, Оболонський, Київська область, 04073, Україна, (044) 468-50-37


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):


за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)за міжнародними стандартами фінансової звітності


V


Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

2

79

0

первісна вартість

1001

14

90

0

накопичена амортизація

1002

-12

-11

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

10731

8762

0

первісна вартість

1011

48060

47064

0

знос

1012

-37329

-38302

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0